Avatud on konkursid Tallinna Lennujaama, Fort Aero ja Pühajärve stipendiumidele!

Avatud on konkursid Tallinna Lennujaama, Fort Aero ja Pühajärve stipendiumidele!

Kõikide lennuakadeemia erialade tudengid saavad oktoobrikuu jooksul kandideerida ELA fondi stipendiumidele. Hoolimata ülikeerulisest olukorrast lennundussektoris, on ettevõtted siiski stipendiume välja pannud. Seda enam on oluline, et hindaksite võimalust kõrgelt ja kandideeriksite aktiivselt.

Kuni 02. novembrini 2020 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi AS-i Tallinna Lennujaam, AS-i Fort Aero ja Pühajärve stipendiumide taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse nii õppetulemusi, erialast motivatsiooni kui ka aktiivset eluhoiakut.


AS-i Tallinna Lennujaam stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt teise kursuse lennundusettevõtte käitamise, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundustehnika (side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud) õppekava üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on  kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
  • CV;
  • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud stipendiumi statuudi lisas.

 1) „Tallinna lennujaama SLOT koordineerimine – milline tase oleks Tallinna lennujaamale mõistlik?

(selgitus: Tallinn on täna tase 1. Essees selgitada välja, kuidas saada 2. või 3. taseme lennujaamaks. Samuti analüüs, missugune oleks Tallinna lennujaamale kõige mõistlikum koordineerituse tase).

2) „Kuidas edasi – mida tähendab uus normaalsus lennujaamade käitamises?“

3) „Lennuõnnetusest teavitamise süsteemi ehk „crash button“ lahenduse loomine Tallinna lennujaamas“
(selgitus: analüüs olemasolevast olukorrast, uue süsteemi nõuded (sideliinid, muu infra jne) ja juurutamise plaan)

4) „Võimalikud uuendused navigatsioonisüsteemides ja nende hoolduste teostamisel“

Välja antakse kuni kaks 700 euro väärtuses stipendium (mõlemale õppesuunale üks)!

Fort Aero AS-i stipendium 

Fort Aero AS-i stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
    (Erinõue sponsorilt: esseedes peab kajastuma intervjuu kogenud erialaspetsialistiga. Teise teema puhul on soovituslik suhelda ekspertidega laiemalt, nt Tartu Ülikool, TÜ, TalTech).

1) „Viie aasta pärast samal ajal lendan..“
2) „Mitme aasta pärast lendan roheenergia lennukil?”

Välja antakse kuni üks 800 euro väärtuses stipendium!

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saab kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt teise kursuse üliõpilane, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%..

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
  • CV;
  • essee* (3 lk A4) alljärgneval teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud statuudi lisas.

„Mida peaks Eesti Lennuakadeemia õpetama ja missuguseid teenuseid pakkuma aastal 2025?“

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siinSihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumit täpsemalt taotled. Näiteks: ELA fond AS-i Tallinna Lennujaam stipendium.  Kandidaadid ei pea taotlusele õppetulemuste väljavõtet lisama.


*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.

Julget pealehakkamist ja edukat kandideerimist!