A.Le Coq stipendium

Olvi Fondi AS A. Le Coq stipendiumi statuut

1. Olvi Fond on asutanud Olvi Fondi AS A. Le Coq stipendiumi (edaspidi stipendium), mille ta annab välja koostöös AS-ga A. Le Coq ja Tartu Kultuurkapitaliga.
2. Ühe stipendiumi suurus on 2600 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks (kümneks õppekuuks) ja makstakse välja igakuuliselt.
3. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Kutsehariduskeskuse ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse selliste erialade edukaid õppureid, kes leiavad rakendust joogi- ja õlletööstuses. Stipendium on ette nähtud õpingutega seotud kulude katteks ja erialaseks enesetäiendamiseks.
4. Stipendium määratakse Tartu Kutsehariduskeskuse ja/või Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika ja/või lukksepa eriala õpilastele, kes on oma õpingute ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele.
5. Iga aasta 1.septembril kuulutab Tartu Kultuurkapital ajalehes Tartu Postimees ja oma koduleheküljel, kutsehariduskeskused oma infokanalites ning AS A. Le Coq oma koduleheküljel välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks.
6. Taotluse stipendiumi saamiseks võivad esitada Tartu Kutsehariduskeskuse ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased ja õpetajad. Stipendiumi saavad taotleda õpilased (või taotleda õpilastele) alates 2.õppeaastast.7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1.oktoobriks esitada:

7.1. taotlus vastaval vormil;
7.2. elulookirjeldus (CV);
7.3. motivatsioonikiri;
7.4. kooli soovituskiri.

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Tartu või Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja teatise tema õppetulemustest väljastab Tartu Kultuurkapitali taotluse alusel vastava kutsehariduskeskuse õppeosakond.

8. Stipendiumi määrab seitsmeliikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad neli AS-i A. Le Coq esindajat , üks Tartu Kultuurkapitali esindaja ning üks esindaja nii Tartu Kutsehariduskeskusest kui Võrumaa Kutsehariduskeskusest. Stipendiumi määramisel eelistatakse vanemate kursuste õpilasi. Stipendiumi määramine otsustatakse konsensuse alusel. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata, kui puuduvad sobivad kandidaadid.
9. Stipendiumikomisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.
10. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel ja stipendiumi saajatele isiklikult. AS A. Le Coq informeerib stipendiumi saajatest oma koduleheküljel.
11. Stipendiaadil on kohustus läbida praktika AS-s A.Le Coq ning kooskõlastada kooli poolt paika pandud praktikaperioodi algus ettevõttega vähemalt kaks nädalat enne perioodi algust. Kui stipendiaat ei informeeri õigeaegselt AS-i A.Le Coq praktika toimumisest, on Tartu Kultuurkapitalil õigus jätta välja maksmata ühe kuu stipendium. Kui AS-l A.Le Coq puudub võimalus stipendiaadile praktikaperioodi ajaks praktikakohta pakkuda, siis praktika läbimise kohustus tühistatakse.
12. Stipendiaadil on kohustus töötada pärast Tartu või Võrumaa Kutsehariduskeskuses õpingute lõpetamist AS-s  A.Le Coq vähemalt üks aasta õpitud erialal või sellele lähedasel erialal. Stipendiaadil on kohustus teavitada AS-i A.Le Coq oma õpingute lõpetamisest. Kui AS-l A. Le Coq puudub stipendiaadi kooli lõpetamise hetkel vajadus sellise erialaga töötaja järele, tööleasumise kohustus tühistatakse. Stipendiaadil pole sellisel juhul kohustust stipendiumi tagastada.
13. Kui stipendiaat ei asu peale lõpetamist tööle AS-i A. Le Coq, kuigi ettevõte on selleks soovi avaldanud, siis lasub stipendiaadil kohustus stipendium tagastada.
14. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

Stipendiumi taotlusvorm asub SIIN.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 03.09.2015 otsusega nr 52.