Avatud on konkursid Tallinna Lennujaama, Fort Aero ja Pühajärve stipendiumidele!

Kõikide lennuakadeemia erialade tudengid saavad oktoobrikuu jooksul kandideerida ELA fondi stipendiumidele.

Kuni 3. novembrini 2022 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi AS-i Tallinna Lennujaam, AS-i Fort Aero ja Pühajärve stipendiumide taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse nii õppetulemusi, erialast motivatsiooni kui ka aktiivset eluhoiakut.

AS-i Tallinna Lennujaam stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse lennunduskorralduse, lennundusettevõtte käitamise, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundustehnika õppekava side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Välja antakse kuni kaks 700 euro väärtuses stipendiumit (mõlemale õppesuunale üks)!

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
2. CV;
3. essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

a) Õhusõidukite lammutamiseks vajalik taristu lennuväljadel (selgitus: uuri, kuidas korraldada õhusõidukite lammutust lennuväljadel ja milliste aspektidega peab arvestama)

c) Hädaolukorra lahendamine lennujaamas (selgitus: selgita lennujaama hädaolukordade (nt lennuõnnetus, tulekahju) olemust ja paku välja esmane vajalik plaan nende lahendamiseks)

c) Ruhnu ja Kihnu lennuväljade info edastus pilootidele kaasaegseid IT lahendusi kasutades (selgitus: visioneeri, kuidas saaks tehniliselt koguda automaatselt informatsiooni ja edastada lennuvälja ilma ja seisukorda piloodi äpile, kasutades selleks kaasaegseid IT ja videovahendeid.

 

 

Fort Aero AS-i stipendium

Fort Aero AS-i stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.
Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium!

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
2. CV;
3. essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
a) Kas pilootide koolituses on aeg edasi liikuda füüsilisest virtuaalseks?
b) Stress ja depressioon kokpitis - psühholoogiliste probleemide tuvastamine pilootide hulgas.
c) Minu lahendus piloodipuudusele.

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saab kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilane, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.
Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
2. CV;
3. essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
a)Eesti Lennuakadeemia kompetentsikeskus 10 aasta pärast
b) Mehitamata lennunduse potentsiaalne majanduslik mõju Eesti riigile 10 aasta pärast
c) Uued töökohad mehitamata lennunduse valdkonnas
d) Droonide praktilised kasutusvõimalused

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siinSihtkapital, millest stipendiumi taotletakse, on ELA fond. Lisaks märkida, missugust stipendiumit täpsemalt taotled. Näiteks: ELA fond AS-i Tallinna Lennujaam stipendium. Õppetulemuste väljavõtet ei pea lisama, selle väljastab õppeosakond.

* Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.

Essee hindamiskriteeriumid on stipendiumi statuudi lisas.

Julget pealehakkamist ja edukat kandideerimist!