Üliõpilased on oodatud kandideerima ELA stipendiumidele

Kõikide lennuakadeemia rakenduskõrghariduse õppekavade üliõpilased saavad nüüd kandideerida ELA fondi ja Otto Tauri fondi stipendiumidele. Fondide maht on kokku 2700 eurot.

Konkursil kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital esitada elektrooniline taotlus ja juurdekuuluvad dokumendid hiljemalt 1. juuniks 2023 (kella 23.59ks). Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.

Milline stipendium on mõeldud sinu õppekavale? 

Stipendiumi nimiMillisele õppekavale?Kui suur stipendium?
Tallinn Airport GH ASi stipendiumAM (lennunduskorraldus) ja CNS/TECH (lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerujad)700 eurot
Fort Aero ASi stipendiumTECH (õhusõiduki ehitus ja hooldus lennundustehnika õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerujad)800 eurot
Pühajärve stipendiumKõikidele õppekavadele700 eurot
Otto Tauri fondi stipendiumPIL (õhusõiduki juhtimine)500 eurot


Missugused on stipendiumidele kandideerimise tingimused ja nõuded?
ASi Tallinn Airport GH stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kes õpivad õppekavadel nagu lennunduskorraldus või lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerujad ning kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;

2. CV;

3. essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

  • “Süsinikneutraalne õhusõidukite maapealne teenindamine – kuidas see saavutada?”;
  • “Tehisintellekt kui õhusõidukite maapealse teenuse arendaja – kas ja kuidas on see võimalik?”.

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava ning lennundustehnika õppekava õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerunud üliõpilased, kellel pole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;

2. CV;

3. essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

  • “Tehisintellekti kasutamine hooldustööde planeerimise ja läbiviimise abivahendina”;
  • “Ohutusjuhtimissüsteemi (Safety Management System) rakendamine Eesti Osa-145 organisatsioonides”.

Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium!
 

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saavad kandideerida kõik ELA rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;

2. CV;

3. essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

  • “Üliõpilaste kaasamine teadus- ja arendustegevustesse – võimalused ja ohud”;
  • “Kliimaneutraalsuse kokkulepe – kas lennunduse lõppmäng?”;
  • “Üliõpilaste roll kõrgkooli institutsionaalse akrediteerimise protsessis”.

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

Otto Tauri fondi stipendium

Otto Tauri stipendium on suunatud kõikidele õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilastele. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

1. elektrooniline taotlus teates märgitud korras (sihtfond: Otto Tauri Fond);

2. CV;

3. stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siin.

Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse, on nimeliste allfondide stipendiumid. Nimeliseks allfondi stipendiumiks on kas Eesti Lennuakadeemia fond või Otto Tauri nimeline tulevaste lendurite stipendiumifond. Lisaks märkida (stipendiumi kasutamise eesmärgi all), missugust stipendiumit täpsemalt taotled. Näiteks: Tallinn Airport GH AS-i stipendium. Õppetulemuste väljavõtet ei pea lisama, selle teeb õppeosakond.

Tutvu stipendiumi statuutide ja täpsemate tingimustega.

Lisainfo: tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Essee tuleb vormistada ELA kirjalike tööde vormistamise juhendi (vt lisa 5) järgi. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu (vt ptk 3).

Julget pealehakkamist ja edukat kandideerimist!