Barokkoreli fond

Tartu Jaani kiriku barokkoreli toetusfondi statuut

 1. Üldsätted
  • Tartu Jaani kiriku barokkoreli toetusfond (edaspidi Fond) on asutatud sihtasutuse Tartu Kultuurkapital (edaspidi Tartu Kultuurkapital) allfondina Sihtasutuse Tartu Jaani Kirik (edaspidi Asutaja) poolt mail 2018. aastal.
  • Fondi eesmärk on koguda rahalisi vahendeid ja kasutada neid Tartu Jaani kirikusse barokkoreli ehitamiseks.
  • Fondi sihtkapital moodustub füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja Asutaja poolt Fondi tehtavatest sissemaksetest. Fondi rahalisi vahendeid haldab vastavalt Asutaja ja Tartu Kultuurkapitali vahelisele lepingule Tartu Kultuurkapital.
 1. Fondi annetamine
  • Fondi võivad annetusi teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
  • Fondi annetamiseks teeb annetaja vabalt valitud suuruses rahaülekande Tartu Kultuurkaipitali arvelduskontodele, mille number on avaldatud Tartu Kultuurkapitali kodulehel. Ülekande tegemisel tuleb makse selgituses kasutada märgusõna „BAROKKOREL“.
  • Tartu Kultuurkapital on kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja, mis annab Fondi annetuse teinud isikutele maksusoodustusi vastavalt annetuse tegemise ajal kehtivatele reeglitele ja õigusaktidele.
 1. Fondi haldamine
  • Fondi vahendeid haldab Tartu Kultuurkapital, kelle ülesandeks on:
   • annetuste vastuvõtmine ja Fondi rahaliste vahendite säilimise tagamine;
   • Fondi vahendite kasvatamine läbi Fondi vahendite investeerimise tasakaalustatud kapitalikasvuga investeerimisfondidesse vastavalt Fondi nõukogu otsustele;
   • Fondist väljamaksete tegemine vastavalt Fondi nõukogu ettepanekule;
 • Fondi laekunud annetuste, investeeringute ja väljamaksete üle arvestuse pidamine;
 • saadud annetuste deklareerimine Maksu- ja Tolliametile vastavalt kehtivale korrale.
 1. Fondi nõukogu
  • Fondil on 5- kuni 7-liikmeline nõukogu, mille ülesandeks on:
   • järelevalve teostamine Fondi rahaliste vahendite kasutamise üle;
   • Fondist sihtotstarbeliste väljamaksete tegemise üle otsustamine vastavalt Fondi statuudis sätestatud eesmärkidele ja tingimustele;
   • Fondi statuudis ettenähtud juhtudel ja tingimustel annetuste tagastamise avalduste läbivaatamine ja tagastusotsuste tegemine;
   • võimalike Fondi ülejääkide kasutamise üle otsustamine pärast Fondi eesmärgiks seatud projekti lõpetamist;
   • muude otsustuste tegemine, mis puudutavad Fondi vahendite haldamist ja kasutamist. Kõik fondi nõukogu otsused kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.
  • Fondi nõukogu liikmed määrab Asutaja. Vähemalt ühe nõukogu liikme nimetamise õigus on Tartu Kultuurkapitalil.
  • Fondi nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni Fondi lõpetamiseni või kuni nõukogu liikme tagasikutsumiseni Asutaja nõukogu poolt.
  • Fondi nõukogu liikmetele ei maksta tasu.
  • Fondi nõukogu liikmete nimekiri avaldatakse koos Fondi statuudiga Tartu Kultuurkapitali veebilehel.
 2. Fondist väljamaksete tegemine
  • Fondi Nõukogu teeb Tartu Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku fondist väljamaksete tegemiseks.
  • Fondi nõukogu teeb ettepanekud Fondist väljamaksete tegemiseks, lähtudes Fondi eesmärkidest. Väljamakseid tehakse üksnes Fondi eesmärgi saavutamisega seotud otseste, kaudsete ja projekti toetavate kulude katteks. Sellisteks kuludeks on eelkõige oreli ehitamise, kavandamise ja projekteerimise kulud, samuti kulud, mis on vajalikud orelile sobilike tingimuste loomiseks, projekti turundamiseks, projektijuhtimiseks, sündmuste läbiviimiseks, asjakohaste stipendiumide väljaandmiseks jm kulud, mis suurendavad avalikkuse ja annetajate huvi projekti vastu või mis muul moel toetavad projekti eesmärgi saavutamist.
  • Juhul, kui pärast Fondi eesmärgiks seatud oreli ehitamise projekti lõppemist on Fondis kasutamata rahalisi vahendeid, kasutatakse Fondi ülejääk muude Tartu Jaani kirikuga seotud avalikkusele suunatud projektide läbiviimiseks. Konkreetse kasutuse otstarbe otsustab Fondi nõukogu.
 3. Tagasimaksed annetajatele

Fondist makstakse annetaja või tema õigusjärglase kirjaliku sooviavalduse alusel tagasi annetaja poolt tehtud annetus, kui Fondi eesmärgiks seatud oreli ehitamist ei ole alustatud hiljemalt 01.01.2028. a. Fondist ei tehta tagasimakseid ulatuses, milles annetused on sihtotstarbeliselt ära kasutatud.

Fondi nõukogu koosseis: Naatan Haamer, Evelyn Pihla, Toomas Römer, Indrek Mustimets ja Endla Reintam.