Poolaasta stipendiumid

Vajab tähelepanu !

Tartu Kultuurkapitali stipendiumide taotlemise ja taotluste menetlemise kord

Käesoleva statuudi tähenduses STIPENDIUMI all mõistetakse:

Füüsilisele isikule antav STIPENDIUM on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Juriidilisele isikule antav STIPENDIUM ehk TOETUS on toetus, mis on mõeldud üksnes statuudis märgitud eriprojektide läbiviimiseks.

Stipendiumide taotlemise ja taotluste menetlemise kord

 1. Stipendiume määratakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele loominguliseks tegevuseks, enesetäiendamiseks ja kultuuriprojektide läbiviimiseks.
 2. Tartu Kultuurkapital võtab taotlusi stipendiumide konkurssidele vastu kuni neli korda aastas. 31. märtsiks esitatakse taotlus stipendiumi saamiseks tegevustele, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval perioodil 1. mai – 31. oktoober ning 30. septembriks esitatakse taotlus stipendiumi saamiseks tegevustele, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval perioodil 1. november – 30. aprill. Valdkonna arengut mõjutanud tartlaste ja Tartus tegutsevate organisatsioonide tunnustamiseks mõeldud eriprojekti ning mobiilsusprojektide taotlusi võetakse vastu kuni neli korda aastas (31. märts, 30. mai, 30. september ja 31. november)(MOBIILSUSPROJEKTIDE TOETUSMEEDE ON PEATATUD). Juhul kui taotlemise tähtaeg langeb nädalavahetusele, võetakse taotlusi vastu ka sellele järgneval tööpäeval.
 3. Taotlus koosneb Tartu Kultuurkapitali ankeedist ning sellele lisatavatest muudest dokumentidest.
 4. Ankeedis märgitud soovitajaks ei või olla Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige.
 5. Taotlusi võetakse vastu elektrooniliselt. (Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis tartu.ee/kotoetused)
 6. Stipendiume määratakse seitsmes valdkonnas: helikunst, näitekunst, rahvakultuur, kirjandus ja kirjastamine, kujutav ja rakenduskunst, teadus ja haridus ning kehakultuur ja sport. Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsustab stipendiumideks määratud rahaliste vahendite proportsioonid valdkondade vahel.
 7. Stipendiumi taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks kinnitab nõukogu seitsme valdkonna taotluste läbivaatamiseks neli komisjoni:

7.1. Kuni kuueliikmelise näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjoni;
7.2. Kolmeliikmelise kirjanduse ja kirjastamise ning kujutava- ja rakenduskunsti valdkonna taotluste hindamise komisjoni;
7.3. Kolmeliikmelise teaduse ja hariduse valdkonna taotluste hindamise komisjoni;
7.4. Kuni neljaliikmelise kehakultuuri- ja spordivaldkonna taotluste hindamise komisjoni.

 1. Komisjonid:

8.1. Vaatavad läbi tähtajaliselt ja nõuetekohaselt laekunud stipendiumi taotlused ja annavad hinnangu;
8.2. Esitavad nõukogule omapoolsed ettepanekud stipendiumide määramiseks;
8.3. Kaasavad vajadusel eksperte ning fikseerivad nende kaasamise kirjalikult;
8.4. Teevad oma otsuseid lihthäälteenamuse alusel.

 1. Komisjonid vaatavad nõuetele vastavalt laekunud stipendiumi taotlused läbi kuni kolme nädala jooksul.
 2. Stipendiumitaotluse rahuldamata jätmist ei pea Tartu Kultuurkapital põhjendama.
 3. Stipendiumi eraldamise kohta avaldatakse informatsioon Tartu Kultuurkapitali kodulehel. Stipendiumi taotlejale saadetakse stipendiumi eraldamise või mitteeraldamise kohta kirjalik teatis e-posti teel.
 4. Tartu Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta kirjaliku lepingu. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta lepingus sätestatud tähtajaks kirjalikult sisulise- ja/või finantsaruande. Finantsaruandele peab stipendiumi saaja lisama finantsdokumentide koopiad Tartu Kultuurkapitali eraldatud summa ulatuses.
 5. Stipendiumeid rahastatakse Tartu linna eelarvest.
 6. Stipendiumide ja toetuste määramisel lähtutakse järgmisest toetuste ja stipendiumide eraldamise korrast:

Näitekunst
Kultuurkapital toetab isikute loomingulist tegevust, enestäiendamist, etenduste ettevalmistamist ning väljatoomist.

Stipendiumid
Taotlusi stipendiumi saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas (1. märts – 31. märts ning 1. september – 30. september)

1.1  Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele ning erialasele tegevusele.
1.2  Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3  Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust;
 • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

1.4  Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
1.5  Tartu Kultuurkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

Toetused
Taotlusi eriprojektidele saab esitada kaks korda aastas (31. märts ning 30. september).

Kultuurkapital toetab:

 1. Erialast enesetäiendamist, s.h teatrite külastamist, projektides osalemist ning lavastuste väljasõite.
 2. Tartus toimuvaid loomingulisi projekte ning lavastuste väljaandmist.

 

Helikunst
Kultuurkapital toetab isiku loomingulist tegevust, enestäiendamist, heliteoste väljaandmist ning Tartus toimuvate avalikkusele suunatud kontsertide korraldamist.

Stipendiumid
Taotlusi stipendiumi saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas (1. märts – 31. märts ning 1. september – 30. september)

1.1 Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele ning erialasele tegevusele.

1.2  Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3  Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust;
 • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

1.4 Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.

1.5  Tartu Kultuurkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

Toetused
Taotlusi eriprojektidele saab esitada kaks korda aastas (31. märts ning 30. september).

Kultuurkapital toetab:

 1. Helikandjate väljaandmist.
  2. Omaloominguliste teoste avalikku ettekandmist.
  3. Erialast enesetäiendamist.

 

 

Rahvakultuur
Kultuurkapital toetab kodanikualgatusel põhinevaid kogukonnale olulisi projekte, s.h ka seltside ja ühingute eestvedamisel toimuvaid projekte.

Eriprojekti toetused:
Taotlusi eriprojektidele saab esitada kaks korda aastas (31. märts ning 30. september).

Kultuurkapital toetab:

 1. Tartu linnas toimuvate kultuurisündmuste korraldamist.
  2. Harrastusgruppide tegevust.
  3. Erialast enesetäiendamist.
  4. Vähemusrahvuste projekte.

 

 

Haridus ja teadus
Kultuurkapital toetab haridus- ja teadusalast enesetäiendamist ning koolituste ja täiendõppe korraldamist.

Stipendiumid
Taotlusi stipendiumi saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas (1. märts – 31. märts ning 1. september – 30. september)

1.1. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevate laste-, huvi-,  kultuuri-, spordi- ja mäluasutuste töötajate tööalast enesetäiendamist (õppereisidel, täienduskoolitustel, seminaridel, konverentsidel, kursustel jms osalemist).

1.2. Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3. Stipendiumi taotlemise tingimused:

 • laste-, huvi-,  kultuuri- ja spordiasutuste töötaja peab olema lepinguliselt seotud mõne Tartu laste-, huvi-,  kultuuri- või spordiasutustega;
 • täiend- ja huvihariduskoolitust pakkuv asutus peab olema Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud.

1.4. Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.

1.5. Tartu Kultuurkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

Eriprojekti toetused:
Taotlusi eriprojektidele saab esitada 2 korda aastas (31. märts ning 30. september).

Kultuurkapital toetab:

 1. Koolituste ja täiendõppe korraldamist.

 

 

Kirjandus ja kirjastamine
Kultuurkapital toetab kirjanike loomingulist tegevust ning kirjanduslike teoste väljaandmist.

Stipendium
Taotlusi stipendiumi saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas (1. märts – 31. märts ning 1.september – 30. september)

1.1 Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele ning erialasele tegevusele.

1.2  Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3  Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust;
 • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

1.4 Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.

1.5  Tartu Kultuurkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

Eriprojekti toetused:
Taotlusi eriprojektidele saab esitada kaks korda aastas (31. märts ning 30. september).

Kultuurkapital toetab:

 1. Rahvusvahelist kirjandusalast suhtlust, osalemist rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja raamatumessidel.
 2.  Algupärase ilukirjanduse, kirjanduskäsitluste, kunstiväärtusliku dokumentaalkirjanduse ja tõlkekirjanduse väljaandmist.

 

 

Kujutav ja rakenduskunst
Kultuurkapital toetab kunstnike loomingulist tegevust ning isikunäituste korraldamist.

Stipendium
Taotlusi stipendiumi saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas (1. märts – 31. märts ning 1.september – 30. september)

1.1 Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele ning erialasele tegevusele.

1.2  Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3  Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust;
 • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

1.4 Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.

1.5  Tartu Kultuurkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

Eriprojekti toetused:
Taotlusi eriprojektidele saab esitada kaks korda aastas (31. märts ning 30. september).

Kultuurkapital toetab:

 1. Kohalikku ja rahvusvahelist näitusetegevust ja kunstiprojekte.
 2. Enesetäiendamist välismaal (s.h õppereisid, töötamine residentuurides ja loomemajades, uurimistöö arhiivides või muuseumides jms).

 

 

Kehakultuur ja sport
Kultuurkapital toetab sportlike võimete arendamist ning rahvusvahelistel võistlustel osalemist.

Stipendium
Taotlusi stipendiumi saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas (1. märts – 31. märts ning 1.september – 30. september)

1.2. Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete ja teadmiste arendamisele.

1.3.  Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.4  Stipendiumi taotlemise tingimused:

 • taotleja peab Eesti Rahvastikuregistri andmetel olema Tartu linna kodanik ja esindama Tartus tegutsevat spordiklubi;
 • taotleja peab andma ülevaate senistest tulemustest ning sportliku arengu eesmärkidest.

1.5. Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.

1.6. Tartu Kultuurkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

Eriprojekti toetused:
Taotlusi eriprojektidele saab esitada kaks korda aastas (31. märts ning 30. september).

Kultuurkapital toetab:

 1. Tartu sportlaste rahvusvahelisteks võistlusteks ettevalmistumist ja rahvusvahelistel võistlustel osalemist.
 2. Rahvusvahelistel spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alastel koolitustel osalemist.
 3. Spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alaste koolituste, seminaride korraldamist Tartus

 

Valdkondade ülesed eriprojektid

Toetus valdkonna arengut mõjutanud tartlaste ja Tartus tegutsevate organisatsioonide tunnustamiseks. Taotlusi on võimalik esitada neli korda aastas.
Investeerimisprojekti toetus on toetus, mille eesmärk on ühekordse investeeringu toel aidata kaasa valdkonna arengule Tartu linnas. Taotlusi on võimalik esitada iga kahe aasta järel.

 

Uus redaktsioon kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 26.08.2013 otsusega nr 81/08. Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 09.02.2015 otsusega nr 14, 22.08.2016 otsusega nr 37,  23.10.2017 nr 48, 05.09.2018 otsusega nr 44 ning 16.12.2019 nr 58.

Taotlusvormid SIIT