Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fond

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus fondi stipendiumi statuut

1. SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fondi stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital

2. Stipendiumeid antakse välja kord aastas, oktoobris.

3. Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes “Postimees”, veebilehekülgedel  www.kultuurkapital.ee ja www.tartuvthk.ee , Tartu Ülikooli sotsiaal-, haridus- ja arstiteaduskonna üliõpilaste listides ning Tervishoiu Kõrgkooli infokanalites konkursi stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.

4. Stipendium määratakse  silmapaistvate tulemuste eest psüühilise erivajadusega isikute hoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas.

5. Stipendiumi võivad taotleda eelkõige teadurid, üliõpilased ja teised valdkonda toetavad isikud.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15. septembriks esitada:

6.1. elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehe kaudu

6.2. Lühikirjeldus senise tegevuse kohta ja/või CV ning üliõpilastel väljavõte õpitulemustest.

6.3. Stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus.

6.4. Soovituskiri (võimalusel).

7. Stipendiumi määrab 3-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kaks SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus poolt nimetatud ja volitatud ning üks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isik.

8. Stipendiumi saaja(d) ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

9. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

10. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Kultuurkapitali veebileheküljel, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus veebileheküljel ja stipendiumisaajatele isiklikult.

11. Stipendium(id) antakse üle rahvusvahelisel Vaimse Tervise päeva tähistaval üritusel või kultuurkapitali korraldatud üritusel.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 02.03.2009 otsusega nr 24/03.

Stipendiaadid:

2013 stipendiumi välja ei antud

2012 Liis Getter Müürsepp

2011 Jevgeni Bugakin

2010 Dagmar Narusson

2009 Kadri Paal