Oktoobri lõpuks ootame taotlusi kahe suure projekti finantseerimiseks

Kinnitatud nõukogu otsusega

nr 31/10, 02.10.2002

SIHTASUTUS TARTU KULTUURKAPITAL

Kultuuri-, teadus-, haridus-, spordi- ja kehakultuuriprojektide stipendiumikonkursi tingimused ja kord

1. Eesmärk

Stipendiumikonkursi eesmärgiks on kujundada kultuuripilti Tartu linnas kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojektide osalise finantseerimise kaudu.

2. Stipendiumifond ja selle jagunemine

2002.a II poolaasta projektikonkursi stipendiumifond on 60 000 krooni, mis jaguneb:

” stipendium 40 000 krooni,

” stipendium 20 000 krooni.

3. Stipendiumikonkursi tingimused

3.1. Tingimused projektile

2002.a II poolaasta projektikonkursi kaudu finantseeritakse füüsiliste ja juriidiliste isikute omaalgatuslikke projekte, mis on:

” Tartu kultuurielu edendavad,

” suunatud avalikkusele (Tartu linna elanikele),

” kultuurikeskkonda parandavad.

Eelistatud on:

” uudse ja orginaalse ideega projektid,

” laia kõlapinnaga projektid,

” projektid, mis on leidnud teiste finantseerijate toetust,

” 40 000 kr stipendiumikonkursil on eelistatud pikaajalise kestvusega (üle 6 kuu) või jätkusuutlikud ning kõrget professionaalsust omavad projektid.

3.2. Tingimused taotlejale:

Stipendiumit saavad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Kultuurkapital ei toeta riigieelarvest ja linnaeelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust, millel on riigieelarveline ja/või linnaeelarveline kate, kuid toetab nimetatud asutuste omaalgatuslikke projekte või nendes osalemist.

4. Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi taotlemiseks peab taotleja esitama:

” Tartu Kultuurkapitali ankeedi,

” projekti täieliku eelarve, kus on kajastatud kõik tulud sh omafinantseerimise osa ja kaasfinantseerijad nimeliselt ning kõik projekti kulud,

” taotluse põhjenduse: projekti liik, ajaline kestvus, projekti teostajad ja projekti juht, projekti eesmärk ja kellele suunatud, projekti vajalikkuse põhjendus, tegevuse kirjeldus ja etapid, oodatav tulemus ja tulevikunägemus.

” meediaplaani ürituse tutvustamiseks ja kajastamiseks.

5. Tähtaeg

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2002.

6. Taotluse läbivaatamine ja stipendiumi määramine

Taotluse läbivaatamine toimub vastavalt kultuuri-, teadus-, haridus-, spordi- ja kehakultuuriprojektide finantseerimiseks stipendiumide taotlemise ja taotluste menetlemise korrale.

Stipendiumid määratakse Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega ühe kuu jooksul stipendiumitaotluste esitamise tähtajast arvates.

Taotlusankeeti saab konkursid/kultuuriprojektid alt.