Kõrge lennu stipendium

Kõrge lennu stipendium

(1) Kõrge lennu stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium oma huvivaldkonnas pühendunud 12-19aastase noore arengupotentsiaali avamiseks Tartu huvikoolis toimuvate õpingute raames.

(2) Stipendium antakse stipendiumi taotlemisele järgnevaks eelarveaastaks suurusega 2000 eurot.

(3) Stipendiume eraldatakse vastavalt eelarve võimalustele.

(4) Stipendiume antakse välja järgmistes valdkondades: loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia, muusika, kunst, tants (välja arvatud tantsusport) ja üldkultuur.

  1. Stipendiumi andmise korraldus

(1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust stipendiumi taotlemise võimalusest ning stipendiumi andmise tingimustest hiljemalt kuu aega enne taotlustähtaega.

(2) Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. oktoober.

(3) Stipendiumi saab taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikool, mille registrijärgne aadress on Tartu linnas või millel on Tartu linnas püsiv tegutsemiskoht või Heino Elleri Muusikakool, isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn ja kes on stipendiumi kasutamise aastal 12-19aastane. Heino Elleri Muusikakool saab stipendiumi taotleda vaid noorteosakonnas õppivatele isikutele.

(4) Stipendiumi taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse, millele on lisatud:
1) juhendaja põhjendus stipendiumi saaja valimise kohta,
2) stipendiumi kasutamise kava aastaks, sealhulgas esialgne eelarve ja stipendiumi kasutamise oodatav väljund (etendus, sündmus, õpipäevik, näitus, eakaaslastega kogemuste jagamine vms).
3) Üks taotleja saab ühel aastal esitada kuni kolm stipendiumitaotlust.

(5) Stipendiumi saaja väljaselgitamiseks moodustatakse ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad üksEesti Teadushuvihariduse Liidu määratud isik, üks Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu määratud isik, üks Eesti Muusikakoolide Liidu määratud isik, üks Eesti Kunstikoolide Liidu määratud isik, üks Huvikoolide Liidu määratud isik, üks Tartu Linnavalitsuse määratud isik, üks Tartu Linnavolikogu määratud isik ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital määratud isik.

(6) Stipendiumi saaja selgitatakse ekspertkomisjonis välja taotlejate esitatud dokumentide võrdlemisel. Stipendium antakse huvikoolile, mille esitatud põhjendus ja aasta tegevuste plaan toetab stipendiumi eesmärki. Stipendiumi saaja valimise täpsemad kriteeriumid kehtestab ekspertkomisjon.

(7) Ekspertkomisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne ning avalikustamisele kuulub ainult lõpptulemus. Ekspertkomisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium andmata.

Stipendiumi maksmine

(1) Stipendium makstakse ekspertkomisjoni poolt väljaselgitatud taotlejale ühe kalendriaasta jooksul kahes osas lepingu alusel.

(2) Stipendiumilepingu sõlmib stipendiumi saajaga ja selle täitmist kontrollib sihtasutus Tartu Kultuurkapital. Stipendiumi saaja kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande sihtasutusele Tartu Kultuurkapital hiljemalt kahe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu. Aruandes peab sisalduma individuaalne tagasiside isikult, kellele toetust taotleti.

Piirangud stipendiumi taotlemisel

Isikule, kes on stipendiumi saanud, saab järgmine kord stipendiumit taotleda ühe aasta möödudes.