Vaike Uibopuu sihtkapital

Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendiumi statuut

1.Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendium on asutatud eesmärgiga toetada püsivalt tegutsevaid Lõuna-Eesti naiskoore ja nende dirigente, et tunnustada kvaliteetse naiskoorimuusika viljelejaid.

2. Stipendiumeid ja toetusi makstakse Lõuna-Eestis (Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa) tegutsevale naiskoorile või sellise naiskoori dirigendile. Dirigent võib olla samaaegselt mitme Lõuna-Eesti koori dirigent.

3. Käesolev statuut sätestab stipendiumi ja toetuse väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

4. Stipendium dirigendile või toetus koorile makstakse iga-aastaselt, kordamööda dirigendile ja koorile. Esimene väljamakse makstakse toetusena dirigendile. Stipendiumi või toetuse taotlemiseks kuulutab Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi taotluste esitamise tähtajaga 1.november.

Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.eewww.tartu.ee, Eesti Naislaulu Seltsi kaudu enls@kul.ee kaudu levitamiseks.

5. Väljaantava stipendiumi või toetuse suurus on 350 eurot.

6. Stipendiumi või toetuse taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

6.1. taotlus-avaldus elektroonsel ankeedil või konkursiteates märgitud korras;

6.2. taotluse põhjendus koos küsimustikule vastamisega, dirigendil CV;

6.3. konkursi võitmise tingimuseks olevaid fakte tõendavate dokumentide koopiad.

7. Taotleja-koor peab omama iga-aastast kontserttegevust ning kvalifitseeruma ja osa võtma üleriiklikest laulupidudest. Mitme taotluse korral, kus mitu koori vastavad esitatavatele tingimustele on eelistatud koor, kes on saavutanud Naislaulu Seltsi poolt korraldataval viimasel konkursil parema koha. Kui ükski taotleja ei vasta käesolevas punktis esitatud nõuetele või selliselt ei ole võimalik võitjat määrata, otsustab laureaadi komisjon omal äranägemisel.

8. Taotleja-dirigent peab olema omandanud koorijuhtimiseriala ja lõpetanud vähemalt kutseharidusliku kooli koorijuhtimise erialal.

9. Komisjon on 3-liikmeline. Komisjoni esimees on Vaike Uibopuu või tema õigusjärglane. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Komisjoni liikmeteks on 1 kultuurkapitali poolne esindaja, Vaike Uibopuu või tema õigusjärglane, 1 naislaulu seltsi esindaja. Komisjon võib kaasata eksperte.

Komisjoni otsustab häälteenamuse alusel. Komisjoni koosolek protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse protokolli Tartu Kultuurkapitalile.

10. Komisjon võib otsuse teha koosolekut kokku kutsumata taasesitamist võimaldavas kirjalikus vormis (sh e-posti teel)hääletamise teel, kui komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus. Sellisel viisil hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

11. Stipendium või toetus makstakse välja kogusummas ühekordselt. Toetuse või stipendiumi saaja ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, kus sätestatakse ka aruandluse kord.

12. Toetus või stipendium määratakse Vaike Uibopuu sihtkapitali investeeringutest saadud kasumi ja annetuste arvelt osas, mida ei kanta põhikapitali.

13. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital esitab toetuste ja stipendiumite saajate aruanded asutajatele Vaike Uibopuu sihtkapitali käsutamisest ja kasutamisest.

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsusega 20.09.2010 nr 88/09

Stipendiaadid:

2020 Triin Koch

2017 Signe Rõõmus

2016 Maarja Ülper

2015 stipendiumi välja ei antud

2014 Silja Otsar

2013 stipendiumi välja ei antud

2012 Merike Allik

2011 Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor

2010 Saidi Tammeorg