Tartu Tervishoiu Kõrgkooli PAI tervisedendusliku projekti stipendium

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli PAI tervisedendusliku projekti stipendiumi statuut
  1. ÜLDSÄTTED

1.1. PAI tervisedendusliku projekti stipendium (edaspidi stipendium) on rahaline toetus, mis antakse välja parimatele kogukonna teenuste arendajatele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkooli) õppurite seas.

1.2. Rahalist auhinda annab välja kõrgkool PAI kampaania vahendite toel sihtasutuse Tartu Kultuurkapital kaudu.

1.3. Stipendiumi eesmärgiks on toetada kogukonna teenuste väärtustamist läbi teaduspõhise info jagamise ning toetada õppurite heade ideede teostamist. Projekti tulemusena on osalejad terviseteadlikumad, saanud atraktiivsel viisil teadmised oma igapäevaelu terviseteadlikumaks muutmisel ning oskavad teha terviseteadlike valikuid, kuulanud näiteid elust enesest ja õppurite kogemustest, saanud infot tervishoiuhariduse kohta.

 

  1. KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

2.1. Konkursil võivad osaleda kõik kõrgkooli õppurid sõltumata õppetasemest.2.2. Konkursil osalemiseks tuleb esitada taotlus ja tutvustada žüriile oma ideed suuliselt.
2.3. Konkursile esitatav teenus peab olema ellu viidud ühe aasta jooksul alates selle taotlemise tähtajast.
2.4. Konkursile esitatav teenus peab toetama kõrgkooli arengukava eesmärke (E3. Teenuste arendus). Teenused toetavad mitmekülgset praktilist õpet, mille tulemuseks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus konkureerimaks tööturul. Toimiv kogukonnaõpe lähendab kõrgkooli ja kogukonda (laiemalt kogu ühiskonda) ning panustab sel moel ühiskonna terviseteadlikkuse edendamisse. Teenused on paindlikud, mitmekesised ja arvestavad sihtrühmade vajadustega elukaarepõhiselt. Haridusasutustele pakutavad teenused on suunatud tervishoiuvaldkonna populariseerimisele ja teadliku karjääritee valimise toetamisele.
2.5. Iga õppur võib osaleda kuni kolme projekti meeskonnas.
2.6. Statuudiga soovitakse toetada järgnevate teemade arendamist:
2.6.1. alkoholi ja uimastite kahjulikkus;
2.6.2. vaimne tervis;
2.6.3. seksuaaltervis;
2.6.4. kehaline aktiivsus;
2.6.5. eelkooliealiste terviseteadlikkus;
2.6.6. vaba teema.

2.7. Kandideerida saab nii individuaalselt kui ka meeskonnana. Meeskonnas peab olema üks vastutav isik, kes teeb enda nime alt taotluse ning kellega sõlmitakse leping.

  1. KONKURSI AJAGRAAFIK JA LÄBIVIIMISE KORD

3.1. Stipendiumi konkurss toimub kaks korda aastas. Konkursside kuupäevad kinnitab pedagoogiline nõukogu.
3.2. Žüriile tuleb esitada taotlus (Linnaportaalis) koos ligikaudse eelarve ja ajakavaga ning meeskonna liikmete nimedega (sh projekti eest vastutaja nimi).
3.3. Konkursi kohta saab rohkem infot teenuste ja koostöö koordinaatorilt.
3.4. Konkursi tulemustest teavitatakse kõrgkooli kodulehel, infokirjas ja sotsiaalmeedias.

  1. HINDAMISE KORD JA KRITEERIUMID

4.1. Konkursile esitatud taotlusi hindab ja otsuseid teeb žürii, kuhu kuuluvad:

– rektoraadi esindaja,

– arendusjuht,

– teenuste ja koostöö koordinaator,

– õppejõudude esindaja(d),

– üliõpilasesinduse esindaja ja

– kultuurkapitali esindaja.

4.2. Väljamakstavate stipendiumite arvu ja suuruse otsustab žürii.
4.3. Stipendiumi saab taotleda 2 korda aastas.
4.4. Oma otsuste langetamisel lähtub žürii järgmistest peamistest kriteeriumidest: idee vajalikkus, seotus arengukavaga, suutlikkus idee hästi teostada, osaleja(te) motivatsioon, kasu projekti saajatele, võimalused projekti arendamiseks tulevikus, eelarve, õppekavade ülesus. Meetodid, millega teemadele läheneda on näiteks tund/tegevus kõrgkoolis, tund/tegevus väljaspool kõrgkooli, õppematerjal (vihik, tööleht, mäng, video, kodulehekülg, sotsiaalmeediakanal), üritus, teabepäev jne. Projekti taotlusi hinnatakse projekti esitlemisel žüriile.

  1. TOETUSE KASUTAMINE

5.1. Toetuse saaja ja kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse aruandluse kord ja tähtajad. Kui taotleja ei vii tegevust ellu taotletud mahus, siis tuleb tal raha kultuurkapitalile tagasi maksta teostamata tegevuste ulatuses.

5.2. Toetuse saaja(d) tutvustavad oma projekti laiemale avalikkusele (nt kõrgkooli ajakirjas Tervist, kõrgkooli kodulehel, kõrgkooli sotsiaalmeedia kanalites).

  1. AUHINNAFOND

6.1. Konkursi auhinnafond  lepitakse kokku  kõrgkooli rektoraadis. Konkursi fond läheb jagamisele erinevate projektide vahel sõltuvalt nende valdkonnast ja mahust: näiteks tund/tegevus ligikaudu 300 eurot, õppematerjal ligikaudu 300 eurot, sündmus ligikaudu 500 eurot. Žüriil on õigus teha rahastusotsuseid vastavalt laekunud taotluste iseloomule.

6.2. Raha kantakse üle projekti eest vastutava isiku kontole.

6.3. Juhul, kui ühe konkursi auhinnafondi vahendeid välja ei anta, võib need vahendid liita järgmisele konkursile.