ELA Fondi ja Otto Tauri Fondi kevadsemestri stipendiumikonkursid on kandideerimiseks avatud

Konkursil kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital esitada elektrooniline taotlus ja juurdekuuluvad dokumendid hiljemalt 01. juuniks 2020. Stipendiumide määramisel arvestatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut. Esmakordselt annab Fort Aero AS välja stipendiumi õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava/spetsialiseerumisega üliõpilastele ning Lennuliiklusteeninduse AS lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õppekava/spetsialiseerumisega üliõpilastele!

 

Erialad ja stipendiumid:

Lennundusettevõtte käitamine (AM): Tallinn Airport GH stipendium

Lennuliiklusteenindus (ATS): Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid/vastav spetsialiseerumine lennundustehnika õppekaval (CNS): Tallinn Airport GH stipendium ja  Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Õhusõiduki ehitus ja hooldus/ vastav spetsialiseerumine lennundustehnika õppekaval (TECH): Fort Aero AS-i stipendium

Õhusõiduki juhtimine (PIL): Otto Tauri nimeline stipendium

 

AS-i Tallinn Airport GH stipendium

Kandideerida võivad vähemalt teise kursuselennundusettevõtte käitamise õppekava, lennundustehnika õppekava side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ning lennunduseside- ja navigatsioonisüsteemide õppekava üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti: konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti); õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 20 punkti).

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotluskonkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgneval teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud stipendiumi statuudi lisas.

1) “Võimlaused maapealsete teenuste arendamiseks seoses ülemaailmse kriisiga ehk teenuste portfell enne ja pärast kriisi”

2) “COVID-19 otsene ja kaudne mõju maapealsete teenuste pakkujatele Euroopas”

 

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium (millele kandideerivad nii AM kui CNS)!

 

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Kandideerida võivad vähemalt teise kursuse lennuliiklusteeninduse õppekava, lennundustehnika õppekava side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ning lennunduseside- ja navigatsioonisüsteemide õppekava üliõpilased. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti: konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 40 punkti), õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti). Maksimaalne hinnang kandidaadile saab olla 100 punkt.

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotluskonkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgneval teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud stipendiumi statuudi lisas.

1) “Lennujuhtimissüsteemide automatiseerimine – kuidas automatiseerida tervet valdkonna teenust nii, et see tõstaks ohutust, vähendaks inimfaktoritest tulenevaid vigu ja optimeeriks teenust kui tervikut?”

2) “Millistel õhuseire tehnoloogiatel tugineb tuleviku lennujuhtimine ja kuidas võib see lennujuhtimisteenuse pakkumist muuta? (ADS-B, radarid, WAM, space based ADS-B või midagi muud?)”

3) “Kuidas mõjutavad kriisid lennundust? (Covid-19 näitel, kuid laiendada kriisidele tervikuna)”

4) “Mehitamata õhusõidukite võimalused eriolukorras ja muul ajal”

 

Välja antakse kaks 750 euro väärtuses stipendiumi (üks ATS ja teine CNS suunale)!

 

Fort Aero AS-i stipendium

Kandideerida võivd lennundustehnikaõhusõiduki ehituse ja hooldusespetsialiseerumisega jaõhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilased, kellel pole õppevõlgnevusi. Stipendiumi määramisel hinnatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotluskonkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgneval teemal.

1) “Millised omadused on õhusõiduki ehitus ja hooldus eriaila tudengitele kõige olulisemad ja miks?”

2) “Mida ootad oma tulevaselt erialalt?”

3) “Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala õppekava tulevikus”

Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium (TECH)!

 

Otto Tauri nimeline stipendium

Stipendium on suunatud kõikidele õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilastele. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras (sihtfond: Otto Tauri Fond);
 • CV;
 • stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Välja antakse üks 500 euro väärtuses stipendium (PIL)!

Kõik kinnitused kandidaatide üliõpilasstaatuse ja õppetulemuste kohta väljastab SA-le Tartu Kultuurkapital ELA õppeosakond. Kandidaadid ei pea taotlusele ise õppetulemuste väljavõtet lisama. Küll aga nõustub iga kandidaat taotlust esitades sellega, et tema õppetulemused saadetakse SA-le Tartu Kultuurkapital selleks, et konkursikomisjonid saaksid stipendiaadid välja selgitada.

Stipendiumi statuutidega saab tutvuda siin: https://lennuakadeemia.ee/tudeng/oppetoetused-ja-stipendiumid/ela-fondi-stipendiumid

Lisainfo: tel 744 1500 või e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee või karine.mandel@eava.ee