Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Fond

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Fond on asutatud eesmärgiga toetada kõrgkooli motiveeritud ja edukaid õppijaid nende õppetöös ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava stipendiumi statuut

1. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fondi õe õppekava stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kõrgkooli motiveeritud ja edukaid õppijaid nende õppetöös ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu.

2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

3. Stipendiumifondi laekunud vahendite käsutamise üle otsustab rektoraat. Rektoraat võib otsustamiseks kaasata kolmandaid isikuid. Igal õppeaastal otsustab rektoraat enne konkursi väljakuulutamist stipendiumifondi laekunud vahenditest väljamakstavate stipendiumite arvu ja suuruse.

4. Stipendiumi saab taotleda üks kord aastas. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Tartu Kultuurkapital) kuulutab stipendiumikonkursi välja sügissemestril Tartu Kultuurkapitali ja TTHKK infokanalites.

5. Stipendiumitaotlusi saavad esitada kõik, kes õpivad TTHKK-s õe põhiõppe õppekaval alates 2. kursusest, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kellel puuduvad õpivõlgnevused.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks:
6.1. taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet);
6.2. kokkuvõte (max 8000 tähemärki koos tühikutega) kandidaadi panusest kutseala arengusse ja tema valmisolekust panustada tulevikus kutseala arengusse regionaalselt, oma eriala ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli populariseerivatest tegevustest ning laiemast panusest ühiskonda (sh vabatahtlikust tööst);
6.3. kinnitus kandidaadi õppimise kohta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja õppetulemuste väljavõte, mille väljastab Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

7. Stipendiumi määramisel hinnatakse kahte komponenti: konkursile esitatud kokkuvõtet (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti) ja õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti). Maksimaalne hinnang kandidaadile saab olla 100 punkti.

8. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi(te) määramise otsustamiseks nimetab rektoraat stipendiumikomisjoni (edaspidi komisjon), sh komisjoni esimehe. Komisjoni kuuluvad Tartu Kultuurkapitali esindaja, TTHKK rektoraadi esindaja, TTHKK õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja, TTHKK õe õppekava vilistlane ning soovi korral stipendiumi rahastamises osalevate organisatsioonide esindajad (üks esindaja organisatsioonist). Komisjonil on õigus teha taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks vajalikke päringuid.

9. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoni liikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

10. Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sh esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl. Komisjoni koosolekud
protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitali nõukogule.

11. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

12. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab komisjon, informeerides sellest TTHKK rektoraati.

13. Stipendiumid antakse üle TTHKK tähtsündmusel.

14. Stipendiumi saajatest teavitatakse Tartu Kultuurkapitali ja TTHKK infokanalites.

15. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.

16. Stipendiumi saajale on stipendium tulumaksuvaba.

17. Käesolevas statuudis sätestamata küsimustes langetab otsuse rektoraat.

18. Käesoleva stipendiumi statuudi on kinnitatud TTHKK rektoraadi 27.10.2020. a.
otsusega