Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumi statuut

1. Eesti Lennuakadeemia fondi Pühajärve stipendium on asutatud aitamaks kaasa Eesti
Lennuakadeemia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja aktiivse eluhoiaku
kujundamisele.

2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted
ning korralduse.

3. Stipendium antakse välja ühele Eesti Lennuakadeemia üliõpilasele.

4. Stipendiumi suurus on 700 eurot. (Jõustunud 16.09.2013, muudetud 29.09.2020.)

5. Samal konkursil võib välja anda mitu stipendiumi. Väljaantavate stipendiumide
arvu otsustab ELA fondi nõukogu, lähtudes ELA fondi rahalistest vahenditest.

6. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja hiljemalt 03. oktoobriks.

7. Stipendiumi rahastatakse ELA fondi laekuvatest Pühajärve stipendiumi jaoks sihtotstarbeliselt tehtud või mittesihtotstarbelistest annetustest ja sponsortoetustest.

8. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse SA Tartu Kultuurkapital ja Eesti Lennuakadeemia
veebilehtedel ning Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste meililisti kaudu. (Jõustunud 16.09.2013. muudetud 29.09.2020.)

9. Stipendiumile võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt teise kursuse üliõpilane, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on
kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni. (Muudetud
29.09.2020.)

10. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti:
1) konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti);
2) õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja;
3) CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 20 punkti). (Muudetud 29.09.2020.)

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:
1) taotlus (elektrooniliselt) konkursiteates märgitud korras;
2) CV;
3) essee* (3 lk) ELA fondi nõukogu poolt kinnitatud, konkursiteates märgitud teemal. (Muudetud 29.09.2020.)

12. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab ELA fondi nõukogu taotluse alusel Eesti Lennuakadeemia
õppeosakond.

13. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi nõukogu 5-liikmelise stipendiumikomisjoni, sh komisjoni esimehe. Komisjoni võivad
kuuluda ELA fondi nõukogu liikmed, sponsorite esindajad ja Eesti Lennuakadeemia esindaja.

14. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

15. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon
lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitalile.

16. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

17. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.

18. Stipendiaadid kuulutatakse välja selle määramisele lähimal Eesti Lennuakadeemia pidulikul üritusel. (Muudetud 29.09.2020.)

19. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest ELA fondi nõukogu.

20. Stipendiumi saanud üliõpilasel on kohustus edaspidi stipendiumi saamine ning selle saamise aeg lisada CV-sse. Ühtlasi nõustub üliõpilane, et nimi avalikustatakse Eesti
Lennuakadeemia ja SA Tartu Kultuurkapital ametlikes kanalites. (Muudetud 29.09.2020.)

 

STIPENDIAADID

2013 Priit Karu, side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala

2012 stipendiumi välja ei antud

2011 Jaak Kõuts, õhusõiduki hoolduse eriala

2010 Anton Õnnik, lennundusettevõtte juhtimise eriala

2009 Siim Künnapas, lennundusettevõtte juhtimise eriala

2008 Sven Kukemelk, lennundusettevõtte juhtimise eriala ja Toomas Vimberg, side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala

2007 Ille Maremäe ja Risto Mäeots