Stipendiumid Tartu linna õpetajatele

Tartu õpetaja stipendiumi statuut

Vastu võetud 01.04.2021 nr 135

 (1) Tartu õpetaja stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on toetada Tartu linnas tegutseva koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, huvikooli, kutseõppeasutuse (edaspidi õppeasutus) õpetajate ja tugispetsialistide võimalusi tööalaseks enesetäiendamiseks (õppereisidel, täienduskoolitustel, seminaridel, konverentsidel või kursustel jne osalemine).

(2) Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on kuni 1000 eurot.

Stipendiumi taotlemise aeg(1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust stipendiumi taotlemise võimalusest ning stipendiumi andmise tingimustest hiljemalt kuu aega enne taotluse esitamise tähtpäeva.

(2) Stipendiumi taotlus tuleb esitada Tartu linnaportaalis sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.

Stipendiumi taotlemine

(1) Stipendiumit võib taotleda õppeasutuse õpetaja või tugispetsialist olenemata õppeasutuse omandivormist.

(2) Stipendiumi taotluses peavad olema esitatud:
1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
2) stipendiumi kasutamise eesmärk ja põhjendus;
3) taotletav summa;
4) planeeritud tegevuskava, sealhulgas kavandatud järeltegevused;
5) eelarve kalkulatsioon, sealhulgas osalustasu, transpordi- ning majutuskulud jms;
6) lühikokkuvõte taotleja senisest tööst õppeasutuses.

(3) Taotleja lisab taotlusele õppeasutuse juhi hinnangu koolituse vajalikkusele, lähtudes õppeasutuse vajadustest.

Stipendiumikomisjon

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital juhataja moodustab stipendiumikomisjoni, kuhu kuuluvad üks Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja määratud isik, kaks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja määratud isikut, üks Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni määratud isik, üks Tartu Koolijuhtide Ühenduse määratud isik, üks mittetulundusühingu Tartu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühenduse esitatud isik, üks Tartu linna aineühenduste juhtide esindaja ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu määratud isik. Stipendiumikomisjoni võib vajadusel kaasata valdkonna eksperte.

Taotluste hindamine ja toetuse andmine

(1) Stipendiumikomisjon võrdleb esitatud taotlusi ning võtab taotluse hindamisel arvesse järgmisi asjaolusid:
1) taotleja senine tööalane tegevus õppeasutuses;
2) taotluse põhjendatus ja vastavus käesoleva määruse paragrahvis 1 sätestatud eesmärgile;
3) tegevuste täpsus, selgus ja optimaalsus ning eelarve läbimõeldus;
4) tegevuste olulisus õppeasutuse jaoks.

(2) Lähtuvalt Tartu linna eelarves stipendiumi jaoks ette nähtud raha hulgast, käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetud piirsummast ja taotluste hindamise tulemusest teeb stipendiumikomisjon otsuse stipendiumi saajate ja stipendiumi suuruse kohta iga saaja osas. Stipendiumi suurus lähtub põhjendatud kuludest ning võib olla iga stipendiumi saaja osas erinev.

(3) Tingimustele vastavate taotluste puudumisel või juhul, kui taotluste tase on stipendiumikomisjoni hinnangul liiga nõrk, võib jätta stipendiumi välja andmata.

Stipendiumi saaja kohustused ja stipendiumi väljamaksmine

(1) Stipendiumi saaja kohustub:
1) kinnitama, et järgib käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
2) kasutama stipendiumi taotluses ja käesolevas määruses sätestatud eesmärgi päraselt;
3) tagastama kasutamata jäänud või tagasinõutud stipendiumi.

(2) Stipendium makstakse välja pärast lõikes 1 nimetatud kinnituse andmist stipendiumi saajaga kooskõlastatud ajal ühes osas.

(3) Stipendiumi saaja kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande sihtasutusele Tartu Kultuurkapital hiljemalt ühe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu.

Stipendiumi tagasi nõudmine

Sihtasutusel Tartu Kultuurkapital on õigus nõuda stipendiumi osaliselt või täies mahus tagasi maksmist, kui:
1) stipendiumi saaja ei kasutanud stipendiumit sihtotstarbeliselt;
2) stipendiumi saaja on teinud taotluses nimetamata kulusid;
3) stipendiumi saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
4) stipendiumi saaja on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;
5) tegevust, mille jaoks stipendium eraldati, ei toimunud;
6) muudel põhjendatud juhtudel.

TAOTLUSVORM: Õpetaja stipendiumi taotluse ankeet

Statuudi redaktsioon on vastu võetud 01.04.2021 nr 135

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 10.06.2013 otsusega nr 70/06.

 

2014

Aita Raudsepp, Tartu Hansa Kool, stipendium 2000 eurot
Helve Israel, Tartu Variku Kool, stipendium 2000 eurot
Viive Saar, Tartu Kivilinna Kool, stipendium 1000 eurot
Ülle Väljataga, Tartu Maarja Kool, stipendium 1000 eurot
Alevtina Andrejeva, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Anneli Mägi, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Agnes Vaimann, Tartu lasteaed Sass, stipendium 1000 eurot

2013

Maaja Nagel, Tartu Karlova Gümnaasium, stipendium 2000 eurot
Koit Timpmann, Tartu Veeriku Kool, stipendium 2000 eurot
Ljubov Titova, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Erna Tamm, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Lilia Miilaste, Tartu Descartes’i Lütseum, stipendium 1000 eurot
Riina Murulaid, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Eva Kouhia, Tartu lasteaed Annike, stipendium 1000 eurot

2012

Uno Arro, H.Elleri nim. Tartu Muusikakool, stipendium 2000 eurot
Helgi Tering, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 2000 eurot
Külli Lokko, H.Elleri nim. Tartu Muusikakool, stipendium 700 eurot
Leiger Luts, Tartu Emajõe Kool, stipendium 700 eurot
Erkki Tempel, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 700 eurot
Sille Tiks, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 700 eurot
Kalvi Värton, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 700 eurot

2011

Marje Peedisson, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 2000 eurot
Sirje Allik, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, stipendium 2000 eurot
Age Salo, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Kristina Ude, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Malle Pehk, Tartu Tamme Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Heidi Margus, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Helina Muruaas, Tartu lasteaed Kannike, stipendium 1000 eurot

2010

Riina Voltri, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 30 000 krooni
Tatjana Vostrova, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 30 000 krooni
Liile Jõgi, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 12 000 krooni
Evelin Rand, Tartu Descartes’i Lütseum, stipendium 12 000 krooni
Andre Aljo, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 12 000 krooni
Pille Sahku, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 12 000 krooni
Signe Kaasik, Tartu lasteaed Krõll, stipendium 12 000 krooni

2009

Eve Tenn, Tartu Descartes’i Lütseum, stipendium 35 000 krooni
Tiit Kaber, Tartu Kutsehariduskeskus, stipendium 35 000 krooni
Toomas Jürgenstein, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 14 000 krooni
Ljudmilla Krasno, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 14 000 krooni
Anne-Li Paabu, Tartu lasteaed Kannike, stipendium 14 000 krooni
Erkki Tempel, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 14 000 krooni
Kersti Loim, Tartu Tamme Gümnaasium, stipendium 14 000 krooni

2008

Tiiu-Mai Loko, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 40 000 krooni
Merike Kilk, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 40 000 krooni
Helja Kirber, Tartu Forseliuse Gümnaasium, stipendium 15 000 krooni
Janika Kaljula, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 15 000 krooni
Kristiina Punga, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 15 000 krooni
Kerli Orav-Puurand, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 15 000 krooni
Urve Tamm, Tartu lasteaed Poku, stipendium 15 000 krooni

2007

Tiia-Marike Eiman, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 35 000 krooni
Hele Kiisel, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 35 000 krooni
Marika Rapur, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 20 000 krooni
Merle Sasi, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 20 000 krooni
Greta-Eva Kalberg, Tartu Descartes’i Lütseum, stipendium 20 000 krooni
Tiina Pluum, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 20 000 krooni

2006

Helgi Muoni, Tartu Kivilinna Gümnaasium, stipendium 30 000 krooni
Tiiu Madisson, Tartu Karlova Gümnaasium, stipendium 30 000 krooni
Ülle Seevri, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 10 000 krooni
Karin Mitt, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 10 000 krooni
Maire Laar, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 10 000 krooni
Karin Kannerma, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 10 000 krooni