Talent Plastics Tartu AS stipendium

Talent Plastics Tartu ASi stipendiumi statuut

1. Talent Plastics Tartu ASi stipendium on asutatud aitamaks kaasa kutseõppe edendamisele Tartus ning soodustamaks Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste õpinguid.
2. Stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital).
3. Stipendiumi rahastab Talent Plastics Tartu AS (edaspidi TP Tartu).
4. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna erialade põhihariduse ja keskhariduse baasil õppivad õpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.
5. Stipendiumi saab taotleda kord aastas. Taotluste esitamise tähtaeg on 21. veebruar.
6.  21.veebruariks võivad taotluse esitada Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna kõikide kursuste õpilased.
7. Ühel konkursil antakse välja üks stipendium suurusega 1000 eurot.
8. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab Kultuurkapital välja avaliku konkursi vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.
9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Kultuurkapitalile hiljemalt konkursiteates märgitud kuupäevaks ja aadressil esitada:

9.1. vabas vormis stipendiumiavaldus;
9.2. elulookirjeldus;
9.3. motivatsioonikiri;
9.4. õppetulemuste väljavõte.

10. Stipendiumi määrab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Talent Plastics Tartu ASi, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Kultuurkapitali esindajad. Stipendiumi määramine otsustatakse konsensuse alusel. Komisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata, kui puuduvad sobivad kandidaadid. Komisjon ei pea oma otsust põhjendama.
11. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele ja õpilase õppeedukust.
12. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.
13. Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga lepingu, milles sätestatakse osapoolte õigused ja kohustused ning muud tingimused. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiumi saaja arvelduskontole.

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 24.08.2015 otsusega nr 44.