AS Linnaehituse sihtkapital

AS Linnaehituse sihtkapitali statuut

Vastavalt Tartu Kõrgema Kunstikooli (edaspidi Kunstikool), Nordecon AS-i (edaspidi Nordecon) ja SA Tartu Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) vahel Tartus 04. juunil 2017 sõlmitud koostöölepingule määratakse Linnaehituse sihtkapitali stipendium (edaspidi stipendium) üks (1) kord õppeaastas ühele (1) erialaselt aktiivsele, heade õppetulemustega TKK maaliosakonna üliõpilasele.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Stipendium määratakse TKK maaliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head  õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust.

1.2. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kunstikooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt.

1.3. Stipendiumi ei saa taotleda õppevõlgnevuste korral ning akadeemilise puhkuse ajal.

1.4. Vabas vormis kirjalik avaldus, motivatsioonikiri, paberkandjal portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Tartu Kõrgema Kunstikooli kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

1.5. Stipendiumi suuruseks on 1000 eurot.

1.6. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Tartu Kultuurkapitali ja Kunstikooli koduleheküljel Taotlusi saab esitada vähemalt kaks nädalat pärast konkursi välja kuulutamist. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 30. novembril.

II STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

2.1. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad:

– Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor;
– Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeprorektor;
– Tartu Kõrgema Kunstikooli maaliosakonna juhataja;
– Tartu Kultuurkapitali esindaja
– Nordeconi esindajana Alar Kroodo.

2.2. Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoniliikmed.

2.3. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu

2.4. Tartu Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saajad oma veebileheküljel.

2.5. Stipendiumi saaja või saaja esindaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

2.6. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi või stipendiaadi esindaja pangaarvele.

2.7. Vastavalt komisjoni otsusele võib stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi vahel.

2.8. Stipendiumikomisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi. Stipendiumi pälvinud taotlejate materjalid (sh. portfooliod) säilitatakse maaliosakonnas ja ei kuulu tagastamisele.

AS Linnaehituse sihtkapitali esimene näitus ja kataloog

4. mai – 4. juuni 2006 oli Tartu Kunstimaja galeriides (Vanemuise 26) üleval näitus

“Tähendusterikas linn”

Näitus sai teoks tänu AS Linnaehituse nimelisele sihtkapitalile, mis on loodud Tartu Kultuurkapitali juurde vabariiklike teemanäituste korraldamiseks Tartus. Muuhulgas toetab sihtkapital näituse kataloogi teostamist ning annab välja kunstipreemia, mis 2006. aastal oli 15 000 krooni.

Esimesel sihtkapitali näitusel kutsuti kunstnikke looma linnateemalisi teoseid, et leida kujutatavast neid märke, mis võiksid ilmekalt iseloomustada tänast linnakeskkonda, kõnekate detailidena osaliseltki täiendada jutustusi kaasaegsest linnast ning urbanistlikust kultuurist, aga leida ka kunstniku individuaalsuse peegeldust – tema elu- ja linnatrajektoore, kuidas tema mina leiab kajastuse kulgemistest linna füüsilistel ja mõttelistel maastikel.

4. mail toimunud näituse avatseremoonial kuulutati välja AS Linnaehituse sihtkapitali kunstipreemia esimene laureaat, kunstnik Siim-Tanel Annus teose “Jõgi” eest. Kunstipreemia ulatas 2006. aasta laureaadile üle AS Linnaehituse nõukogu esimees Alar Kroodo.

Kunstipreemia komisjon koosseisus Reet Mark (Tartu Kunstimuuseum), Jaak Kangilaski (Tartu Kultuurkapitali esindajana), Mari Nõmmela (Tartu Kunstnike Liit) ja Alar Kroodo (AS Linnaehitus) tõi esile teose mitmekihilisust, kõrget esteetilist väärtust, sügavat filosoofilist allteksti ning selget autoripoolset nägemust linnale olemuslikust, milleks on looduslik alge, kui tema olemise põhjus ning inimkultuuri ajaloolised kihistused, mis kannavad katkematult edasi ühismälul baseeruvat identiteeti.

Esimesel sihtkapitali näitusel osalevad:  Peeter Allik, Siim-Tanel Annus, Jaan Elken, Markus Kasemaa, Jüri Kask, Ilmar Kruusamäe, Rauno Thomas Moss,  Marko Mäetamm, Mila Balti, Mall Nukke, Terje Ojaver, Maris Palgi, Priit Pangsepp, Jaan Punga, Raul Rajangu, Imat Suumann, Tiina Tammetalu, Enn Tegova, Andres Tolts, Helle Vahersalu, Toomas Vint.

Näituse avatseremoonia tervituskõnes edastas Tartu abilinnapea Jüri Sasi lootust, et kunstirahva poolt kauaoodatud ideele ja heale algatusele tekib peatselt järgijaid.

Näituse kataloogi koos kunstnike kaastekstidega ning näituse üldvaateid on võimalik sirvida:

http://www.kunstimaja.ee/

Näituse kuraator Külli Aleksanderson

Vaata näituse kataloogi

AS Linnaehituse sihtkapitali teine näitus ja kataloog

17. november – 16. detsember 2007 oli Tartu Tigutornis (aadressil Väike-Turu 3) üleval näitus

“Eesti maastik”

Näitus sai teoks tänu AS Linnaehituse nimelisele sihtkapitalile, mis on loodud Tartu Kultuurkapitali juurde vabariiklike teemanäituste korraldamiseks Tartus. Muuhulgas toetab sihtkapital näituse kataloogi teostamist ning annab välja kunstipreemia, mis 2007. aastal oli 20 000 krooni.

Teisel sihtkapitali näitusel kutsuti kunstnikke looma maastiku-teemalisi teoseid. Eesti maastik on teema, mis peaks puudutama kõiki meid, kohaseotuid. See on paljudele kindlasti oluline identiteeditugi oma topograafiliste ja looduslike iseärasustega, kuid veel enam mälu varasalvena. Eesti maastikul on säilinud nii pärandkultuuri mälestisi kui võõrvõimude ohuhoiatuslikke jäänukeid. See ei ole siinolijate jaoks lame, tähendusetu taust, vaid tunnismärk osadusest – kultuurilisest seotusest ja lähedusest.

Osates lugeda maastikku, avaneb meile võimalus vaadata üheaegselt nii minevikku kui tulevikku, saada selgitust olevikule. Erinevates kihistustes rohkem või vähem peidetud märgid, jäljed ja jutustused moodustavad meie ühismälu olulise osa, sidudes meid nii ühte rahvusena. Samas on iga inimese kogemus ja ettekujutus maastikust kordumatu.

Eriomaselt tajutud ning mõtestatud, mõjutatud ainukordsest elukäigust – läbikäidud ja kogetud paikadest, nendega seotud assotsiatsioonidest ja emotsioonidest, kuuldud ja loetud lugudest. Seega on kunstniku poolt kogetud ning väljendatud maastik ka tema individuaalsuse, tema kordumatu maailmapildi peegeldus. Kõnekus algab sellest, mida kunstnik muutuvas ruumis peatatud hetke sümboliseerimiseks välja valib, milliseid emotsioone ta peegeldab, millise seisukoha võtab. Nii ka antud näitusepildis.

Näitusel “Eesti maastik” näeme igatsust kaotatud paradiisi järele, poeetilist looduse ilu imetlust, kuid ka tähelepanu juhtimist päevakajalistele protsessidele – kohanematuse väljendust liigkiiresti toimuvatele protsessidele meie tänases, individualismist kantud ühiskonnas, iroonilist suhtumist tänastesse väärtushinnangutesse ning muret pöördumatult muutuva maastikupildi pärast. Kunstnikud on tegelenud ka traagiliste minevikusündmustega, mis on jätnud jälgi nii maastikule kui meie kollektiivsesse (ala)teadvusesse.

AS Linnaehituse sihtkapitali preemiažürii otsusel pälvis teise aastanäituse kunstipreemia laureaadi tiitli kunstnik Jüri Ojaver teose eest “Metsarannas ootab sind asfalt” (asfalt, sammal, puit, foto, kasetoht; 2007). Klassikalise maalikunsti väärtustamiseks andis AS Linnaehitus välja ka maali eripreemia (15 000 krooni), mille pälvis kunstnik Peeter Mudist teose eest “Miserabilism” (õli, lõuend; 2007).

Preemiažüriisse kuulusid Ants Juske (Eesti Kunstiteadlaste Ühing), Kersti Koll (Eesti Kunstimuuseum), Reet Mark (Tartu Kunstimuuseum), Indrek Ude (ajakiri “Akadeemia”), Alar Kroodo (AS Linnaehitus).

Teisel sihtkapitali näitusel osalesid: Peeter Allik, Siim-Tanel Annus, Jaan Elken, Albert Gulk, Loit Jõekalda, Jüri Kask, Jüri Kass, Rein Kelpman, Tiiu Kirsipuu, Kristring, Peeter Krosmann, Kaarel Kurismaa, August Künnapu, Mati Kütt, Ülle Marks, Rauno Thomas Moss, Peeter Mudist, Maarit Murka, Lemming Nagel, Mall Nukke, Jüri Ojaver, Maris Palgi, Sven Saag, Lembit Sarapuu, Liina Siib, Imat Suumann, Tiina Tammetalu, Andres Tolts, Jaan Toomik, Kristiina Tuubel, Maria Kristiina Ulas, Helle Vahersalu, Urmas Viik, Aili Vint, Toomas Vint. 

Näituse kuraatoriks oli kunstiajaloolane Külli Aleksanderson ning näituse kujundas Ilmar Kruusamäe. Näituse kataloogi kujundas Tiit Jürna.

Näituse raames peeti ka kõneõhtu. Balti Uuringute Instituudi, Peipsi Koostöö Keskuse, Eesti Maaülikooli ja Tartu kunstnike eestvedamisel alguse saanud kõneõhtute sarja “Kunst ja teadus” kolmas üritus keskendus näitusest inspireerituna maastikele.

Ettekannetega esinesid: Helen Sooväli (Tallinna Ülikooli EHI sotsiaal- ja kultuurantropoloogia õppetooli vanemteadur) ja Ingrid Sahk (Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi peavarahoidja) ja Merle Karro-Kalberg (Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna lektor).

SA Tartu Kultuurkapitali juurde 2005. aastal asutatud AS Linnaehituse sihtkapitali loojate missiooniks on kaasa aidata Tartu kunstielu elavdamisele. Sihtkapitali kaudu toetatakse vabariiklike teemanäituste korraldamist Tartus ning tunnustatakse preemiaga Eesti kultuurile olulisi loojaid.

Meediakajastused: