Tarmeteci stipendiumikonkursi tähtaeg 15.juuni

15.juunini saab taotleda Tarmeteci stipendiumeid

kolme ja enamalapseliste perede lastele, kelle (kõik) lapsed käivad huvialaringides, huvialakoolides, spordiringides, tehnikaspordi ja tehnikaringides. Taotlusele lisada lühike kirjeldus perest, laste tulemustest ja juhendaja (treeneri) lühike iseloomustus lapse osavõtlikkusest ringi või klubi tööst. Taotletav summa võib olla õppeperioodi jaan-juuni huvialakoolidesse tasutud summade piires. Stipendiumifond 20 000 krooni.