ASi Tallinna Lennujaama stipendium

 Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH  stipendiumi statuut

 1. AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH stipendium on asutatud aitamaks kaasa Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste motivatsiooni tõstmisele teadmiste ja oskuste omandamiseks ning töötamiseks lennundusvaldkonnas.
 2. Käesolev statuut sätestab stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramise põhimõtted ning korralduse. (Muudetud XX.02.2019.)
 3. Ühe stipendiumi suurus on 640 eurot. (Jõustunud 16.09.2013.)
 4. Samal konkursil võib välja anda mitu stipendiumi. Rohkem kui ühe stipendiumi väljaandmisel määratakse vähemalt üks stipendium kummagi punktis 8 sätestatud eriala üliõpilasele. (Jõustunud 20.11.2009.)
 5. Konkursse AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH väljaandmiseks võib korraldada kuni kaks korda aastas. Sügissemestril kuulutatakse konkurss välja hiljemalt 03. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 05. maiks. (Jõustunud 16.09.2013, muudetud XX.02.2019.)
 6. Stipendiumi rahastatakse Eesti Lennuakadeemia fondi laekuvatest AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH stipendiumi jaoks sihtotstarbeliselt tehtud või mittesihtotstarbelistest annetustest ja sponsortoetustest.
 7. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.eava.ee ja www.kultuurkapital.ee ning Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste meililisti kaudu.
 8. Stipendiumile võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt teise kursuse lennundusettevõtte käitamise, lennunduse side- ja navigatsiooni-süsteemide käitamise või lennundustehnika (side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud) õppekava üliõpilane, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100% (Jõustunud 16.09.2013, muudetud XX.02.2019.).
 9. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti:
 • konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti);
 • õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja;
 • CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 20 punkti).
 1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:
 • taotlus (elektrooniliselt) konkursiteates märgitud korras;
 • CV;
 • essee* (3 lk) ELA fondi nõukogu poolt kinnitatud ja konkursiteates märgitud teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud statuudi lisas (Jõustunud 16.09.2011, muudetud XX.02.2019.)
 1. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab ELA fondi nõukogu taotluse alusel Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.
 2. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi nõukogu 5-liikmelise stipendiumikomisjoni, sh komisjoni esimehe. Komisjoni võivad kuuluda ELA fondi nõukogu liikmed, sponsorite esindajad ja Eesti Lennuakadeemia esindaja.
 3. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

* essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu XX.02.2019 otsusega ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25.03.2019 otsusega nr 12.

STIPENDIAADID

2019 Lennart Heinoja, AS Tallinn Airport GH stipenduim lennundusettevõtte käitamise eriala.

2018  Herman Proosa’le õpinguteks Eesti Lennuakadeemias lennundus side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise erialal ja Kaisa Eslas’ele õpinguteks Eesti Lennuakadeemias lennundusettevõtte käitamise erialal.

2017 Triin Viitma (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala) ja Therese Viitkar (lennundusettevõtte käitamise eriala)

2016 Karina Köörna (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Triin Viitmaa (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2015 Karina Köörna (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Kurmet Holm (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2014 Kevin Soon ja Haldi Vanatoa (lennundusettevõtte käitamise eriala)

2013 Dain Maano Muru (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Toivo Värbu (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2012 Oliver Siitam (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Toivo Värbu (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2011 Kait Karu (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Keit Lamp (side- ja navigatsiooniseadmete käitamise eriala)

2010 Mariann Reppo (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Lauri Nassar (side- ja navigatsiooniseadmete käitamise eriala)

2009 Kristjan Roosipõld ja Tatjana Maizuradze (lennundusettevõtte juhtimise eriala)