Uku Masingu sihtkapital

Uku Masingu sihtkapital on asutatud Uku Masingu Kolleegiumi poolt 12.detsembril 1997.a. Asutamisel oli sihtkapitali suuruseks 30 000 krooni. Sihtkapitali asutamise eesmärgiks oli Uku Masingu pärandi uurimise, korraldamise, arhiveerimise ja levitamise toetamine. Sihtkapitali asutamise eesmärgi paremaks saavutamiseks, suurendatakse Uku Masingu sihtkapitali täiendavate annetuste arvelt 100 000 kroonini. Uku Masingu sihtkapitali võivad teha annetusi kõik füüsilised ja juriidilise isikud.

Uku Masingu stipendiumi statuut

1. Uku Masingu sihtkapitali suuruseks on 30 000 krooni, mida suurendatakse täiendavate laekumiste arvelt.

2. Uku Masingu sihtkapitali loomise eesmärgiks on Uku Masingu pärandi uurimise, korraldamise, arhiveerimise ja levitamise toetamine.

3. Stipendiumi taotlemise ja hindamise tingimuste seadmiseks, moodustab Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kolme liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu. Komisjoni kuuluvad kaks Uku Masingu Kolleegiumi liiget ja üks Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu liige.

4. Stipendiumi saab taotleda Uku Masingu pärandi:
4.1. uurimiseks,
4.2. korraldamiseks,
4.3. arhiveerimiseks või
4.4. levitamiseks

Komisjon valib igal aastal statuudi punktides 4.1. – 4.4. toodud valdkondadest ühe, mille alusel seab tingimused Uku Masingu stipendiumi taotlemiseks ja hindamiseks.

5. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks komisjoni poolt valitud valdkonnas ja tingimustel.

6. Uku Masingu sihtkapitalist saavad stipendiumi taotleda eelkõige teadurid, filoloogid, üliõpilased ja teised Uku Masingu pärandi uurimisega tegelevad isikud.

7. Stipendiumi taotlemise dokumentideks on:
7.1. ankeet,
7.2. taotluse põhjendus,
7.3. vähemalt üks soovitus.

8. Stipendiumi saaja ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

9. Stipendiume määratakse Uku Masingu sihtkapitali investeeringutest saadud kasumi ja laekunud annetuste arvelt.

2000. aastal määratakse üks stipendium täiendavast 30 000 kroonisest annetusest, mis kuulub välja maksmisele igakuiselt aasta jooksul.

10. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest oma kodulehel.

11. Stipendium võidakse üle anda sihtkapitali asutaja poolt Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital poolt korraldatud üritusel.

12. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital on kantud Vabariigi Valitsuse 08.02.2000 korraldusega nr 94-k tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, millest tulenevalt on Tartu Kultuurkapitali poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad.

Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.

13. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital esitab aruanded asutajatele Uku Masingu sihtkapitali käsutamisest ja kasutamisest.

14. november 2000.a.

Riho Illak – SA Tartu Kultuurkapital, nõukogu esimees
Hando Runnel – Uku Masingu Kolleegium, abivanem