Forseliuse Gümnaasiumi uurimustööde konkurss “Meie elulood”

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi uurimistööde võistlus  2010-2012 “Meie elulood”

(vilistlaste, endiste õpetajate ja koolitöötajate elulood)
 
Eesmärk:
Jäädvustada vilistlaste, endiste  õpetajate  ning  koolitöötajate kooliaja mälestused ja elulood.  Koostada uurimistööde kogumik  kooli  55. aastapäevaks 2012. a.
Uurimistööde kaudu arendada õpilaste suulist ja kirjalikku väljendusoskust, suhtlusoskust,  õpetada intervjuu koostamist ja läbiviimist,  tööde nõuetekohast  vormistamist;  tugevdada oma kooli tunnet.
 
Juhend:
          Uurimistööde meetoditeks on intervjuud, kirjavahetus ja  kohtumised vilistlaste ja endiste koolitöötajatega.
          Koolil on õigus avaldada võistlusele laekunud uurimistööd  elektrooniliselt või trükisena , millest tuleb teavitada ka intervjueeritavaid.
          Uurimistöö võib valmida  individuaalse või kollektiivse töö tulemusena.
          Töös peavad kajastuma uuritava(te)  isiku(te) koolimälestused ja elukäik.
 
Töid hindab 4-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad 1 juhtkonna liige, 1 ajaloo, 1  emakeele õpetaja ja  1 vilistlane.
 
Võistluse käigus selgitatakse vanuseastmeti välja kolm paremat tööd, mille autoreid premeeritakse Tartu Kultuurkapitali sihtotstarbelisest fondist.  Komisjonil on õigus auhinnafond ümber jagada.
Parimad tööd avaldatakse kooli  aastapäeval  kogumikuna.
 
Gümnaasiumis:
I koht  50€
II koht  30€
III koht  20€
 
Põhikoolis:
I koht  30€
II koht  20€
III koht  10€
 
Tööde esitamise tähtajad on 20.aprill 2011 ja 20.aprill 2012.
Tulemused  teatatakse 1.juunil  2011 ja 1.juunil 2012.
 
 4.,7. ja 10.kl õpilastele on uurimistöö kirjutamine kohustuslik. Tööde esitamine võistlustööna on vabatahtlik, otsus tehakse koos juhendajaga.
 
Uurimistöö juhendajateks  ja retsensentideks  võivad olla  aineõpetajad, koolikaaslased  või inimesed väljaspoolt kooli.
 
Hinnatud võistlustööd ja teised uurimistööd säilitatakse kooli raamatukogus.
Parimad tööd kantakse ette kooli uurimistööde päeval.