Tarmeteci stipendiumikonkurss

Stipendiumi saavad taotleda kutseõppe mehhaanika ja metallitöö eriala õpilased (keevitaja, lukksepp, metallipingitööline, treial), ja Eesti Põllumajandusülikooli tehnika teaduskonna üliõpilased kogu õppeperioodi vältel. Taotletava stipendiumi suurus on esimesel õppeaastal 500 krooni kuus, teisel õppeaastal 1000 krooni kuus, kolmandal õppeaastal 1500 krooni kuus.

Stipendiumi statuut

1. Tarmetec, soovides kaasa aidata kutsehariduse populariseerimisele, asutab stipendiumi Tartu Kultuurkapitali juures.

2. Stipendiumi saajateks võivad olla kutseõppe mehhaanika ja metallitöö eriala õpilased (keevitaja, lukksepp, metallipingitööline, treial), samuti Eesti Põllumajandusülikooli tehnika teaduskonna üliõpilased kogu õppeperioodi vältel. Igal aastal määratakse kutseõppe eriala õpilastele igale kursusele kuni kolm stipendiumit ja EPMÜ tehnika ja tehnoloogia õppesuuna (inseneriõppe) üliõpilasele igal aastal üks stipendium. Stipendiumi suurus on:
 I õppeaastal on stipendium 500 krooni kuus,
 II õppeaastal on stipendium 1000 krooni kuus
 III õppeaastal on stipendium 1500 krooni kuus.

3. Stipendiumi saab taotleda järgmiselt:
 koos sisseastumisdokumentide esitamisega
 iga õppeaasta alguses kuni 15.septembrini.

4. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui stipendiaat katkestab oma erialased õpingud või siirdub õppima mõnele teisele, siinkohal mitteloetletud erialale.

5. Iga aastal tuleb taotleda stipendiumi uuesti. Eelnevalt stipendiumit saanud õpilane/üliõpilane ei pea esitama uut taotlust, vaid peale aksepteeritava aruande esitamist pikendatakse stipendiumi saamist ühe aasta võrra kuni kooli lõpetamiseni.

6. Stipendiumi saajad on heade õppetulemustega ja oma erialale orienteeritud õpilased, kes soovivad jätkata peale koolilõppu tööd õpitud erialal.
Stipendiumi saajad läbivad oma erialase praktika Tarmeteci tehastes.

7. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tarmeteci stipendiumi taotlemiseks avaliku konkursi, millest antakse teada ajalehes Tartu Postimees, Kutsehariduskeskuse infokanalites, Tarmeteci infostendil, Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel,

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:
a. avaldus
b. elulookirjeldus õpilase isikuandmete, sissetulekute, pere suuruse ja eriala nimetamisega;
c. väljavõte õppetulemustest.

9. Stipendiumitaotlusi hindab 4-liikmeline komisjon koosseisus:
esimees: Tartu Kultuurkapitali esindaja
liikmed: Tarmeteci esindaja
Tartu Kutsehariduskeskuse esindaja
Eesti Põllumajandusülikooli esindaja

10. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi 2 nädala jooksul peale taotlusaja lõppu.
11. Komisjon hindab ja järjestab kandidaate järgmiselt:
a. erialaainete keskmine hinne
b. osavõtt õppetööst ja praktikumidest.

12. Tarmeteci stipendiumi määratakse kutseõppe mehhaanika ja metallitöö eriala igal kursusel kuni kolmele õpilasele ja Eesti Põllumajandusülikooli tehnikateaduskonna igal aastal ühele insenerile.

13. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

14. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

15. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatele isiklikult, Tartu Kusehariduskeskuse ja Eesti Põllumajandusülikooli infokanalites, Tarmeteci infostendil ja Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel.