Lennuliiklusteeninduse AS stipendium

SA Tartu Kultuurkapital ELA fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi statuut

 1. SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia fondi (edaspidi ELA fond) Lennuliiklusteeninduse AS-i (edaspidi LLT AS) stipendium on asutatud aitamaks kaasa Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.
 2. Käesolev statuut sätestab stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramise põhimõtted ning korralduse. (Muudetud XX.02.2019.)
 3. LLT AS-i stipendiume antakse Eesti Lennuakadeemia Lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilasele.
 4. Ühe stipendiumi suurus on sõltuvalt LLT AS-i otsusest 750 või 1500 eurot ja samal konkursil võib välja anda kuni kaks stipendiumit (Jõustunud 03.05.2011, muudetud XX.02.2019.)
 5. Konkursse LLT AS-i stipendiumide väljaandmiseks võib korraldada kuni kaks korda aastas. Sügissemestril kuulutatakse konkurss välja hiljemalt 03. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 05. maiks. (Jõustunud 03.05.2011.)
 6. Stipendiumikonkursside väljakuulutamise ja samal konkursil väljaantavate stipendiumide arvu otsustab ELA fondi nõukogu, lähtudes stipendiumideks rahastaja poolt eraldatud vahenditest.
 7. Stipendiumi rahastajaks on LLT AS.
 8. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.eava.ee ning Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste meililisti kaudu. (Jõustunud 16.09.2013.)
 9. Stipendiumile võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse õppekava vähemalt teise õppeaasta üliõpilane. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti: konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 40 punkti), õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti). Maksimaalne hinnang kandidaadile saab olla 100 punkti (Jõustunud 16.09.2013, muudetud XX.02.2019.)
 10. Stipendiumi taotlemiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

1) elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras (nimelise stipendiumi taotlemise ankeet);

2) CV;

3) essee* (3 lk) ELA fondi nõukogu poolt kinnitatud ja konkursiteates märgitud teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud statuudi lisas (Jõustunud 03.05.2011, muudetud XX.02.2019.)

 1. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja õppetulemuste väljavõtte väljastab Eesti Lennuakadeemia õppeosakond (muudetud XX.02.201.)
 2. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi nõukogu 5-liikmelise stipendiumikomisjoni, sh komisjoni esimehe. Komisjoni kuuluvad ELA fondi nõukogu liikmed, LLT AS-i esindaja ja Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna esindaja.
 3. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.
 4. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sh esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitalile.
 5. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.
 6. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.
 7. Stipendiaadid kuulutatakse välja selle määramisele lähimal Eesti Lennuakadeemia avalikul üritusel (lennundusseminar, aastapäeva aktus või lõpuaktus). (Jõustunud 16.09.2013.)
 8. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest ELA fondi nõukogu.

Rakendussätted

 1. LLT AS-i stipendiumi statuudi käesolev redaktsioon jõustub XX.02.2019.
 2. Käesoleva redaktsiooni jõustumisel muutub kehtetuks ELA fondi LLT AS-i stipendiumi statuudi ELA fondi nõukogu 16.09.2013 otsusega kinnitatud redaktsioon.

________________________________________________________

* essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. (Jõustunud 16.09.2013).

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu XX.02.2019 otsusega ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25.03.2019 otsusega nr 12.

STIPENDIAADID

2019  Mait Rõõmus ja Marie Merete Mäeots lennuliiklusteeninduse eriala

2018 Kevadsemestril Mait Rõõmus ning sügissemestril Mait Rõõmus ja Marie Merete Mäeots lennuliiklusteeninduse eriala

2017 Mikk Andreson ja Kati Kütisaar lennuliiklusteeninduse eriala

2016 Kevadsemestril Gert Riistan ja Marleen Varblas ning sügissemestril  Gert Riistan ja Mareleen Varblas lennuliiklusteeninduse eriala

2015 Kevadsemestril Marleen Leib ja Ilo-Kaisa Volmer ning sügissemestril Marleen Varblas ja Maarja Rüütmann lennuliiklusteeninduse eriala

2014 Ilo- Kaisa Volmer ja Mariliis Õun lennuliiklusteeninduse eriala

2013 Kristin Vodja ja Mariliis Õun lennuliiklusteeninduse eriala