ASi Tallinna Lennujaama stipendium

SA Tartu Kultuurkapital AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumi statuut

1. AS-i Tallinna Lennujaam stipendium on asutatud aitamaks kaasa Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste motivatsiooni tõstmisele teadmiste ja oskuste omandamiseks ning töötamiseks lennundusvaldkonnas.

2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

3. Stipendiumi suurus on 640 eurot.

4. Samal konkursil võib välja anda mitu stipendiumi. Rohkem kui ühe stipendiumi väljaandmisel määratakse vähemalt üks stipendium kummagi punktis 8 sätestatud õppekava üliõpilasele. Kui konkursile laekuvad taotlused vaid ühe õppekava üliõpilastelt, määratakse stipendiumid vaid ühe õppekava üliõpilastele.

5. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja hiljemalt 03.oktoobriks.

6. Stipendiumi rahastatakse Eesti Lennuakadeemia fondi laekuvatest AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumi jaoks sihtotstarbeliselt tehtud või mittesihtotstarbelistest annetustest ja sponsortoetustest.

7. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.eava.ee ja www.kultuurkapital.ee ning Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste meililisti kaudu.

8. Stipendiumile võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse lennundusettevõtte käitamise õppekava või lennundustehnika õppekava side- ja navigatsioonisüsteemide erialale spetsialiseerunud üliõpilane, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi määramisel hinnatakse:

  • õppetulemusi;
  • essee teemakohasust, analüütilisust ja ülevaatlikkust;
  • erialast motivatsiooni (muuhulgas lisaainete omandamine; osalemine rahvusvahelistes õpiprogrammides; osalemine olümpiaadidel, konkurssidel jne.);
  • aktiivset eluhoiakut;
  • tegevuskogemust lennundusvaldkonnas.

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

1) taotlus (elektrooniliselt) konkursiteates märgitud korras;

2) CV;

3) essee* (3 lk) ELA fondi nõukogu poolt kinnitatud, konkursiteates märgitud teemal.

10. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab ELA fondi nõukogu taotluse alusel Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

11. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi nõukogu 5-liikmelise stipendiumikomisjoni, sh komisjoni esimehe. Komisjoni võivad kuuluda ELA fondi nõukogu liikmed, sponsorite esindajad ja Eesti Lennuakadeemia esindaja.

12. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

13. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitalile.

14. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

15. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt / või võrdsetes osades igakuiselt. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.

16. Stipendium antakse üle konkursile ajaliselt lähimal pidulikul sündmusel.

17. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest ELA fondi nõukogu.

18. Stipendiumi saanud üliõpilasel on kohustus edaspidi stipendiumi saamine ning selle saamise aeg lisada CV-sse ning stipendiumile kandideerides on kandidaat teadlik, et tema isikuandmeid töödeldakase arvestades konkursi eesmärke.

19. AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumi statuudi raames ja selle põhimõtetest lähtuvalt võib välja anda ka AS-i Tallinn Airport GH stipendiumit. Stipendiumile võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse lennundusettevõtte käitamise õppekava üliõpilane, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Konkursi väljakuulutamise aja valib sponsor.


* essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu 01.10.2018 otsusega ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu 09.10.2018 otsusega nr 51.

STIPENDIAADID

2017 Triin Viitma (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala) ja Therese Viitkar (lennundusettevõtte käitamise eriala)

2016 Karina Köörna (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Triin Viitmaa (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2015 Karina Köörna (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Kurmet Holm (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2014 Kevin Soon ja Haldi Vanatoa (lennundusettevõtte käitamise eriala)

2013 Dain Maano Muru (lennundusettevõtte käitamise eriala) ja Toivo Värbu (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2012 Oliver Siitam (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Toivo Värbu (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala)

2011 Kait Karu (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Keit Lamp (side- ja navigatsiooniseadmete käitamise eriala)

2010 Mariann Reppo (lennundusettevõtte juhtimise eriala) ja Lauri Nassar (side- ja navigatsiooniseadmete käitamise eriala)

2009 Kristjan Roosipõld ja Tatjana Maizuradze (lennundusettevõtte juhtimise eriala)