Tartu linna õpetajate aastapreemiate ja stipendiumite saajad

Aastapreemiad 2009

1. Eve Tenn, Tartu Descartes’i Lütseumi  ajalooõpetaja ja klassijuhataja. Ta  töötab põhikooli kesk- ja vanemas astmes, see on kõige keerulisemas eas õpilastega.  Tema jaoks ei eksisteeri kategooriat „rasked õpilased“. Ei ole juhtumit, kus tema ei leiaks ükskõik millisest olukorrast väljatulekuks positiivset sõna. Ta on õpetaja, kes on jätnud mitme õpilaste põlvkonna mällu kustumatu jälje kui musternäide ideaalsest õpetajast, keda mäletatakse ja meenutatakse  ka aastaid hiljem. Õpilased on nimetanud  õpetaja Tenni oma lemmikõpetajaks ja kaastöötajad hindavad teda kui kindla sõna ja hea huumorimeelega õpetajat.

Õpetaja Eve Tenni 50 aastat kestnud meisterlik pedagoogiline tegevus on väärt tunnustamist   aastapreemiaga.

2. Tiit Kaber töötab Kutsehariduskeskuses alates 1973.aastast kehalise tegevuse ja riigikaitse õpetajana. Riigikaitse õpetajana on ta teinud palju vajaliku õppebaasi materiaalseks arendamiseks. Tema õpilased on tänu korralikule  ettevalmistusele saanud kergemini hakkama sõjaväeteenistuses. Nii mõnedki neist on sidunud oma elu kaitseväega. Kehalise kasvatuse õpetajana on ta püüdnud parandada mitme tuhande õpilase füüsilist vormi ja süstida neisse tahet tegelda ka tunniväliselt sportlike harrastustega. Väljaspool tööd on teda kaasatud klubi Tartu Maraton kui kaitseministeeriumi poolt  korraldatud ürituste teenistusse. Õpilaste poolt on Kaber tunnustatud õpetaja, kolleegina on ta otsekohene, täpne ja abivalmis.

Õpetaja Tiit Kaberi ligi 40 aastat kestnud meisterlik pedagoogiline tegevus on väärt tunnustamist   aastapreemiaga.

Enesetäiendamise stipendiumid

1. Kersti Loim, Tartu Tamme Gümnaasiumi klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja on alati pidanud oluliseks enesetäiendamist ning selle mitmekülgsust. Tänapäeval on oluline olla kursis info – kommunikatsiooni -tehnoloogia olulisemate arengusuundadega. Õpetaja peaks olema arenev oma rolli sees – olema õpetajakesksuselt  õpilasekesksusele liikuv. Inglise keele õpetajana peab ta oluliseks keelepraktikat keelekeskkonnas.  Selleks ka antud enesetäiendamise  stipendium on määratud.

2. Ljudmilla Krasno on Tartu Annelinna Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse  õpetaja. Krasno õpetajategevus on täpselt eesmärgistatud ja ajaliselt planeeritud, töömapp on sisukas ja töövahendid täiuslikud. Õpetaja lai silmaring ja lugemus võimaldavad tal osavalt teostada integratsiooni teiste õppeainetega. Õpetaja sisendab õpilastesse adekvaatset ajalootaju ja arendab nende ühiskonnapädevust vastavuses Eesti riikliku integratsiooniprogrammiga.

Stipendiumi määramisel õpetaja Krasnole soovitakse, et ta kasutab seda vene õppekeelega gümnaasiumis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse eestikeelsele õppele üleminekuks, õppe- ja metoodiliste materjalide koostamiseks ja  enese erialaseks  enesetäiendamiseks.

3. Toomas Jürgestein, H.Treffneri Gümnaasiumi  filosoofia- ja religiooniõpetuse õpetaja on innovaatiline õpetaja, kelle ainealane ja didaktiline pädevus on heal tasemel. Erinevatel täiendkoolitustel on ta omandanud oskusi, mis on olulised õpetajatöös ning õpilaste hoiakute kujundamisel. Oma ülesandeks peab Jürgenstein olla õpilastele suunajaks ja juhendajaks nii õppematerjalidega tegelemisel, allikmaterjalide kasutamisel kui õppeprotsessis tervikuna.  Õpetaja ja õpilase vahelistes töösuhetes on oluline üksteist respekteeriva  dialoogi teke. Oluline on jõuda terve klassiga erinevaid maailmavaateid aktsepteeriva suhtumiseni, kuid samas tõdeda, et igal inimesel peaks olema oma põhjendatud maailmavaade. Jürgestein on lugenud loengukursusi erinevates koolides ja kõrgkoolides, avaldanud artikleid ning tutvustanud Eesti religiooniõpetuse seisu rahvusvahelistel konverentsidel.

Käesolev enesetäiendamise stipendium on Toomas Jürgensteinile  osalemiseks religiooni- ja filosoofiaõpetajate konverentsil Belgias. Konverentsil esineb ta ka ise ettekandega.

4. Erkki Tempel on noor õpetaja M.Härma Gümnaasiumis, ta õpetab keemiat ja lisaks põhikoolis füüsikat. Tema õpilased on saanud juba olümpiaadidel ja võistlustel esikohti. Keemiaõpetajate Liidu juhatuse liikmena osaleb Erkki riikliku õppekava arendustöös. Koolis on ta osalise koormusega haridustehnoloog, hallates muuhulgas kooli elektroonilist tunniplaani.

Käesolev stipendium on Erkki Templile toeks, et ta saaks omandada gümnaasiumi füüsikaõpetaja kutse riigieelarvevälisel  õppekohal Tartu Ülikoolis.

5. Anne-Li Paabu lasteaed Kannike lasteaiaõpetaja. Anne-Li Paabu on lasteaias liitrühma õpetaja, mis seab õpetajale kõrgendatud nõudmised, suurema töömahu, sest tuleb tagada, et kõik lapsed vanuses 2-7 omandaksid eeldatavad teadmised kõikides ainevaldkondades. Pererühm tegutseb pedagoogide eestvõtmisel kui üks suur ja ühtne pere. Töös lastega iseloomustab õpetajat pehmus, lastesõbralikkus, kohusetunne ja loovus.

Käesolev stipendium on Õpetaja Anne-Li Paabule koolitusreisiks Soome Jyvaskülasse lasteaiaõpetajate päevadele ning Põhjamaa riikidesse kogemuste saamiseks ja silmaringi laiendamiseks. 

Tartu Zonta Klubi Fondi stipendium.  Kersti Aan on Tamme Gümnaasiumis huvijuht ja muusikaõpetaja. Muusikaõpetajana tunneb suurepäraselt ainet, oskab õpet eesmärgistada ja luua õpilastes motivatsiooni. Tema õpilased on edukad olnud  muusikaolümpiaadidel ja osadest on saanud nüüdseks muusikatudengid. Õpetaja Aan juhatab kooli segakoori.  Tänu õpetaja säravale isiksusele on koor populaarne.  Koolis on noorte meeste ansambel, millest peaks välja kasvama noorte meeste koor. Huvijuhina korraldab ta kooli tunnivälist tegevust ja ürituste korraldamist.  Oma kogemusi on õp. Aan tutvustanud ka rahvusvahelisel tasandil, olles kahel korral Soomes üliõpilastele ja õpetajatele lektoriks. Aastaid on ta olnud Õpetajate Seminari praktikantide juhendaja, kuulub kooli arendusnõukogusse, osaleb ainekomisjonis, metoodikanõukus jt. komisjonides. On klassijuhataja.

Kersti Aan on oma tööga silma paistnud mitte ainult oma koolis, vaid ka ülelinnalisel ja vabariiklikul tasemel, sellega koolile tunnustust toonud ning kooli mainet kujundanud. Seega vastavalt Zonta klubi fondi stipendiumistatuudile  on ta õpetaja, kes jõuab ja teeb rohkem kui nõuab tema igapäevatöö.