TARTU KULTUURKAPITAL KUULUTAB VÄLJA POOLAASTAKONKURSI

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja poolaastakonkursi

03. aprillini (kaasa arvatud) saab esitada taotlusi isikute loome-, haridus-, teadus- ja sporditegevuseks ning kultuuriürituste läbiviimise toetuste saamiseks.

Üksikisikud saavad taotleda stipendiumi loome- ja sporditegevuseks ning täiendkoolituseks. Stipendium on mõeldud aitamaks kaasa erinevates valdkondades tegutsevate loomeisikute loominguliste eesmärkide saavutamisele, isikute sportlike võimete arendamisele ning erialasele enesetäiendamisele ja teadustegevusele.

Kollektiivid saavad taotleda toetust osalemiseks konkurssidel, festivalidel ja võistlustel. Mittetulundusorganisatsioonid saavad taotleda toetust koolituste ja kultuuriürituste läbiviimiseks. Toetuste andmise eesmärk on soodustada kultuurilist mitmekesisust Tartu linnas.

Füüsilised ja juriidilised isikud saavad taotleda vastavalt stipendiumi või toetust tegevustele, mis toimuvad ajavahemikul 01. mai 2023 kuni 31. oktoober 2023. Tegevused peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud. Konkursi raames ei toetata Tartu linna eelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust ja juba Tartu linna poolt toetatud projekte.

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

 • helikunst
 • näitekunst
 • kirjandus- ja kirjastamine
 • kujutav- ja rakenduskunst
 • haridus ja teadus
 • rahvakultuur
 • kehakultuur ja sport

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Tartu Linnaportaalist. Konkursi statuut asub SIIN .

Eraldatavad stipendiumid ja toetused kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu 27. aprilliks 2023.

Info stipendiumi/toetuste saajate kohta leiab Tartu Kultuurkapitali kodulehel 28.04(uudised). 

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkurssi rahastatakse Tartu Kultuuri Arengufondist.

Lisainfo tel 744 1500, e-post    kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile.

Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumile võivad kandideerida loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 29. märtsiks 2023 esitada:

 • Elektroonselt taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
 • CV
 • motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta
 • õppetulemuste väljavõte

Saabunud stipendiumitaotlusi hindab sihtkapitali nõukogu koos kaasatud ekspertidega.

Stipendium antakse üle aprillis Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolekul.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet asub SIIN.

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jüri Kärneri mälestusfondi stipendiumile.

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivaid üliõpilasi.
Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Välja antakse kuni kaks stipendiumi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 3. aprilliks 2023 esitada:

 • Taotlus vastaval vormil (nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet)
 • Kokkuvõte senise hariduskäigu ja erialase tegevuse kohta
 • Ülevaade tulevikuplaanide kohta
 • Dekanaadi poolt väljastatud tõend õppetulemuste kohtt
 • Juhendaja soovitus

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.
Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet asub SIIN.

Jüri Kärneri mälestusfondi asutasid Tartu Kultuurkapitali juurde 2012. aastal Tartu Ülikool ja Tartu Rotary Klubi eesmärgiga jäädvustada Jüri Kärneri elutööd teadlase ja õppejõuna ning Tartu Ülikooli rektorina.

 

Lisainfo: tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile

Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile saavad kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna erialade põhihariduse- ja keskhariduse baasil õppivad õpilased alates esimesest kursusest, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 27. märtsiks 2023 Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • Vabas vormis stipendiumiavaldus
 • Elulookirjeldus (CV)
 • Motivatsioonikiri
 • Õppetulemuste väljavõte

Välja antakse üks 1000-eurone stipendium.

Stipendiumitaotlusi hindab Talent Plastics Tartu ASi, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Tartu Kultuurkapitali esindajatest koosnev komisjon. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele, õpilase õppeedukust ja eelnevat praktikakogemust Talent Plastics Tartu ASis.

Talent Plastics Tartu AS on Rootsi kontserni kuuluv plastmassdetaile valmistav ettevõte Tõrvandis. Stipendium asutati eesmärgiga aidata kaasa kutseõppe edendamisele Tartus.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital Kuulutab välja konkursi Hotell Pallase nimelisele maalikunsti stipendiumile

Stipendium on loodud aitamaks kaasa maalikunsti arengule ning kunstnike loomingulisele tegevusele

Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Stipendium annab võimaluse oma näitusprojekti realiseerimiseks Tartu Kunstimajas.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitleda komisjonile oma näituseprojekti.

Taotleja esitleb näituseprojekti stipendiumikomisjonile lühikese presentatsiooni käigus. Juhul kui taotlejal pole võimalik enda projekti esitleda, siis on tal õigus volitada teine Pallase maaliosakonna üliõpilane enda presentatsiooni esitlema. Volitatud isik ei või olla komisjoni liige. Näituseprojekti presentatsioon koosneb projekti illustreeriva pildimaterjaliga postrist ning ettekandest, mis ei või olla pikem kui 10 minutit.

Stipendiumi suuruseks on 1000

Stipendiumi statuut.

Lisainfo: Kristjan.silm@kultuurkapital.ee

Kas tahaksid ühiskonnaelus kaasa lüüa ja suurendada inimeste terviseteadlikkust? Kas Sul on põnevaid ideid, kuid puuduvad vahendid nende elluviimiseks? Sinu poolt ideed ja teostus ning meie aitame rahaliste vahenditega!

Tartu Tervishoiu Kõrgkool kuulutab välja PAI tervisedendusliku projekti stipendiumi! Eesmärgiks on toetada ning väärtustada kogukonnale suunatud teenuseid, mis aitavad läbi teaduspõhise info jagamise suurendada inimeste terviseteadlikkust.

Kandideeri üksi või pane kokku toetav meeskond, kellega saate ellu viia mõne ürituse, huvitava tunni või luua hoopis õppematerjale! Eelistatud teemad on alkohol & uimastite kahjulikkus, vaimne tervis, seksuaaltervis, kehaline aktiivsus ning eelkooliealiste terviseteadlikkus. Oodatud on ka kõik teised ideed! Kasutada võib ka ideid, mida oled juba teinud (näiteks oled käinud lasteaedades kätepesu õpetamas), aga sooviksid seda ideed nüüd arendada.

Kõige paremad ideed saavad elluviimiseks PAI stipendiumi!

Konkursi tingimused ja lisainfo on leitavad: https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/tervishoiu-korgkooli-fond/tartu-tervishoiu-korgkooli-pai-tervisedendusliku-projekti-stipendium/

Kandideerimine toimub ja taotlusvormiga on võimalik tutvuda: https://linnaportaal.tartu.ee (Valida PAI stipendium Kultuurkapitali alt)

Lisaküsimuste ja abi korral pöördu julgelt koostöö ja teenuste koordinaatori poole Silva-Sille Silgu, silvasillesilgu@nooruse.ee, tel 7370207, kab 117

Kandideerimise tähtaeg on: 27.03.2023

15. maini on võimalik Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks.

Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu. Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 4 stipendiumi, millest kuni 2 stipendiumi on kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendiumi suurus kutseõppeasutuse õpilasele on 1100 eurot ning kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Stipendiumi kestvus on 1 aasta.

Stipendiumitaotlusi saavad esitada:

 • Tartu Rakenduslik Kolledž – CNC pinkide operaator, keevitaja, lukksepp, mehhatroonik
 • Võru Kutsehariduskeskus – keevitus- ja metallitööd, mehhatroonik
 • Eesti Maaülikool – tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika
 • Tartu Ülikool – ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon
 • Tallinna Tehnikaülikool – infotehnoloogia, tootearendus ja robootika, materjalitehnoloogia

Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppuril Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 15. maiks esitada:

 1. Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta.
 2. Soovituslik: Kursuse juhendaja soovituskiri
 3. Stipendiumi kandidaadi CV
 4. Motivatsioonikiri – millisena näeb stipendiaat oma panust ettevõtte eesmärkide täitmises

Stipendiumi statuudiga on võimalik tutvuda siit.

Lisainfo:
Tartu Kultuurkapital: tel 504 9654, Kristjan.Silm@kultuurkapital.ee

Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja selleaastase tippsportlase stipendiumikonkursi.

Stipendiumiga soovitakse toetada Tartu linna noorte ja täiskasvanute vanuseklassi sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel suurvõistlustel.

Stipendium antakse stipendiumi taotlemise aastaks.
Stipendiumi suurus 14-19 aastasele sportlasele on vähemalt 1500 eurot ning välja antakse kuni 20 stipendiumi. Stipendiumi suurus 20-aastasele ja vanemale sportlasele on vähemalt 2000 eurot ja välja antakse kuni 15 stipendiumi. Noorsportlase stipendiumi saab taotleda noore koduklubi ja täiskasvanute vanuse stipendiumit sportlane ise.

Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks.

Taotlusi Tartu tippsportlase stipendiumikonkursile saab esitada kuni 10. märtsini toetuste esitamise ja menetlemise infosüsteemis aadressil: https://www.tartu.ee/kotoetused.

Tutvu stipendiumi statuudi ning täpsemate nõuetega SIIT.

Lisainfo: 

Veljo Lamp, spordivaldkonna juht, tel 736 1352, Veljo.Lamp@tartu.ee
Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital juhataja, 744 1500, kristjan.silm@kultuurkapital.ee

Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja selleaastase muuseumitöötaja stipendiumikonkursi.

Stipendiumiga soovitakse toetada Tartu linna muuseumide töötajaid erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel. Stipendium on ette nähtud õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks ning tööalase teadus- või uurimistööprojekti ettevalmistamiseks või läbiviimiseks.

Taotlusi Tartu muuseumitöötaja stipendiumikonkursile saab esitada kuni 27.02.2023 (k.a) toetuste esitamise ja menetlemise infosüsteemis aadressil: https://www.tartu.ee/kotoetused.

Statuudiga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: 

Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, tel 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Gustav Suitsu nimelisele luulepreemiale kandidaatide esitamise tähtajaga 20. veebruar 2023.

Gustav Suitsu nimeline luulepreemia on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav Tartu linna tunnustus luuletajale, kes on 2022. aastal avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.

Preemia suurus on 2000 eurot.

Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 20.02.2023 esitada avaldus kandidaadi nime ja kontaktandmetega ning preemia taotlemise aluseks olev luulekogu raamatuna ja failina.

Luulekogu tuua Tartu Kultuurkapitali büroosse või saata trükisena SA Tartu Kultuurkapital postiaadressile Kalevi 13, 51010 Tartu ja elektroonselt e-posti aadressile kristjan.silm@kultuurkapital.ee.

Preemia antakse üle emakeelepäeva raames Eesti Kirjandusmuuseumis.