Poolaasta konkursile oodatakse taotlusi 31.märtsini

31.märtsini võetakse vastu rahataotlusi kevadsuviste kultuuriprojektide läbiviimiseks ning isikute loomingulise tegevuse toetamiseks kirjanduse, rahvakultuuri, heli- ja näitekunsti, kujutava ja rakenduskunsti, teaduse, hariduse ja spordi vallas.

Väljaantav stipendiumifond 800 000 krooni.

 

Taotlemise ja menetlemise kord

 
 
 

1. Poolaasta stipendiume määratakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele loominguliseks tegevuseks ja kultuuriprojektide läbiviimiseks.

2. Tartu Kultuurkapital võtab taotlusi poolaastastipendiumide konkurssidele vastu kaks korda aastas. Stipendiumi saamiseks kevad-suviseks perioodiks esitatakse taotlus 31. märtsiks ning sügis-talviseks perioodiks 30. septembriks. Juhul, kui nimetatud kuupäevad langevad nädalavahetusele, võetakse taotlusi vastu ka sellele järgneval tööpäeval.

3. Taotlus koosneb Tartu Kultuurkapitali ankeedist ning sellele lisatavatest muudest dokumentidest. Üliõpilastel tuleb ankeedile lisada väljavõte õppetulemustest.

4. Tartu linna allasutuste ja allasutuste filiaalide töötajad peavad stipendiumi taotluse esitamisel eraisikuna võtma kooskõlastuse allasutuse juhilt, kui projekti raames kasutatakse allasutuse ruume või projekt on seotud laste või õpilastega.

5. Ankeedis märgitud soovitajaks ei või olla Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige.

6. Taotlusi võetakse vastu elektrooniliselt ja paberkandjal.

7. Stipendiume määratakse seitsmes valdkonnas: helikunst, näitekunst, rahvakultuur, kirjandus, kunst, teadus-haridus ja kehakultuur-sport. Nõukogu otsustab stipendiumideks määratud rahaliste vahendite proportsioonid valdkondade vahel.

8. Stipendiumi taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks moodustab nõukogu oma liikmete hulgast seitsme valdkonna taotluste läbivaatamiseks neli komisjoni:

 1. neljaliikmelise näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjoni; 

 2. kolmeliikmelise kirjanduse- ja kunstivaldkonna taotluste hindamise komisjoni;

 3. kolmeliikmelise teadus-ja haridusvaldkonna taotluste hindamise komisjoni;

 4. kolmeliikmelise kehakultuuri- ja spordivaldkonna taotluste hindamise komisjoni.

9. Komisjonid:

 1. vaatavad läbi tähtajaliselt ja nõuetekohaselt laekunud stipendiumi taotlused ja annavad hinnangu. Komisjoni liikme eriarvamus protokollitakse;

 2. esitavad nõukogule omapoolsed ettepanekud stipendiumide määramiseks;

 3. tellivad vajadusel ekspertarvamuse, mis fikseeritakse kirjalikult;

 4. teevad oma otsuseid lihthäälteenamuse alusel.

10. Stipendiumide määramisel lähtutakse alljärgnevatest prioriteetidest:

 1. toetada üksikisiku või isikute grupi loomingulist tegevust;

 2. toetada loomingulisi isikuid, kelle tegevus on Tartu kultuuripoliitikas olulise tähtsusega;

 3. toetada mittetulundusorganisatsioone, mille tegevuse arendamine on Tartu kultuuripoliitikas olulise tähtsusega ja suunatud avalikkusele;

 4. toetada kultuuriprojekte, mis on olulised Eesti ja Tartu kultuurielu edendamisele ning eelistada projekte, mille vastu on avalikkuse huvi ja tähelepanu;

 5. toetada taotlusi, mille taotlejal on kaas- või omafinantseering vähemalt 20% ;

 6. projekti või loomingulise tegevuse lõppeesmärk ja selle võimalik tulem;

 7. mitte toetada riigieelarvest ja linnaeelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust, millel on riigieelarveline ja/või linnaeelarveline kate, kuid toetada nimetatud asutuste algatatud kultuuriprojekte või nendes osalemist;

 8. ei toetata stipendiumi määramise ajaks läbiviidud projekte. Erandina määratakse stipendiume läbiviidud projektidele, mille toimumist või läbiviimise võimalust ei olnud möödunud stipendiumide määramise ajal ette näha;

 9. ei toetata projekte, mille korraldamise eesmärgiks on kasumi saamine;

 10. ei toetata taotlejate haldus- ja administratiivkulude katmist (sh remondikulud);

 11. ei toetata taotlusi, mis on seotud vara soetamisega;

 12. ei toetata rahvariiete ja esindusülikondade soetamist; toetatakse kui kirjutatakse vabas vormis kinnitus, et riided jäävad koori/orkestri/tantsurühma valdusse;

 13. ei toetata tasemekoolitust;

 14. ei anta toimetulekutoetusi;

 15. ei toetata litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist.

11. Nõukogu vaatab nõuetele vastavalt laekunud stipendiumi taotlused läbi kolme nädala jooksul. Taotluse rahuldamisest/mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat e-posti, telefoni või posti teel.

12. Stipendiumitaotluse rahuldamata jätmist ei pea Tartu Kultuurkapital põhjendama.

13. Stipendiumi eraldamise kohta avaldatakse informatsioon Tartu Kultuurkapitali kodulehel, Tartu Postimehes ja stipendiumi saajale saadetakse kirjalik teatis.

14. Tartu Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta kirjaliku lepingu. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta lepingus sätestatud tähtajaks kirjalikult sisulise- ja/või finantsaruande. Finantsaruandele peab stipendiumi saaja lisama finantsdokumentide koopiad Tartu Kultuurkapitali eraldatud summa ulatuses.

15. Nõukogu jätab läbi vaatamata taotlused, kui taotleja on talle varem määratud stipendiumi kasutanud mittesihtotstarbeliselt või on jätnud tähtajaks esitamata stipendiumi kasutamise aruanded. 

16. Poolaasta stipendiume rahastatakse Tartu linna eelarvest.

 
 
 

Taotlusvormid