Rakenduskõrghariduse õppekavade tudengid saavad nüüd kandideerida 👉 ELA fondi ja Otto Tauri fondi stipendiumidele!

Kõikide meie rakenduskõrghariduse õppekavade tudengid saavad nüüd kandideerida 👉 ELA fondi ja Otto Tauri fondi stipendiumidele!

Stipendiumikonkursil osalemine ei tähenda vaid potentsiaalset stippi, vaid ka võimalust end tulevasele praktika- või tööandjale nähtavaks teha😉

Stipendiumifondide kogumaht on sel korral 2700 eurot. Konkursil kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital esitada elektrooniline taotlus ja juurdekuuluvad dokumendid hiljemalt 1. juuniks 2022 (23.59ks). Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.


Mis stipendium mis õppekavale?

📌 Üks Tallinn Airport GH AS-i stipendium õppekavadele: AM (lennundusettevõtte käitamine, lennunduskorraldus) ning CNS ja CNS/TECH (lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine, lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerujad)

📌 Üks Fort Aero ASi stipendium õppekavadele: TECH (õhusõiduki ehitus ja hooldus) ja  CNS/TECH lennundustehnika õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerujad)

📌 Üks Pühajärve stipendium kõikidele õppekavadele

📌 Üks Otto Tauri fondi stipendium õppekavale: PIL (õhusõiduki juhtimine)

 Missugused on stipendiumide kandideerimisnõuded?

👉 AS-i Tallinn Airport GH stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kes õpivad õppekavadel nagu lennunduskorraldus, lennundusettevõtte käitamine, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine või lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerujad ning kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
  2. CV;
  3. essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

a) “Rohepööre maapealsetes teenustes. Võimalus või võimatu?”
(
sh ootab sponsor, et tutvud EU reeglistikuga, tood välja/seletad lahti võtmekohad ning kirjutad ka
 GSE ja teenuste arengutest rohepöörde valguses).

b) “Tarkvara võimalused maapealsete teenuste efektiivseks korraldamiseks”

    (sh ootab sponsor, et töötad läbi erialaseid väljaandeid ja esitad ülevaate koos omapoolse arvamusega IT võimalike arengute kohta valdkonnas).

c) „Pandeemia järgsete väljakutsete ületamine lennunduses”

    (sh ootab sponsor, et essees sisalduskid nt tööjõuga seotud väljakutsed ja nende ületamise võimalused; digitaliseerimine ja uute oskuste arendamine –  analüüs ja võimalused või teenuste arendus – analüüs ja võimalused).


✈ Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium

 

👉 Fort Aero AS-i stipendium

Fort Aero AS-i stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava ning lennundustehnika õppekava õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerunud üliõpilased, kellel pole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
  2. CV;
  3. essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

a) “Vesinik kui ärilennunduse päästerõngas?”
b) 
“Suurim kaalusääst tuleviku õhusõidukiehituses tuleb..”
c) 
“Liit- ja virtuaalreaalsuse kasutusvõimalused lennundustehnika õppekavas”


✈ Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium!

 

👉 Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saavad kandideerida kõik ELA rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
  2. CV;
  3. essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

a) “Mehitamata lennunduse õppe lennuakadeemias – kuhu edasi?”

b) “Mida võidab lennuakadeemia rahvusvaheliste õppekavade avamisest?”

c) “Missugused on irdtorni võimalused ja väljakutsed Eesti lennujaamades?”

d) “Elektriliste hübriidajamite rakendamise võimalikkus suurtes gaasiturbiinmootorites”

✈ Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

 

👉 Otto Tauri fondi stipendium

Otto Tauri stipendium on suunatud kõikidele õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilastele. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras (sihtfond: Otto Tauri Fond);

2. CV;

3. stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siinSihtkapital, millest stipendiumi taotletakse, on ELA fond või Otto Tauri fond. Lisaks märkida, missugust stipendiumit täpsemalt taotled. Näiteks: ELA fond Tallinn Airport GH AS-i stipendium. Õppetulemuste väljavõtet ei pea lisama, selle teeb õppeosakond.


*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.