AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH stipendium

Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi
AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH stipendiumi statuut


1. AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH stipendium on asutatud aitamaks
kaasa Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste motivatsiooni tõstmisele teadmiste ja oskuste
omandamiseks ning töötamiseks lennundusvaldkonnas.

2. Käesolev statuut sätestab stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramise
põhimõtted ning korralduse. (Muudetud 25.03.2019.)

3. Ühe stipendiumi suurus on 700 eurot. (Jõustunud 16.09.2013, muudetud 24.04.2020.)

4. Samal konkursil võib välja anda mitu stipendiumi. Rohkem kui ühe stipendiumi
väljaandmisel määratakse vähemalt üks stipendium kummagi punktis 8 sätestatud eriala
üliõpilasele. (Jõustunud 20.11.2009.)

5. Konkursse AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH väljaandmiseks võib
korraldada kuni kaks korda aastas. Sügissemestril kuulutatakse konkurss välja hiljemalt 03.
oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 05. maiks. (Jõustunud 16.09.2013, muudetud
25.03.2019.)

6. Stipendiumi rahastatakse Eesti Lennuakadeemia fondi laekuvatest AS-i Tallinna
Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH stipendiumi jaoks sihtotstarbeliselt tehtud või
mittesihtotstarbelistest annetustest ja sponsortoetustest.

7. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi.
Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.eava.ee ja www.kultuurkapital.ee ning
Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste meililisti kaudu.

8. Stipendiumile võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe
vähemalt teise kursuse lennundusettevõtte käitamise, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundustehnika (side- ja navigatsioonisüsteemidele
spetsialiseerunud) õppekava üliõpilane, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on
kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100% (Jõustunud 16.09.2013, muudetud
25.03.2019.).

9. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti:
konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti);
õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja;
CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab
lõpphinnangust kuni 20 punkti).

10. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja
tähtajaks esitada:
taotlus (elektrooniliselt) konkursiteates märgitud korras;
CV;
essee* (3 lk) ELA fondi nõukogu poolt kinnitatud ja konkursiteates märgitud teemal.
Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud statuudi lisas (Jõustunud 16.09.2011,
muudetud 25.03.2019.)

11. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste
kohta väljastab ELA fondi nõukogu taotluse alusel Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

12. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi
nõukogu 5-liikmelise stipendiumikomisjoni, sh komisjoni esimehe. Komisjoni võivad
kuuluda ELA fondi nõukogu liikmed, sponsorite esindajad ja Eesti Lennuakadeemia
esindaja.

13. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta
konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui
kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega
tutvumise võimalus.

14. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget,
sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega.
Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu
Kultuurkapitalile.

15. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis
kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse
eelnimetatud dokumentide kogumit.

16. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt või võrdsetes osades igakuiselt.
Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.

17. Stipendiaadid kuulutatakse välja selle määramisele lähimal Eesti Lennuakadeemia pidulikul
üritusel (lennundusseminar, aastapäeva- või lõpuaktus, jõulupidu). (Muudetud 24.04.2020.)

18. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab
stipendiumikomisjon, informeerides sellest ELA fondi nõukogu.

19. Stipendiumi saanud üliõpilasel on kohustus edaspidi stipendiumi saamine ning selle saamise
aeg lisada CV-sse. (Jõustunud 16.09.2013.)

___________________________________________________________________________________
* essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse
lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse,
varustatakse viidetega. (Jõustunud 16.09.2013).

 

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsusega 22.05.2020 nr 27 .

 

STIPENDIAADID

2020 Andres Jõgi, AS Tallinn Airport GH stipendium lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide erialal.

2019 Lennart Heinoja, AS Tallinn Airport GH stipendium lennundusettevõtte käitamise eriala.

2018  Herman Proosa’le õpinguteks Eesti Lennuakadeemias lennundus side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise erialal ja Kaisa Eslas’ele õpinguteks Eesti Lennuakadeemias lennundusettevõtte käitamise erialal.

2017 Triin Viitma (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala) ja Therese Viitkar (lennundusettevõtte käitamise eriala)

2016 Karina Köörna (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Triin Viitmaa (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2015 Karina Köörna (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Kurmet Holm (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2014 Kevin Soon ja Haldi Vanatoa (lennundusettevõtte käitamise eriala)

2013 Dain Maano Muru (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Toivo Värbu (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2012 Oliver Siitam (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Toivo Värbu (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2011 Kait Karu (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Keit Lamp (side- ja navigatsiooniseadmete käitamise eriala)

2010 Mariann Reppo (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Lauri Nassar (side- ja navigatsiooniseadmete käitamise eriala)

2009 Kristjan Roosipõld ja Tatjana Maizuradze (lennundusettevõtte juhtimise eriala)