Konkurss Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi stipendiumile lennuohutusalase uurimistöö koostamiseks

     Stipendiumi rahastajaks on eraisik Roland Karlsson. Vastavalt annetaja soovile antakse stipendium välja ühele ELA lennundustegevuse korralduse eriala magistrandile uurimistööks, mis käsitleks lennuõnnetusi, kus valed otsused lennuki lähenemisel olid peamiseks teguriks lennuõnnetuse põhjustamisel.

Stipendiumile võib kandideerida iga ELA lennundustegevuse korralduse eriala magistriõppe üliõpilane. Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 03. maiks 2011 elektrooniliselt Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu esitada:

1) taotlus SA Tartu Kultuurkapital nimelise stipendiumi ankeedil;

2) CV;

3) essee*   kavandavast teemast (vähemalt 6 lk);

4) uurimistöö valmimise ajakava;

5) stipendiumi kasutamise kava.

 

Stipendiumi määramisel on esmasteks kriteeriumideks uurimistöö teema ja kavandatava sisu vastavus esitatud tingimustele ning kandidaadi võimekus ja valmisolek uurimistöö koostada ja see tähtaegselt lõpuni viia. Kandidaatide võrdsuse korral arvestatakse seniseid õpitulemusi.

 

Kandidaat esitab omapoolse uurimistöö valmimise ajakava. Sellekohane töö esitamise lõpptähtaeg ei või olla hiljem kui 31.12.2011. Tähtaegseks esitamiseks loetakse korrektselt vormistatud uurimistöö esitamine ELA magistriõppe koordinaatorile ajakavas märgitud tähtajaks.

 

Eeldatav uurimistöö maht on magistritöö. Kui uurimistöö on koostatud eesti keeles, peab magistrant koostama laiendatud autoreferaadi inglise keeles.

 

Kandidaat peab esitama kava stipendiumi kasutamiseks. Stipendiumi võib kasutada uurimistööga seotud kulutuste katmiseks, samuti magistritöö ainepunktide eest õppeteenustasu maksmiseks vmt.

Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte ELA õppeosakonnalt.

Stipendiumi suurus on 639.12 EUR/10 000 EEK. Stipendium makstakse välja ühes osas pärast nõuetekohase ja tähtaegselt esitatud uurimistöö kaitsmist.

Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 10.05.2011. Stipendiumikonkursi võitja tehakse teatavaks veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.eava.ee.

Kui konkursile ei laekunud ühtegi taotlust või selgub, et ükski laekunud taotlustest ei vasta kriteeriumidele, loetakse konkurss luhtunuks ja stipendium jäetakse välja andmata.

Stipendiumikonkursi tingimusi saab täiendavalt vaadata akadeemia kodulehelt www.eava.ee.

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse vähemalt ühte allikteksti. Kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.