ASi Panaviatic Maintenance stipendium

AS-i Panaviatic stipendium asutati 2013.aastal. Stipendium nimetati 2015.aastal ümber AS-i Panaviatic Maintenance stipendiumiks.

AS-i Panaviatic Maintenance stipendiumi statuut

1. SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia fondi (edaspidi ELA fond) AS-i Panaviatic Maintenance stipendium on asutatud aitamaks kaasa Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.

2. Statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

3. Stipendium antakse välja ühele Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilasele.

4. Stipendiumi suurus on 700 (seitsesada) eurot.

5. Stipendiumikonkursil antakse välja üks stipendium.

6. Konkursse AS-i Panaviatic Maintenance stipendiumide väljaandmiseks võib korraldada kuni kaks korda aastas. Sügissemestril kuulutatakse konkurss välja hiljemalt 03. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 05. maiks.

7. Stipendiumikonkursside väljakuulutamise ja samal konkursil väljaantavate stipendiumide arvu otsustab ELA fondi nõukogu, lähtudes stipendiumideks rahastaja poolt eraldatud vahenditest.

8. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.lennuakadeemia.ee ning Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste meililistide kaudu.

9. Stipendiumile võib kandideerida iga täiskoormusel Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekaval vähemalt teist õppeaastat õppiv üliõpilane, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

10. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

1) taotlus (elektrooniliselt) konkursiteates märgitud korras (nimelise stipendiumi taotlemise ankeet);

2) CV;

3) essee*  (1-2 lk) ELA fondi nõukogu poolt kinnitatud, konkursiteates märgitud teemal.

11. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab ELA fondi nõukogu taotluse alusel Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

12. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA fondi nõukogu 3-liikmelise stipendiumikomisjoni. Komisjoni esimees on AS-i Panaviatic Maintenance tehniline direktor. Komisjoni kuuluvad lisaks komisjoni esimehele ELA fondi nõukogu esindaja ja Eesti Lennuakadeemia lennutehnilise koolituse osakonna esindaja.

13. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

14. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtavad osa kõik määratud liikmed, sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitalile.

15. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

16. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.

17. Stipendiaadid kuulutatakse välja selle määramisele lähimal Eesti Lennuakadeemia avalikul üritusel (lennundusseminar, aastapäeva aktus või lõpuaktus).

18. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest ELA fondi nõukogu.


* essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse vähemalt ühte allikteksti. Kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.

AS Panaviatic Maintenance stipendium statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 04.12.2015 otsusega nr 74 ja muudetud 24.10.2016 otsusega nr 52.

STIPENDIAADID

2016 kevadsemestril Karl-Terrence Toome ja sügissemestril Artur Šljupkin

2015 kevad- ja sügissemestril Rebeka Tsäro ja Peeter Soasepp

2014 kevadsemestril Margus Sammelsaar ja Karl Terrence Toome, sügissemestril Peeter Soasepp

2013 sügissemestril Margus Sammelsaar ja Priit Tänav