Olvi Fondi – A. Le Coqi  õpilasstipendiumi statuut

Olvi Fondi – A. Le Coqi  õpilasstipendiumi statuut

 

 1. Olvi Fond on asutanud Olvi Fondi – A. Le Coqi õpilasstipendiumi (edaspidi stipendium), mis antakse välja koostöös AS A. Le Coqi ja Tartu Kultuurkapitaliga.
 2. Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot. Stipendium makstakse välja hiljemalt 15. detsembriks. Igal aastal antakse välja kuni kaks stipendiumi.
 3. A. Le Coq-i poolt mehhatroonika õppuritele makstav stipendium on mõeldud õppurite motiveerimiseks erialateadmiste omandamisel. Stipendium toetab aktiivselt õppetöös osalejaid. Stipendium väärtustab koostööd, avatust ja erialateadmisi.
 4. Stipendium määratakse Tartu Kutsehariduskeskuse mehhatroonika eriala õpilasele, kes on oma õpingutesse- ja töössesuhtumisega eeskujuks oma kaasõpilastele.
 5. Avalik konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja 1. oktoobril Tartu Kultuurkapitali veebilehel, Tartu Kutsehariduskeskuse infokanalites ning A. Le Coqi veebilehel.
 6. Taotluse stipendiumi määramiseks võivad esitada Tartu Kutsehariduskeskuse õpilased, õpetajad ja A. Le Coqi poolne õppemooduli juht. Stipendiumi saavad taotleda põhihariduse baasil mehhatroonikat õppivad 3. kursuse või keskhariduse baasil mehhatroonikat õppivad 2. kursuse õpilased.

Stipendiumi taotlemise eelduseks on õpilase minimaalselt 90 % osavõtt õppemooduli „Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ja alamsüsteemide paigaldamine ja käit“ tööst.

 1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15. novembriks esitada:

7.1. taotlus vastaval blanketil;

7.2. motivatsioonikiri;

7.3. väljavõte „Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ja alamsüsteemide paigaldamine ja käit“ õppemooduli hinnetest.

 1. Stipendiumi määrab neljaliikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kaks A. Le Coqi esindajat, üks Tartu Kultuurkapitali esindaja ning üks esindaja Tartu Kutsehariduskeskusest. Stipendiumi määramine otsustatakse konsensuse alusel. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata, kui puuduvad sobivad kandidaadid.

Hindamisel võetakse arvesse A. Le Coqi õppemooduli juhi hinnangut õpilasele pärast igat koolituspäeva (80%) ja moodulis osalevate kaasõpilaste hinnangut õpilasele õppemooduli lõpus (20%).

 1. Stipendiumikomisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.
 2. Tartu Kultuurkapital avaldab stipendiumi saaja nime Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel ja võtab stipendiumi saajaga isiklikult ühendust. A. Le Coq informeerib stipendiumi saajast oma koduleheküljel.
 3. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.