Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi saab Krista Alikas

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali esimesele stipendiumikonkursile laekus 8 taotlust.

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi käesoleval aastal saab Tartu Ülikooli 3.aasta keskkonnatehnoloogia doktorant Krista Alikas. Antud stipendiumi kasutab Alikas analüüsimaks satelliitsideandmete kaasamist sinivetikate kaardistamiseks, mis hõlmab järgnevat: 1) Eesti suurtel järvedel (Peipsi ja Võrtsjärv) ning Läänemeres mõõdetud fütoplanktoni andmete kogumine ning MERIS satelliidipiltide arhiveerimine; 2) metoodika väljatöötamine erinevate algoritmide testimine; 3) kvantitatiivse seire võimalikkuse analüüs; 4) pindalade kaardistamine 5) ajalise dünaamika jälgimine. Väljatöötatud metoodika aitaks edaspidi suvekuudel teha sinivetikate operatiivset seiret, mis tulevikus oleks kättesaadav ka avalikkusele. Hetkel Eesti ala kohta teenus puudub.

Taotluste läbivaatamisse oli sihtkapitali nõukogu (Karin Punning, Jüri Lehtsaar, Mihkel Kangur) kaasanud ekspertidest koosneva hindamiskomisjoni: akadeemik Anto Raukas, Tartu Ülikooli vanemteadur Jaak Jaagus, TLÜ Eesti humanitaarinstituudi teadur Anu Printsmann, Eesti Geograafiaseltsi (EGS) juhatuse liige, Eesti Maaülikooli teadur Kati Orru, AS Regio Hanna Maran. Komisjonitööd koordineeris Jaan-Mati Punningu sihtkapitali nõukogu liige, Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kangur, kes ise tööde hindamisel ei osalenud.  

Stipendiumi saaja esitab oma tööst teadusliku aruande Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi sügissümpoosionil.

Sihtkapitali eesmärk on toetada stipendiumitega loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis.