Pühajärve stipendium

SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi Pühajärve stipendiumi statuut

1. Eesti Lennuakadeemia fondi Pühajärve stipendium on asutatud aitamaks kaasa Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.

2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

3. Stipendium antakse välja ühele Eesti Lennuakadeemia üliõpilasele.

4. Stipendiumi suurus on 640 eurot.

5. Samal konkursil võib välja anda mitu stipendiumi. Väljaantavate stipendiumide arvu otsustab ELA fondi nõukogu, lähtudes ELA fondi rahalistest vahenditest.

6. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja hiljemalt 03. oktoobriks.

7. Stipendiumi rahastatakse ELA fondi laekuvatest Pühajärve stipendiumi jaoks sihtotstarbeliselt tehtud või mittesihtotstarbelistest annetustest ja sponsortoetustest.

8. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.eewww.tallinn-airport.ee, ja www.eava.ee ning Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste meililisti kaudu.

9. Stipendiumile võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia  rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse üliõpilane (välja arvatud lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

10. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

1) taotlus (elektrooniliselt) konkursiteates märgitud korras (nimelise stipendiumi taotlemise ankeet);

2) CV;

3) essee* (3 lk) ELA fondi nõukogu poolt kinnitatud, konkursiteates märgitud teemal.

11. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab ELA fondi nõukogu taotluse alusel Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

12. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi nõukogu 5-liikmelise stipendiumikomisjoni, sh komisjoni esimehe. Komisjoni võivad kuuluda ELA fondi nõukogu liikmed, sponsorite esindajad ja Eesti Lennuakadeemia esindaja.

13. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

14. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitalile.

15. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

16. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.

17. Stipendium antakse üle  lennundusseminaril.

18. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest ELA fondi nõukogu.


* essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu 16.09.2013 otsusega ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25.09.2013 otsusega nr 86/09

STIPENDIAADID

2013 Priit Karu, side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala

2012 stipendiumi välja ei antud

2011 Jaak Kõuts, õhusõiduki hoolduse eriala

2010 Anton Õnnik, lennundusettevõtte juhtimise eriala

2009 Siim Künnapas, lennundusettevõtte juhtimise eriala

2008 Sven Kukemelk, lennundusettevõtte juhtimise eriala ja Toomas Vimberg, side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala

2007 Ille Maremäe ja Risto Mäeots