Lõunakeskuse sihtkapital

Lõunakeskuse sihtkapitali stipendiumite taotlemise tingimused (statuut)

1. Lõunakeskuse sihtkapitalist saab taotleda  stipendiumeid 7-18.aastastele lastele ja noortele sporditegevuse ning tervislike eluviise arendamiseks ja edendamiseks (kehaline tegevus).
2. Stipendiumi võivad taotleda noored, lapsevanemad, õpetajad, treenerid, hooldajad. Kuni 18.aastane noor esitab taotluse koos täiskasvanuga.
3. Stipendiumikonkurss toimub üks kord aastas. Väljajagatav summa avalikustatakse konkursi väljakuulutamisel. Stipendiumi saamiseks tuleb taotlused esitada Tartu Kultuurkapitalile:
3.1. Elektrooniline taotlus tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali kodulehe kaudu nimelise stipendiumi ankeedil
Ankeedil kirjeldada lühidalt lapse/noore senist tegevust ja saavutusi ning stipendiumi kasutamise eesmärki, oodatavaid tulemusi, planeeritavat rahakasutust, pere suurust ja olukorda. Lisada väljavõte õpitulemustest (e-koolist, õppeinfosüsteemist).
3.2.Võimalusel lisada soovituskiri.
4. Stipendiumeid määrab 6-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad 5-sihtkapitali esindajat ja üks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isik.
5. Komisjon vaatab taotlused läbi kolme nädala jooksul konkursi lõppemise ajast.
6. Stipendiumi saajad ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.
7. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.
8. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Kultuurkapitali veebileheküljel ja www.lounakeskus.com ning stipendiumisaajatele isiklikult.