JCI Toomemäe laste ande arengu stipendium

JCI Toomemäe laste ande arengu stipendiumi statuut

1. JCI Toomemäe laste ande arengu stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) koostöös JCI Toomemäega.
2. Stipendiumi eesmärk on toetada lapsi, kellel on tahet, jõudu ja annet edasi pürgida valitud huvierialal kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas.
3. Stipendiumile saavad kandideerida kuni 18-aastased Tartu ja Tartumaa lapsed ja noored.
4. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult Kultuurkapitali veebilehel, JCI Toomemäe facebooki lehel ning avalikus ja sotsiaalmeedias.
5. Stipendiumi võivad taotleda noored ise, lapsevanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid ja teised isikud.
6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Kultuurkapitalile esitada:

6.1. Taotlus elektrooniliselt nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
6.2. Ülevaade senisest tegevusest, saavutatud tulemustest ning stipendiumi kasutamise eesmärk koos eelarvega;
6.3. Õppetulemuste väljavõte;
6.4. Soovituskiri (võimalusel).

7. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega ja samas avalikustatakse stipendiumifondi suurus.
8. Stipendiumi(de) eraldamise otsustab laekunud taotluste alusel neljaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kolm JCI Toomemäe esindajat ja üks Kultuurkapitali esindaja. Komisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne ning avalikustamisele kuulub ainult lõpptulemus.
9. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.
10. Stipendiumi saaja või saaja esindaja  ja Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.
11. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi või stipendiaadi esindaja pangaarvele.
12. Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saajad oma veebileheküljel.
13. Stipendiumi saaja peab arvestama asjaoluga, et  JCI Toomememäe võib stipendiaadi fotot ja nime kasutada trükimeedias ja turunduskampaaniates, mille eesmärk on teavitada ühiskonda JCI poolt väljaantavates stipendiumitest.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 28.01.2016 otsusega nr 4.