Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond

Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond

22.aprillil 2012.aastal asutati  Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond, mille eesmärgiks on aidata kaasa ajaloolise Peetri kiriku koolimaja taastamisele ja kooli arengule.

Toetusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapitali arveldusarvetele märgusõnaga “Tartu Peetri Kool” :

Swedbank 221011379347
IBAN: EE092200221011379347, SWIFT: HABAEE2X

SEB Pank 10102052050006
IBAN: EE251010102052050006, SWIFT: EEUHEE2X

LHV Pank
IBAN: EE537700771000654154, SWIFT: LHVBEE22

Selgitusse palun lisada ka annetaja isikukood.

Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi stipendiumi statuut

 1. Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi asutajad on Tartu Kultuurkapital ja EELK Tartu Peetri kogudus.
 2. Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi stipendium on asutatud aitamaks kaasa Peetri kooli õpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamise
 3. Käesolev statuut  sätestab  stipendiumi  määramise  põhimõtted  ning korra
 4. Stipendium antakse välja Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilasele.
 5. Stipendiumi suuruse määrab Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi nõukogu.
 6. Stipendiumi saaja otsustab stipendiumikomisjon.
 7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi stipendiumikomisjonile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada
 8. Samal konkursil  võib  välja  anda  mitu  stipendium  Väljaantavate  stipendiumide  arvu otsustab Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi nõukogu, lähtudes Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi rahalistest vahenditest.
 9. Stipendiumile võib esitada igat Peetri kooli õpilast ja sellele saab kandideerida iga Peetri Kooli õpilane.
 10. Stipendiumi kandidaadid saab esitada stipendiumikomisjonile ka MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool juhatus.
 11. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi nõukogu 3-liikmelise stipendiumikomisjon
 12. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused ja ettepanekud läbi ning teeb otsuse stipendiumi määramise kohta.
 13. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitali
 14. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt.

 

Rakendussätted

 1. Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi stipendiumi statuudi käesolev redaktsioon jõustub 18.12.2020.
 2. Käesoleva redaktsiooni jõustumisel muutub kehtetuks Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi statuut kinnitatud 04.2012 nr 51/04.

Tartu Peetri koguduse emakeelne algkool avati 1906.aastal. 1910.aastal alustas kool tööd oma koguduse liikmete rahalisel toel ehitatud uues koolimajas, kus ta tegutses kuni 1944.aastani. Pärast sõda seati koolihoonesse sisse Tartu Metallitööstuse Kombinaadi kontor ja tehnilise portselani osakond. 1956.aastal sai kombinaadist Tartu Keraamikatehas, 1960.aastast sai ettevõte uue nime – Tartu Ehitusmaterjalide Tehas. 1996.aastal sai Peetri kogudus oma ajaloolise koolimaja tagasi. Eesmärk on avada Peetri 33 hoones jällegi riiklikult kehtiva õppekavaga kool. Koguduse õpetaja Ants Toominga eestvedamisel on koguduse juurde moodustatud kooli taasavamise algatusrühm.