Herbert Kuurme mälestusfond

Herbert Kuurme mälestusfond asutati 13.juuli 2006.a. perekonna ja sõprade poolt, soovides jäädvustada Herbert Kuurme elutööd koguduse rahvalähedase õpetajana ja mälestusfondi kaudu aidata noorema põlvkonna vaimulike töö motiveerimisel või noore põlvkonna teoloogia eriala üliõpilase õpingutele. Fondist toetatakse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulike elutööpreemiate ja ühekordsete toetuste väljaandmist. Herbert Kuurme nimeline mälestusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Herbert Kuurme nimelise stipendiumi taotlemise tingimused (statuut)

1. Herbert Kuurme nimelise mälestusfondi stipendiumiga motiveeritakse noorte vaimulike tegevust ja teoloogia eriala üliõpilaste õpinguid.

2. Stipendiumide saajateks võivad olla ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast näidanud vaimulikuna vähemalt 2-3 aastat pühendunult kohaliku kirikukoguduse tegevuses, olles samas osavõtlik kohaliku kogukonna elus, osates ära kuulata inimesi olles hea suhtleja ning tegeleda enesetäiendamisega.

3. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Herbert Kuurme nimelise stipendiumi taotlemiseks avaliku konkursi, millest antakse teada ajalehes Tartu Postimees, Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel, ajalehes “Eesti Kirik” ja elektroposti teel kogudustele.

4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • Avaldus vabas vormis koos taotleja isikuandmetega, eriala nimetamisega ja lühike elulookirjeldus;
  • Lühike põhjendus soovitajate ja soovitustega;
  • Ülevaade senistest tulemustest, varem saadud toetustest ja stipendiumidest;
  • Essee etteantud teemal.

5. Stipendiumitaotlusi hindab fondi halduskogu.

6. Halduskogu vaatab stipendiumitaotlused läbi kahe nädala jooksul peale taotlusaja lõppu.

7. Komisjon hindab kandidaate järgmiselt:

  • Aktiivsus valdkonnas;
  • Õppetulemused (ainepunktide hulk, keskmine hinne);
  • Soovitused.

8. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

9. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

10. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel ja ajalehes “Eesti Kirik”.

Artiklid ajalehtedes

Stipendiumi saajad:
2020

2019 stipendiumi välja ei antud

2018 Tanel Meiel, Sangaste Püha Andrease kogudus

2017 Kristo Hüdsi, EELK Lääne-Nigula kogudus

2016 Heidi Vilumaa, EELK Kõpu Peetri kogudus

2015  stipendiumi välja ei antud

2014 Andi Angel, EELK Pöide kogudus

2013 Triin Käpp, EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudus

2012 Arvo Lasting, Viljandi praostkonna Helme, Taagepera ja Mõisaküla kogudused

2011 stipendiumi välja ei antud

2010 Rene Alber, Avinurme kogudus

2009 stipendiumi välja ei antud

2008 Lembit Tammsalu, Läänemaa Hanila ja Karuse kogudused

2007 Arvet Ollino, Pärnumaa Saarde Katariina kogudus