Metec stipendium

Metec stipendiumi statuut

  1. Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse  tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu.
  2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.
  3. Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 8 stipendiumi, millest kuni 3 stipendiumi kõrgkoolide üliõpilastele.
  4. Stipendium on mõeldud õpingutega seotud kulude katteks.
  5. Stipendiumi suurus kutseõppeasutuse õpilasele on 2500 eurot ning kõrgkooli üliõpilasele 3400 eurot.
  6. Stipendiumi kestvus on 2 aastat (vastava astme õpingute lõpuni).
  7. Stipendiumit makstakse igakuise maksena 9 kuud aastas (september – mai):

Põhiharidus                 1pa. 75€                 2.pa 100€                 3pa. 125€                 4pa. 150€

Kõrgharidus                1pa. 125€              2.pa  150€                3pa. 175€                 4pa. 200€

8. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Tartu Kultuurkapital) kuulutab stipendiumikonkursi(d) välja Tartu Kultuurkapitali infokanalites.

9. Stipendiumitaotlusi saavad esitada kõik, kes õpivad:

9.1       Tartu Rakendusliku Kolledži CNC pinkide operaatori, keevitaja, lukksepa või mehhatroonik eriala 2. õppeaasta õpilased;
9.2       Võru Kutsehariduskeskuse keevitus- ja metallitööde või mehhatroonika eriala 2. õppeaasta õpilased;
9.3       Eesti Maaülikool tehnika ja tehnoloogia või tehnotroonika eriala 2. kursuse bakalaureuse astme üliõpilased ning magistri või doktoriastme üliõpilased;
9.4       Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse, turunduse, majandusteaduse, andmeteaduse, informaatika, materjaliteaduste ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika või haridusinnovatsiooni eriala 2. kursuse bakalaureuse astme üliõpilased ning magistri või doktoriastme üliõpilased;
9.5       Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia, tootearendus ja robootika, materjalitehnoloogia eriala 2. kursuse bakalaureuse astme üliõpilased ning magistri või doktoriastme üliõpilased.0

10. Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppuril Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

10.1 Taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet);
10.2 Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta;
10.3 Kursuse juhendaja soovituskiri;
10.4 Stipendiumi kandidaadi CV ja motivatsioonikiri.

11. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi(te) määramise otsustamiseks moodustatakse stipendiumikomisjon (edaspidi komisjon).

12. Komisjoni kuuluvad neli asutaja määratud esindajat ning üks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud esindaja.

13. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumide määramise kohta hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtaja möödumist.

14. Stipendiaadi kohustused ja võimalused:

14.1 Stipendiaadile määratakse ettevõtte poolne mentor, kellele ta annab vähemalt kaks korda poolaastas (millest üks kohtumine toimub ettevõttes) tagasisidet õppeedukuse kohta;
14.2 Sooritada õppekavas ettenähtud praktika tundidest vähemalt 50% ettevõttes, mille eest võidakse maksta tasu vastavalt praktika tulemustele. Praktikaplaan kooskõlastatakse mentoriga;
14.3 Viia läbi oma kursuse- ja/või lõputöö ettevõtte jaoks aktuaalsel teemal. Teema kooskõlastatakse ettevõtte poolse mentoriga.
14.4 Töötab soovi korral osalise tööajaga või projektipõhiselt nii õpingute kui ka õppeperioodide vahelise ajal Metecis.
14.5 Erialane töötamine või praktika tegemine samal ajal teises ettevõttes ei ole lubatud.

15. Ettevõttel on õigus lõpetada stipendiumi maksmine järgmistel juhtudel:

15.1 Stipendiaat katkestab või peatab õpingud;
15.2 Õppetulemused ei vasta ootustele;
15.3 Stipendiaat ei täida omapoolseid kohustusi.

16. Stipendiumile kandideerimisega annab taotleja nõusoleku stipendiumikonkursil stipendiumi saajaks osutumisel oma nime avalikustamiseks, mh stipendiumi rahastamises osaleva(te) organisatsiooni(de) poolt.

17. Stipendiumi saajatest teavitatakse Tartu Kultuurkapitali  infokanalites.

18. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.

19. Stipendiumi saajale on stipendium tulumaksuvaba.