Eesti Lennuakadeemia fondi 2008.a. sügiskonkursi stipendiumid määratud

Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi LLT stipendiumi konkursile laekus 31.oktoobriks  4 taotlust. Stipendiumikonkurssi rahastas AS Lennuliiklusteenindus käesoleval korral  kahe a’10 000 kroonise stipendiumiga.

Komisjon töötas koosseisus komisjoni esimees Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu esimees, CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) European Regional Office director European ATM Operations Jaan Tamm ja komisjoni liikmed olid Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusorganisatsiooni teooriakoolituse juht Kaie Peerna,  Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel, Lennulennuliiklusteeninduse AS personalijuht Ere Keerig-Kont, Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusorganisatsiooni koolitusjuht Anu Vare.                                                                                                              

Komisjon otsustas, et Lennuliiklusteeninduse stipendiumid a’10 000 krooni saavad lennuliiklusteeninduse eriala 3.kursuse üliõpilased Ismo Põldsam ja Heliise Jartsev.   

 

Eesti Lennuakadeemia fondi Pühajärve stipendiumi konkursile laekus 31.oktoobriks  9 taotlust. Pühajärve nimelist stipendiumikonkurssi rahastas AS Tallinna Lennujaam käesoleval korral  kahe a’10 000 kroonise stipendiumiga.

Komisjon töötas koosseisus komisjoni esimees Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel, komisjoni liikmed Eesti Lennuakadeemia jurist Eve Leimann,  Lennuameti peadirektor Koit Kaskel, Tallinna Lennujaama personalijuht Katrin Kelder, Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja Signe Vanker.

Hindamisel lähtuti järgmistest  aspektidest:

Essee sisu – kas kirjutatu sisaldab situatsiooni analüüsi ja ning sellest järelduvaid autori omapoolseid seisukohti; kas kirjutatu seostub õpituga;  kas essee kajastab üldist valdkonna toimimise loogikast arusaamist ja ülevaadet arengutrendidest; missugune on essee rõhuasetus, kas see on minakeskne või suunatud ka valdkonna arendamisele. 

 Kas on oldud praktikal, otsitud töö võimalusi lennundusvaldkonnas vm. mis näitaks  valdkonna kindlust. Kas CV põhjal on võimalik eelnevas tegevuses leida initsiatiivi ja aktiivsust? Millised on õppetöö tulemused ja mis eesmärgil stipendiumi taotletakse.

Komisjoni otsustas, et Pühajärve stipendiumid a’10 000 krooni konkursitulemuste põhjal saavad:

Sven Kukemelk, eriala lennundusettevõtte juhtimine

Toomas Vimberg, eriala side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine