Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava stipendiumi statuut

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava stipendiumi statuut

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava stipendiumi statuut:

1. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fondi õe õppekava stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kõrgkooli motiveeritud ja edukaid õppijaid nende õppetöös ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu.
2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.
3. Stipendiumifondi laekunud vahendite käsutamise üle otsustab rektoraat. Rektoraat võib otsustamiseks kaasata kolmandaid isikuid. Igal õppeaastal otsustab rektoraat enne konkursi väljakuulutamist stipendiumifondi laekunud vahenditest väljamakstavate stipendiumite arvu ja suuruse.
4. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Tartu Kultuurkapital) kuulutab rektoraadi otsuse alusel stipendiumikonkursi(d) välja vastavalt rektoraadi otsusele, kevad- ja/või sügissemestril Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli infokanalites. Õppurile saab stipendiumi määrata üks kord õppeaastas, kuid mõjuva põhjuse olemasolul on stipendiumikomisjonil õigus teha selles erisusi.
5. Stipendiumitaotlusi saavad esitada kõik, kes õpivad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe õppekaval alates 2. kursusest, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kellel puuduvad õpivõlgnevused.
6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppuril Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud viisil ja tähtajaks esitada:
6.1. taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet);
6.2. kokkuvõte (max 8000 tähemärki koos tühikutega) kandidaadilt, milles hinnatakse:
6.2.1. panust kutseala arengusse (regionaalne panustamine kutseala arengusse, edasised õpingu- ja enesetäienduse plaanid jm);
6.2.2. eriala ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli populariseerimist (oma eriala ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli populariseerivad tegevused jm);
6.2.3. inimese enda aktiivsust (sh kuulumine erinevatesse organisatsioonidesse, vabatahtlik tegevus, laiem panus ühiskonda/kogukonda jm).
7. Andmed taotluse esitaja õppimise kohta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kontrollib ja tema õppetulemuste väljavõtte õppeinfosüsteemist teeb Tartu Tervishoiu Kõrgkool dokumentide esitamise tähtajale järgneva tööpäeva seisuga. Stipendiumile
kandideerimisega annab taotleja nõusoleku tema kohta päringute tegemiseks.
8. Stipendiumi määramisel hinnatakse kahte komponenti: konkursile esitatud kokkuvõtet (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti). Maksimaalne hinnang kandidaadile saab olla 80 punkti.
9. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi(te) määramise otsustamiseks nimetab rektoraat stipendiumikomisjoni (edaspidi komisjon), sh komisjoni esimehe. Komisjoni kuuluvad Tartu Kultuurkapitali esindaja, TTHKK rektoraadi esindaja, TTHKK õenduse ja ämmaemanduse osakonna esindaja, TTHKK õe õppekava vilistlane ning soovi korral
stipendiumi rahastamises osalevate organisatsioonide esindajad (üks esindaja organisatsioonist).
10. Stipendiumi taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Tartu Linnavalitsuse taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis (tartu.ee/kotoetused). Komisjonil on õigus taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks vajalike päringute esitamine.
11. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoni liikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus. Komisjoni koosolekud võivad toimuda videokoosolekutena.
12. Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sh esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl. Komisjoni koosolekud
protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitali nõukogule.
13. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.
14. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab komisjon, informeerides sellest TTHKK rektoraati.
15. Stipendiumid antakse üle TTHKK tähtsündmusel.
16. Stipendiumile kandideerimisega annab taotleja nõusoleku stipendiumi taotlemiseks nõutud dokumentide üleslaadimiseks infosüsteemi ja stipendiumikonkursil stipendiumi saajaks osutumisel oma nime avalikustamiseks, mh stipendiumi rahastamises
osaleva(te) organisatsiooni(de) poolt.
17. Stipendiumi saajatest teavitatakse Tartu Kultuurkapitali ja TTHKK infokanalites.
18. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.
19. Stipendiumi saajale on stipendium tulumaksuvaba.
20. Käesolevas statuudis sätestamata küsimustes langetab otsuse rektoraat.
21. Käesoleva stipendiumi statuudi on kinnitatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektoraat
27.10.2020. a. otsusega, mida on muudetud 21.09.2021. a. ja 07.12.2021. a. otsustega.