Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfond

Tartu Raatuse Gümnaasiumi (TRG) toetusfondi asutamise leping allkirjastati 06.märtsil 2008.aastal gümnaasiumi juhtkonna ja vilistlaste poolt. Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa TRG eesmärkidele ja arengule.

2013.aastast peatati toetusfondi nõukogu ettepanekul stipendiumide väljaandmine seoses gümnaasiumi muutumisega põhikooliks.

Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumi statuut

1. Käesolev statuut sätestab Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduslikud alused.

2. Stipendium on loodud eesmärgiga toetada ning tunnustada hea õppeedukusega ühiskondlikult aktiivseid (nt kooli esindamine olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel, vabatahtlik tegevus, omaalgatuslik kooli abistamine, saksa keele ja kultuurialased üritused vms) Tartu Raatuse Gümnaasiumi õpilasi, kes oma tegevusega on silma paistnud kooli jaoks oluliste saavutuste ja tegevustega.

3. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9. ja 10.-12. klasside õpilased. 9. klasside õpilased saavad kandideerida stipendiumile eeldusel, et nad jätkavad oma õpinguid Tartu Raatuse Gümnaasiumis.

4. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi sobilikke kandidaate. Kandidaate võivad esitada nii õpilased, õpetajad, juhtkond, juhendajad kui treenerid.

5. Stipendium eraldatakse vastavalt stipendiumi statuudile. Väljaantavate stipendiumite suurused määratakse kindlaks igal aastal konkursi toimumise ajaks.

6.Stipendiumi taotluste esitamise tähtajad on 10.-12.klasside õpilastele 31.mai ja 9.klasside õpilastele 31.mai. Hilinenud taotlusi ei arvestata.

7. Taotlus tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali ankeedil (www.kultuurkapital.ee/taotlused/nimelise stipendiumi taotlemise ankeet), millele tuleb lisada taotluse põhjendus koos kandidaadi saavutuste mõju kirjeldusega.

8. Taotlused tuleb saata kas postiga Tartu Kultuurkapitali, Raekoja plats 8 või edastada interneti teel www.kultuurkapital.ee. Taotlusi võib esitada ka kooli kantseleisse.

9. Stipendiumikonkursile esitatud taotlustes hinnatakse eelkõige kandidaadi motiveeritust, algatusvõimet, tublidust ja tegevuste positiivset mõju. Taotlusi hinnatakse ka muude konkreetse stipendiumikonkursi kuulutuses sätestatud kriteeriumide alusel.

10. Stipendiumi eraldamise otsustab Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi nõukogu laekunud sooviavalduste põhjal.

11. Komisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium välja andmata.

12. 10.-12. klasside stipendiaadi nimi avalikustatakse lõpuaktusel ning 9. klasside stipendiaadi nimi avalikustatakse 10. klassi avaaktusel.

13. Stipendiumi saajaga sõlmitakse leping ja stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangaarvele.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 21.01.2008 otsusega nr 10/01

Stipendiaadid

2012 Ergo Kukk

2011 Indrek Põhjatu

2010 Kaimo Kukk ja Mihkel Kallip

2009 Mark Šandali ja Margot Sirelpuu

2008 Henri Vares ja Heidi Tarkpea