Vallaomavalitsuste ajaloo uurimisstipendium

1. detsembriks ootame taotlusi Tartu Ülikooli ajaloo osakonna baka-laureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastelt vallaomavalitsuste ajaloo uurimisstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumifond 40 000 krooni.

Statuut

Eesti vallaomavalitsuste ajaloo
uurimisstipendiumi statuut

1. Tartu Kultuurkapital, soovides kaasa aidata Eesti omavalituste ajaloo ning argikultuuri uurimisele, aga samuti üliõpilasteaduse edendamisele, asutab stipendiumi Eesti Rahvusarhiivis säilitatava 19. sajandi Eesti vallaomavalitsuste dokumentaalse pärandi hariduslikku, kultuu-riloolisse ja teaduslikku käibesse toomiseks.

2. Stipendiumi saajaks võivad olla Tartu Ülikooli ajaloo osakonna baka-laureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes omavad vajalikke teadmisi ja oskusi vallaomavalitsuste ajaloo uurimiseks (institutsioonide ajalugu, paleograafia).

3. Stipendiumi saajatelt oodatakse vallaomavalitsuste arhivaalide täistekstformaadis arvutiloetavaks viimist, arheo-graafilist töötlemist ning elektroonilist publitseerimist, mille tulemusena tekkiv kommenteeritud allikpublikatsioon peaks kujunema väärtuslikuks teabe- ja lugemismaterjaliks võimalikult laiale huviliste ringile.

4. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja vallaomavalitsuste ajaloo uurimis-stipendiumi taotlemiseks avaliku konkursi, millest antakse teada ajalehes Tartu Postimees, Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel ja Tartu Ülikooli infokanalites.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.detsembriks 2004 esitada:
a. avaldus ja elulookirjeldus üliõpilase isikuandmete ja eriala nimetamisega;
b. dekanaadi poolt koostatud väljavõte õppetulemustest;
c. lühike kavand, milles esitatakse omapoolne nägemus läbi-viidavatest toimingutest statuudi p.3 täitmiseks.

6. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:
esimees: Tartu Kultuurkapitali esindaja
liikmed: Tartu Ülikooli ajaloo osakonna esindaja
Eesti Rahvusarhiivi esindaja
7. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi 2 nädala jooksul peale taotlusaja lõppu.

8. Stipendiumi(de) saaja(d) ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

9. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

10. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel.