Tartu Tervishoiu Kõrgkooli PAI kampaania stipendium

Stipendiumide eesmärgid ja andmise tingimused määratakse kindlaks stipendiumi statuutides.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (ka TTHKK) fondi alla on moodustatud järgmine stipendium:

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli PAI kampaania stipendiumi statuut

 1. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fondi PAI kampaania stipendium (edaspidi PAI stipendium) on asutatud Teeme Pai kodanikualgatuse tulemusel kogutud rahaliste vahendite toel eesmärgiga toetada kõrgkooli edukaid õe õppekava ja hooldustöötaja õppekava õppureid nende õppetöös ning motiveerida õpinguid tervishoiuvaldkonnas.
 2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi määramise põhimõtted ning korralduse ja stipendiumi maksmise lõpetamise.
 3. Stipendiumifondi vahendite käsutamise üle otsustab rektoraat. Rektoraat võib otsustamiseks kaasata kolmandaid isikuid. Igal õppeaastal otsustab rektoraat eelnevalt PAI kampaania stipendiumifondi vahenditest väljamakstavate stipendiumite arvu ja suuruse.
 4. Stipendiume saab määrata õppuritele, kes õpivad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis:
 • õe põhiõppe õppekaval alates II kursuse 1. semestrist, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • hooldustöötaja õppekaval alates I kursuse 2. semestrist, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kellel puuduvad õpivõlgnevused.
 1. PAI stipendium määratakse alljärgnevalt:
 • õe õppekaval õpitulemuste alusel (kaalutud keskmine hinne). Võrdsete õpitulemuste korral otsustatakse stipendiumi saajad loosimise teel. Loosimise korraldab ja viib läbi rektoraat;
 • hooldustöötaja õppekaval kutseõppe osakonna ettepanekul, mis arvestab eelkõige õpitulemusi, seejärel õppuri aktiivsust kõrgkooli esindamisel ja erialast panustamist.
 1. Õppekorralduse osakond teeb õpitulemuste väljavõtted õppeinfosüsteemist algava semestri esimese nädala reede seisuga ning esitab need õppeprorektori määratud tähtajaks õppeprorektorile koos infoga, kas õppur õpib või viibib akadeemilisel puhkusel. Hooldustöötaja õppekaval esitab kutseõppe osakonna juhataja osakonna põhjendatud ettepanekud õppeprorektori määratud tähtajaks õppeprorektorile.
 2. Õppeprorektor esitab õe õppekava õpitulemused ja kutseõppe osakonna põhjendatud ettepanekud pärast tema poolt määratud tähtaega järgnevale järgmisele rektoraadi koosolekule kinnitamiseks. Rektoraadi otsused protokollitakse.
 3. Rektoraadi kinnitatud otsused stipendiumi määramise kohta teeb õppuritele teatvaks rektoraadi poolt määratud kõrgkooli töötaja e-kirja teel.
 4. Õppuril on võimalik ühe nädala jooksul alates temale rektoraadi otsuse teatavaks tegemisest talle määratud stipendiumist loobuda. Loobumisest tuleb teavitada omanimeliselt kõrgkooli e-posti aadressilt (eesnimiperekonnanimi@nooruse.ee) kõrgkooli üldisele e-posti aadressile nooruse@nooruse.ee.
 5. Nädala pärast õppurile stipendiumi määramise otsuse edastamist saadab kõrgkool stipendiumi saaja info (õppuri nimi, kursus, telefoninumber ja e-posti aadress) sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.
 6. Määratud stipendiumi maksab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital, kes sõlmib õppuriga lepingu. Lepingu sõlmimise aluseks sihtasutusele Tartu Kultuurkapital on rektoraadi protokoll või selle väljavõte.
 7. Pärast lepingu sõlmimist maksab sihtasutus Tartu Kultuurkapital määratud stipendiumi õppurile välja võrdsete osamaksetena viie kuu jooksul.
 8. Kõrgkoolil on õigus stipendiumi määramiseks vajalike päringute tegemine õppurite andmete kontrollimiseks ja andmete edastamine sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.
 9. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab rektoraat.
 10. Määratud stipendiumi vastuvõtmisega (lepingu sõlmimisega) annab õppur nõusoleku oma nime ja õpitava eriala avalikustamiseks kõrgkooli poolt valitud (info)kanalites.
 11. Stipendiumi saajale on stipendium tulumaksuvaba.
 12. Stipendiumi maksmine lõpetatakse õppuri eksmatrikuleerimise korral (välja arvatud õppekava täitmisel täies mahus). Stipendiumi maksmise lõpetamise protokollilise otsuse teeb rektoraat ja teavitab viivitamatult otsusest sihtasutust Tartu Kultuurkapital.
 1. Käesolevas statuudis sätestamata küsimustes langetab otsuse rektoraat. Põhjendatud juhul võib rektoraat otsustada ka erinevalt käesolevas statuudis sätestatust.

  Käesoleva stipendiumi statuudi on kinnitatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektoraat 10.10.2023. a. otsusega.