Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumikonkurss taotluste esitamise tähtajaga 01.november

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele.

01.novembrini 2015 võtab Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia üliõpilastelt vastu taotlusi järgmistele stipendiumidele:

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise ja lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
  2. CV
  3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
    • Lennuvälja käitamist takistavad võimalikud kriisid ja nendeks valmisoleku tagamine
    • Rail Balticu mõju Eesti lennundusele – oht või võimalus ?
    • Lennuvälja käitamise efektiivsuse parandamise võimalused läbi lennuvälja käitaja ja lennujuhtimisteenuse osutaja koostöö
    • IT lahenduste kasvav roll lennuvälja igapäevases käitamises
    • Mehitamata lennuväljade käitamise ja aeronavigatsioonilise teenuse osutamise võimalused täna ja homme

    Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

    Välja antakse kuni kaks 640-eurost stipendiumi.

    Täiendavalt annab ASi Tallinna Lennujaam tütarettevõte AS Tallinn Airport GH välja ühe 640-eurose stipendiumi üliõpilasele, kes kirjutab essee ühel alljärgevatest teemadest:

    • Maapealse teenindusettevõtte konkurentsieelised ja kriitilised edutegurid kuni 5 miljoni reisijaga lennujaamades maapealsete teenuste pakkumisel (mis tagab edu konkurentide ees)
    • Iseteenindus – reisijate teenindamise olevik ja tulevik
    • Maapealsete käitlusteenuste (ground handling) kättesaadavuse tagamine – lennuvälja käitaja roll

    ASi Lennuliiklusteeninduse stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliikluse juhtimise õppekava lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

    Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

     1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
     2. CV
     3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
      • Üliõpilaste kaasamine akadeemia arendusprojektidesse: kasutegurid, võimalikud probleemid
      • Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub tehnoloogia areng lennuliiklusteenindusele ?

      Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

      Välja antakse kaks 750-eurost stipendiumi.

      Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise eriala lennuki juhtimisele spetsialiseerunud vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

      Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

       1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
       2. CV
       3. Essee* (3 lk A4) teemal: Mis motiveerib pilooti (igapäevatöös) ?

          Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

          Välja antakse üks 700-eurone stipendium.

          ASi Panaviatic stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

          Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

           1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
           2. CV
           3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
             • Lennunduse ülereguleeritus kui progressi pidur
             • Proaktiivse ohutuskultuuri kujundamine hooldusorganisatsioonis
             • Baasteadmiste roll inseneritöös

              Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

              Välja antakse kuni kaks 350-eurost stipendiumi


              *Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.


              Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

              Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIT.

              Nimelise stipendiumi e-ankeet asub SIIN. (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium).

               

              Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee