Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondist antakse välja alljärgnevaid preemiaid.

Kliinikumi preemia

1. Kliinikumi preemiaga tunnustatakse väljapaistvaid eesti arstiteadlasi, kes on andnud olulise panuse oma eriala arengusse (koolkonna loomine, arstkonna koolitus, uute ravi-diagnostikameetodite loomine ja kasutuselevõtmine, väljapaistvad saavutused arstiteaduse valdkonnas), kaasa aidanud eesti tervishoiu üldisele arengule, selle maine tõstmisele üldsuse silmis, eesti inimese tervise parandamisse ning olnud ühiskonna aktiivne liige kodanikuna;

1.1. Ühele isikule võib preemiat määrata üks kord.

2. Preemia määrab Kliinikumi juhatus selleks moodustatud komisjoni ettepanekul üks kord aastas Kliinikumi aastapäevale lähimal juhatuse koosolekul;

3. Preemia rahaline suuruse otsustatakse iga-aastaselt eelarve koostamise ajal;

3.1. Preemia suurus tehakse teatavaks konkursi tulemuste väljakuulutamisel.

4. Preemiakomisjon

4.1. Preemiakomisjoni kuuluvad:

4.1.1.Tartu Ülikooli arstiteaduskonna emeriitprofessor,

4.1.2.Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan,

4.1.3. SA Tartu Ülikooli Kliinikum ülemarst,

4.1.4. Eesti Arstide Liidu president,

4.1.5. Sotsiaalministeeriumi tervishoiu asekantsler;

4.1.6. Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees;

4.1.7. Tartu Kultuurkapitali esindaja.

4.2. Preemiakomisjoni tööd juhib Kliinikumi ülemarst.

4.3. Preemiakomisjoni liikmeks ei saa olla isik, kes on ise antud aastal preemia saamiseks esitatud. Sel juhul otsustab Kliinikumi juhatus asendusliikme valimise.

5. Konkursi väljakuulutamine kandidaatide esitamiseks

5.1. Konkursi kandidaatide esitamiseks kuulutavad välja Kliinikumi juhatus ja Tartu Kultuurkapital.

5.2. Konkursist antakse teada Kliinikumi ja Tartu Kultuurkapitali kodulehtedel internetis.

5.3. Taotlused esitada kliinikumi juhatusele aadressil SA Tartu Ülikooli Kliinikum, L. Puusepa 1a, 50406, Tartu või e-posti aadressilkliinikum@kliinikum.ee.

6. Preemiakomisjon teeb valiku kõikide esitatud kandidaatide hulgast. Kandidaatide esitamise õigus on kõikidel Eesti tervishoiuasutustel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, kõikidel erialaseltsidel, Eesti Arstide Liidul, Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon võib esitada ühe kandidaadi. Iga kandidaadi kohta peab ülesseadja esitama kirjalikult elulookirjelduse ja lühikese põhjenduse.

7. Preemia üleandmine laureaadile

7.1. Preemiatunnistuse annab laureaadile Kliinikumi ja Tartu Kultuurkapitali nimel üle Kliinikumi juhatuse esimees pidulikul Kliinikumi üritusel.

7.2. Kliinikumi preemia rahalise summa kannab Tartu Kultuurkapital laureaadi arveldusarvele maikuu jooksul.

Saajad:

 • 2016 – prof emer Tiina Talvik
 • 2015 – dr Peeter Mardna
 • 2014 – dr Silvia Russak
 • 2013 – dr Ants Peetsalu
 • 2012 – dr Andres Ellamaa
 • 2011 – dr Tiit Haviko
 • 2010 – dr Urmo Kööbi
 • 2009 – preemiat välja ei antud
 • 2008 – Kaljo Mitt
 • 2007 – Jüri Samarütel
 • 2006 – Rein Teesalu

Kliinikumi preemia laureaatideks on eelnevatel aastatel valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof. Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull.

Ajakirjas Eesti Arst ilmunud parima teadusartikli preemia

1. Preemia antakse eelmise kalendriaasta jooksul ajakirjas Eesti Arst ilmunud uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhtu kirjeldava artikli eest selle põhiautorile.

2. Preemia väljaandmise kordi ühele autorile ei piirata.

3. Preemia suurus on 1600 eurot. Preemia võidakse jagada mitme artikli vahel.

4. Preemia nominendid esitatakse 1.märtsiks kirjalikult ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegiumilee-posti aadressil eestiarst@eestiarst.ee. Nominendi esitamisel toob esitaja lühidalt välja töö peamised väärtused.

5. Nominente võivad esitada kõik ajakirja Eesti Arst lugejad ja ajakirja Eesti Arst toimetus.

6. Preemia määrab Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegiumi poolt tehtud ettepanekul hiljemalt 30.märtsil.

7. Preemiatunnistus antakse autorile üle Tartu Ülikooli Kliinikumi tähtsündmusel.

8. Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu Kultuurkapital teatavad preemia saajast oma kodulehtede vahendusel.

9. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavast sihtkapitalist.

Kliinikumi teadustööpreemia

1. Kliinikumi teadustööpreemia määratakse ühele Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva ürituste raames toimuval õppejõudude ja teadurite teaduskonverentsil esitatavale kliinilise suunitlusega teadustöö autorile või autorite kollektiivile.

2. Preemia rahalise suuruse otsustab Kliinikumi juhatus iga-aastaselt.

3. Preemia määrab Kliinikumi juhatuse poolt valitud komisjon.

4. Kliinikumi juhatuse nimel annab juhatuse esimees teadustöö autorile või autorite kollektiivi esindajale arstiteaduskonna aastapäeva aktusel preemiatunnistuse. Preemia rahaline osa kantakse teadustöö autori või autorite kollektiivi esindaja arveldusarvele oktoobrikuu jooksul.

5. Preemia määramisest teavitatakse avalikkust Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu Kultuurkapitali kodulehe vahendusel.

6. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavast sihtkapitalist.

Preemia doktoritöö kaitsmise eest

1. Kliinikumi töötaja, kes on kalendriaasta jooksul kaitsnud doktoritöö, saab rahalise preemia ja vastava tunnistuse.

2. Preemia suurus tehakse teatavaks saajate väljakuulutamisel.

3. Preemia kannab Tartu Kultuurkapital kalendriaasta vältel doktoritöö kaitsnud Kliinikumi töötaja arveldusarvele üle detsembrikuus.

4. Preemia antakse Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajate poolt üle Kliinikumi pidulikul üritusel detsembris.

5. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavast sihtkapitalist.