Jaan-Mati Punningu sihtkapital

Eesti ühe silmapaistvama loodusteadlase ja teadusorganisaatori, Eesti Geograafia Seltsi kauaaegse presidendi, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi juhtivteaduri ning Tallinna Ülikooli geoökoloogia professori Jaan-Mati Punningu (13.03.1940-21.11.2009) mälestuseks asutati 13.märtsil 2010.a. perekonna poolt sihtkapital.

Sihtkapitali kaudu soovitakse kaasa aidata noorema põlvkonna ülikooliõpingute motiveerimisele loodusgeograafia erialal.

Jaan-Mati Punningu teadlasetee oluliseks etapiks oli Tallinna Ülikoolis Ökoloogia Instituudi loomine ja juhtimine kuni 2005. aastani. Alates 1985. aastast juhtis Jaan-Mati Punning Eesti Geograafia Seltsi. Aktiivse ühiskonnategelase ja teadlasena pälvis ta mitmeid autasusid, sealhulgas Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Jaan-Mati Punningu nimelise stipendiumi statuut

1. Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendium on asutatud aitamaks kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele, teadusalaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.

2. Sihtkapitali eesmärk on toetada stipendiumitega loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis

3. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

4. Stipendium antakse välja ühele loodusgeograafia või selle lähedase eriala üliõpilasele/noorteadlasele üks kord aastas.

5. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

6. Samal konkursil võib välja anda mitu stipendiumi. Väljaantavate stipendiumide arvu otsustab fondi nõukogu, lähtudes fondi rahalistest vahenditest.

7. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja hiljemalt iga aasta 13. veebruaril. Taotlusi oodatakse 13.märtsiks.

8. Stipendiumi rahastatakse stipendiumi jaoks sihtotstarbeliselt tehtud või mittesihtotstarbelistest annetustest ja sponsortoetustest.

9. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.eewww.tlu.eewww.ut.eewww.ttu.eewww.emu.ee.

10. Stipendiumile võivad kandideerida edukad viimase aasta  üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

11.1. taotlus elektroonselt või konkursiteates märgitud korras;

11.2. CV;

11.3. motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta.

11.4.  väljavõte õppetulemuste kohta

12. Taotluseid hindab sihtkapitali 3-liikmeline nõukogu, kes võivad kaasata eksperte.

13. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

14. Komisjoni koosolek protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitalile.

15. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

16. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu, kus sätestatakse ka aruandluse kord.

17. Stipendium antakse üle Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolekul aprilli  teisel nädalavahetusel (kui see pole lihavõtte nädalavahetus).

18. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama teadusliku aruande stipendiumi kasutamise kohta Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi sügissümpoosionil.

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 10.03.2013 otsusega nr 35/03

Stipendiumi on saanud:
 
2016 Anna-Helena Purre, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduse instituudi ökoloogia õppekava doktorant
2015 Mariliis Eensalu, Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi geoökoloogia õppekava magistrant
2014 Hando-Laur Habicht, Tartu Ülikooli geograafia teaduskonna õppekava magistrant
2013  Piret Vacht, Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi ökoloogia õppekava doktorant
2012 Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna geograafia õppekava doktorant
2011 Agata Marzecova, Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi ökoloogia õppekava doktorant

2010 Krista Alikas, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keskkonnatehnoloogia eriala doktorant