ASi Estonian Air stipendium

Stipendiumi anti välja aastatel 2008-2010

Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi AS Estonian Air stipendium

 1. SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia fondi (edaspidi ELA fond) AS-i Estonian Air stipendium on asutatud aitamaks kaasa Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.
 2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.
 3. Stipendium antakse välja ühele Eesti Lennuakadeemia (edaspidi ELA) õhusõiduki juhtimise kutseala lennuki juhtimise eriala üliõpilasele.
 4. Stipendiumi suurus määratakse stipendiumikonkursi väljakuulutamisel. Stipendium makstakse välja võrdsete osade kaupa, 1 kord kuus õppeaasta, so 10 õppekuu jooksul.
 5. Konkurss AS-i Estonian Air stipendiumi väljaandmiseks kuulutatakse välja hiljemalt 03.oktoobriks.
 6. Stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi suuruse otsustab ELA fondi nõukogu, lähtudes kokkuleppest rahastajaga ja stipendiumiks rahastaja poolt eraldatud vahenditest.
 7. Stipendiumi rahastajaks on AS Estonian Air.
 8. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.eava.ee ning ELA üliõpilaste meililisti kaudu.
 9. Stipendiumile võib kandideerida iga ELA õhusõiduki juhtimise kutseala lennuki juhtimise eriala üliõpilane, kes on alustanud lennupraktikat ja kellel ei ole õppevõlgnevusi. Kandideerimistaotluse võib esitada üliõpilane ise, samuti võib teda kandidaadiks seada ELA lennukoolitusosakond.
 10. Stipendiumi saaja valitakse välja seni sooritatud lennupraktika tulemuste alusel. Stipendiumi määramisel on kriteeriumideks eelkõige distsipliin, püsivus, praktiline edasijõudmine, avatus, edasipüüdlikkus jmt üliõpilase erialast motivatsiooni ja võimekust iseloomustavad tegurid.
 11. Stipendiumi määramise fakt on üliõpilasele oluliseks positiivseks teguriks võimalikul hilisemal kandideerimisel tööle AS-i Estonian Air.
 12. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:
  1) taotlus (elektrooniliselt) konkursiteates märgitud korras;
  2) CV.
 13. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta ELA-s ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab ELA fondi nõukogu taotluse alusel ELA õppeosakond.
 14. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi nõukogu stipendiumikomisjoni. Komisjoni esimees on AS-i Estonian esindaja. Komisjoni kuuluvad ELA lennukoolitusosakonna koolitusjuht, lennupraktikat juhendavad lennuõpetajad ja SA Tartu Kultuurkapital esindaja/ ELA fondi nõukogu liige.
 15. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.
 16. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks SA-le Tartu Kultuurkapital.
 17. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.
 18. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.
 19. Stipendiaat kuulutatakse välja selle määramisele lähimal Eesti Lennuakadeemia avalikul üritusel (lennundusseminar, aastapäeva aktus või lõpuaktus).
 20. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest ELA fondi nõukogu.

Stipendiaadid:

2010 Marina Fadeitseva

2009 stipendiumi välja ei antud

2008 Ott Harri Roosimaa