Stipendiumikonkursid märtsis 2011, välja andmisel 45 000 eurot

13.märtsiks oodatakse taotlusi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile. Stipendiumit saavad taotleda loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased teadusalaste eesmärkide saavutamiseks. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus kaudu lisades CV;  motivatsioonikirja stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta ja  väljavõtte õppetulemuste kohta.   Stipendium 650 € / 10 170 kr.

31.märtsini oodatakse taotlusi Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumitele. Lõunakeskuse sihtkapital toetab 7-18.aastaseid noori sporditegevuse ning tervislike eluviise arendamisel (kehaline tegevus). Taotlusankeedil kirjeldada lühidalt noore senist tegevust ja saavutusi ning stipendiumi kasutamise eesmärki, oodatavaid tulemusi, planeeritavat rahakasutust, pere suurust ja olukorda. Lisada väljavõte õpitulemustest (e-koolist, õppeinfosüsteemist).Võimalusel lisada soovituskiri. Statuut. Ankeet Väljaantav stipendiumifond 5 000 € / 78 233 kr.

31.märtsini võetakse vastu taotlusi kevadsuviste kultuuriprojektide läbiviimiseks ning isikute loomingulise tegevuse toetamiseks kirjanduse, rahvakultuuri, heli- ja näitekunsti, kujutava ja rakenduskunsti, teaduse, hariduse ja spordi vallas. Väljaantav stipendiumifond 38 000 €/ 594 570 krooni.

31.märtsiks oodatakse kirjandusauhinnale ”Esimene samm” kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldamist leidnud 2010. aasta jooksul. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada vabas vormis  avaldus koos autori kontaktandmetega ja paberkandjal koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega.Vajalikud materjalid saata postiga või viia Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) märgusõna: Konkurss ”Esimene samm” all. Preemia suurus on 333 eurot / 5210 kr.

1. aprilliks ootame taotlusi A.Starkopfi nimelisele stipendiumikonkursile. Stipendiumi saab taotleda skulptorile, skulptuuriprojekti meeskonnale või  tegevustele, mis on kaasa aidanud skulptuurivaldkonna edendamisele. Statuut.   Ankeet  Stipendiumi suurus on 1 000 €/ 15 646 kr. 

Täpsemalt tingimused ja elektroonilised taotlused saata  www.kultuurkapital.ee kaudu