Avalik konkurss Eesti Maaülikooli Raefondi preemia ja stipendiumi taotlemiseks

 

Eesti Maaülikooli Raefond on asutatud 2006. a Tartu Linnavalitsuse poolt. Hinnates Eesti Maaülikooli olulist osa Tartu linna arengus ja tegevuses, eraldab Tartu linn igal aastal 200 000 krooni volikogu kinnitatud eelarvest Eesti Maaülikooli Raefondi. Eesti Maaülikooli Raefondi võivad teha ühekordseid või regulaarseid sissemakseid ka kõik asutused, organisatsioonid, ühingud ja teised isikud.

Raefondi preemiatega 100 000 krooni ulatuses tunnustatakse maaülikooli parimaid õppejõude ja teadustöötajaid, arvestades ka nende tegevust, mis on seotud Tartu linnaga.

Raefondi preemia suuruse otsustab komisjon, arvestades minimaalmääraks maaülikooli professori kuutöötasu.

Raefondi stipendiume 100 000 krooni ulatuses makstakse Tartust pärit Eesti Maaülikooli üliõpilastele eeskätt õppetöö tulemuste, aga ka tegevuse põhjal, mis on seotud Tartu linna ja Eesti Maaülikooliga väljaspool õppetööd. Välja antakse kümme stipendiumi suuruses 10 000 krooni. Stipendiumile saavad kandideerida bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme üliõpilased alates kolmandast semestrist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

Taotlused preemia määramiseks esitab akadeemilise struktuuriüksuse juht rektori nimele rektoraati (peahoone, ruum 203). Koos lühikese põhjendusega taotlusele lisatakse teadustöö korral üks eksemplar või koopia uurimusest ning soovitus instituudist.

Stipendiumit taotleval üliõpilasel tuleb esitada taotlus ülikooli rektori nimele rektoraati (peahoone, ruum 203). Taotlus peab sisaldama andmeid instituudi ja õpitava eriala kohta, samuti teavet, mis ajast taotleja elab Tartus. Taotlusele tuleb lisada väljavõte kahe eelmise semestri õppetulemustest ning ülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest. Laekunud taotlused suunatakse instituudi direktorile, kes annavad oma arvamuse taotleja kohta, mis on aluseks komisjoni otsusele.

Eesti Maaülikooli Raefondi kasutamise kohta teeb otsuse iga aasta hiljemalt 1. novembriks viieliikmeline komisjon, kuhu Tartu linnapea ja Eesti Maaülikooli rektor nimetavad võrdse arvu esindajaid ning Tartu Kultuurkapitali esindaja. Hääleõiguseta kuulub komisjoni sekretär, kelle nimetab Eesti Maaülikooli rektor.

Preemiad ja stipendiumid annavad üle linnapea ja rektor maaülikooli akadeemilisel aktusel ülikooli aastapäeva raames.

Eesti Maaülikooli Raefondi statuut ja taotlusvormid on nähtavad maaülikooli veebiaadressil http://www.emu.ee/raefond.

Täpsem teave konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 7 313 063.