Lennuohutusalane stipendium

Ühekordne stipendim. Anti välja 2012.aastal

SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi lennuohutusalase uurimistöö stipendiumikonkursi tingimused

1. SA Tartu Kultuurkapital ELA fond kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumile lennuohutusalase uurimistöö koostamiseks.

2. Stipendiumi rahastajaks on eraisik Roland Karlsson. Vastavalt annetaja soovile antakse stipendium välja ühele ELA lennundustegevuse korralduse eriala magistrandile uurimistööks, mis käsitleks lennuõnnetusi, kus valed otsused lennuki lähenemisel olid peamiseks teguriks lennuõnnetuse põhjustamisel.

3. Stipendiumi suurus on 10 000 EEKi. Stipendium makstakse välja ühes osas pärast nõuetekohase ja tähtaegselt esitatud uurimistöö kaitsmist. Kui konkursitööks ei ole magistritöö, kooskõlastatakse kaitsmise vorm stipendiumikomisjoniga.

4. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.eava.ee ning ELA üliõpilaste ja magistrantide meililistide kaudu.

5. Stipendiumile võib kandideerida iga ELA lennundustegevuse korralduse eriala magistriõppe üliõpilane.

6. Stipendiumi määramisel on esmasteks kriteeriumideks uurimistöö teema ja kavandatava sisu vastavus esitatud tingimustele ning kandidaadi võimekus ja valmisolek uurimistöö koostada ja see tähtaegselt lõpuni viia. Kandidaatide võrdsuse korral arvestatakse seniseid õpitulemusi.

7. Kandidaat esitab omapoolse uurimistöö valmimise ajakava. Sellekohane töö esitamise lõpptähtaeg ei või olla hiljem kui 31.12 2010. Tähtaegseks esitamiseks loetakse korrektselt, so üliõpilastööde vormistamisele esitatud nõudeid järgides vormistatud uurimistöö esitamine ELA magistriõppe koordinaatorile ajakavas märgitud tähtajaks.

8. Eeldatav uurimistöö maht on magistritöö. Kui uurimistöö on koostatud eesti keeles, peab magistrant koostama laiendatud autoreferaadi inglise keeles.

9. Kandidaat peab esitama kava stipendiumi kasutamiseks. Stipendiumi võib kasutada uurimistööga seotud kulutuste katmiseks, samuti magistritöö ainepunktide eest õppeteenustasu maksmiseks vmt.

10. Stipendiumi taotlemiseks tuleb elektrooniliselt Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu esitada:

1) taotlus Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;

2) CV;

3) essee kavandavast teemast (vähemalt 3 lk);

4) uurimistöö valmimise ajakava;

5) stipendiumi kasutamise kava.

11. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta ELA-s ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab stipendiumikomisjoni taotluse alusel ELA õppeosakond.

12. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi nõukogu stipendiumikomisjoni 5-liikmelise koosseisu.

13. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta. Stipendiumikonkursi võitja tehakse teatavaks veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.eava.ee.

14. Kui konkursile ei laekunud ühtegi taotlust või selgub, et ükski laekunud taotlustest ei vasta kriteeriumidele, loetakse konkurss luhtunuks ja stipendium jäetakse välja andmata. Sel juhul korraldatakse uus konkurss sügissemestril.

15. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon võib oma töö korraldada ka elektrooniliselt. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks SA-le Tartu Kultuurkapital.

16. Stipendiaat ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu, mis sisaldab ka uurimistöö valmimise tähtaega ja magistrandi poolt valmisoleku kinnitamist valminud töö magistritööna kaitsta või magistritööks arendada. Sätestatakse uurimistöö tähtajaks mittevalmimise tagajärjed.

17. Stipendiumi ei maksta välja ja/või selle väljamakstud osa kuulub stipendiaadi poolt tagastamisele, kui:

1) uurimistöö ei valmi kokkulepitud tähtajaks;

2) valminud uurimistöö ei vasta tegelikult konkursitingimustele.

18. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab  stipendiumikomisjon.

STIPENDIAAT

2012.aastal anti stipendium 639.12 eurot lennuki ja kopteri juhtimise eriala üliõpilasele Ain Siimsaarele lõputöö koostamiseks teemal “Lähenemisel valedest otsustest tingitud lennuõnnetused ja -instidendid”. Töö kaitsti hindele A.