Poolaasta stipendiumid

Vajab tähelepanu !

Käesoleva statuudi tähenduses STIPENDIUMI all mõistetakse:

Füüsilisele isikule antav STIPENDIUM on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Juriidilisele isikule antav STIPENDIUM ehk TOETUS on toetus kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks.

Poolaasta stipendiumide taotlemise ja taotluste menetlemise kord

1. Poolaasta stipendiume määratakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele loominguliseks tegevuseks ja kultuuriprojektide läbiviimiseks.

2. Tartu Kultuurkapital võtab taotlusi poolaastastipendiumide konkurssidele vastu kaks korda aastas. 31.märtsiks esitatakse taotlus stipendiumi saamiseks tegevustele, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval perioodil 1.mai – 31.oktoober ning 30.septembriks esitatakse taotlus stipendiumi saamiseks tegevustele, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval perioodil 1.november -30.aprill. Juhul kui taotlemise tähtaeg langeb nädalavahetusele, võetakse taotlusi vastu ka sellele järgneval tööpäeval.

3. Taotlus koosneb Tartu Kultuurkapitali ankeedist ning sellele lisatavatest muudest dokumentidest.

4. Ankeedis märgitud soovitajaks ei või olla Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige.

5. Taotlusi võetakse vastu elektrooniliselt ja paberkandjal.

6. Stipendiume määratakse seitsmes valdkonnas: helikunst, näitekunst, rahvakultuur, kirjandus ja kirjastamine, kujutav- ja rakenduskunst, teadus ja haridus ning kehakultuur ja sport. Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsustab stipendiumideks määratud rahaliste vahendite proportsioonid valdkondade vahel.

7.Stipendiumi taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks moodustab nõukogu oma liikmete hulgast seitsme valdkonna taotluste läbivaatamiseks neli komisjoni:

7.1. Kuni kuueliikmelise näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjoni;
7.2. Kolmeliikmelise kirjanduse ja kirjastamise ning kujutava- ja rakenduskunsti valdkonna taotluste hindamise komisjoni;
7.3. Kolmeliikmelise teaduse ja hariduse valdkonna taotluste hindamise komisjoni;
7.4. Neljaliikmelise kehakultuuri- ja spordivaldkonna taotluste hindamise  komisjoni.

8. Komisjonid:

8.1. Vaatavad läbi tähtajaliselt ja nõuetekohaselt laekunud stipendiumi taotlused ja annavad hinnangu;
8.2. Esitavad nõukogule omapoolsed ettepanekud stipendiumide määramiseks;
8.3. Tellivad vajadusel ekspertarvamuse, mis fikseeritakse kirjalikult;
8.4. Teevad oma otsuseid lihthäälteenamuse alusel.

9. Nõukogu vaatab nõuetele vastavalt laekunud stipendiumi taotlused läbi kolme nädala jooksul.

10. Stipendiumitaotluse rahuldamata jätmist ei pea Tartu Kultuurkapital põhjendama.

11. Stipendiumi eraldamise kohta avaldatakse informatsioon Tartu Kultuurkapitali kodulehel. Stipendiumi taotlejale saadetakse stipendiumi eraldamise või mitteeraldamise kohta kirjalik teatis e-posti või posti teel.

12. Tartu Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta kirjaliku lepingu. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta lepingus sätestatud tähtajaks kirjalikult sisulise- ja/või finantsaruande. Finantsaruandele peab stipendiumi saaja lisama finantsdokumentide koopiad Tartu Kultuurkapitali eraldatud summa ulatuses.

13. Poolaasta stipendiumeid rahastatakse Tartu linna eelarvest.

14. Stipendiumide ja toetuste määramisel lähtutakse järgmisest toetuste ja stipendiumide eraldamise korrast:

PROJEKTI TOETUSED

Tartu Kultuurkapital toetab

 • Tartu linna seisukohalt oluliste kultuuri-ja spordisündmuste korraldamist;
 • Kultuuriprojekte, mis on olulised Tartu kultuurielu edendamisele ning eelistab projekte, mille vastu on avalikkuse huvi ja tähelepanu;
 • Noortele suunatud projekte;
 • Taotlusi, mille taotlejal on kaas- või omafinantseering vähemalt 10%;
 • Kollektiivide osavõttu kohalikest, üleriigilistest ja rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
 • Isikute grupi loomingulist tegevust, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos;
 • Kunstnike näitustegevust;
 • Mitteperioodiliste trükiste väljaandmist, millel on piirkondlik tähtsus ning milles kajastatud materjal (id) on kultuurilooliselt Tartus väärtustatud jms.

Projektitoetusi ei maksta

 • Kasumit teenivatele projektidele;
 • Ei toetata projekte, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • Ei toetata projekte, mis on juba Tartu linna eelarvest toetust saanud;
 • Ei toetata stipendiumi määramise ajaks läbiviidud projekte;
 • Ei toetata taotlejate haldus- ja administratiivkulude katmist (sh remondikulud);
 • Ei toetata taotlusi, mis on seotud vara soetamisega;
 • Ei toetata toitlustamist, kommertsüritusi;
 • Ei toetata projekti, kui taotleja ei ole soovitajalt taotluses märgitud kooskõlastust küsinud;
 • Ei toetata puudulikult vormistatud, ebareaalse eelarvega taotlusi;
 • Ei toetata taotlejat, kes on talle varem määratud toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt.
STIPENDIUMID

1. Loomingulised stipendiumid

1.1 Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
1.2  Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3  Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust;
 • Taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

1.4 Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
1.5  Tartu Kultuurkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2. Spordistipendiumid

2.1. Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete ja teadmiste arendamisele.
2.2. Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

2.3. Stipendiumi taotlemise tingimused:

 • Taotlusi saab esitada Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikmeskonda kuuluvate spordialade esindajatele;
 • Taotleja peab Eesti Rahvastikuregistri andmetel olema Tartu linna kodanik või esindama Tartus tegutsevat spordiklubi;
 • Taotleja peab andma ülevaate senistest tulemustest ning sportliku arengu märkidest;
 • Taotleja minimaalne vanus peab olema vastavuses oma spordiala juunioride vanuseklassiga.

2.4. Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
2.5. Tartu Kultuurkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

3. Enesetäiendamise stipendium

3.1. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevate laste-, huvi-,  kultuuri-, spordi- ja mäluasutuste töötajate tööalast enesetäiendamist (õppereisidel, täienduskoolitustel, seminaridel, konverentsidel, kursustel jms osalemist).
3.2. Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
3.3. Stipendiumi taotlemise tingimused:

 • Laste-, huvi-,  kultuuri-, spordi- ja mäluasutuste töötaja peab olema lepinguliselt seotud mõne Tartu laste-, huvi-,  kultuuri-, spordi- või mäluasutustega;
 • Täiend- ja huvihariduskoolitust pakkuv asutus peab olema EHIS registreeritud.

3.4. Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
3.5. Tartu Kultuurkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

Uus redaktsioon kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 26.08.2013 otsusega nr 81/08. Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 09.02.2015 otsusega nr 14, 22.08.2016 otsusega nr 37,  23.10.2017 nr 48 ja 05.09.2018 otsusega nr 44.

Taotlusvormid SIIT