Aasta loomingulise stipendiumi statuut

1. Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) aasta loomingulised stipendiumid (edaspidi loominguline stipendium) määratakse füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus.

2. Kultuurkapitali nõukogu määrab igal aastal kuni neli aasta loomingulist stipendiumi.

3. Kultuurkapitali nõukogu määrab igal aastal stipendiumifondi suuruse. Stipendium makstakse välja igakuiselt.

4. Kultuurkapital kuulutab ajalehes Tartu Postimees, veebilehtedel www.tartu.ee ja www.kultuurkapital.ee välja avaliku konkursi aasta loomingulise stipendiumi taotlemiseks ja kandidaatide esitamiseks.

5. Loomingulise stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

6. Loomingulist stipendiumi võivad taotleda füüsilised isikud, kelle tegevus on seotud kultuuri, teaduse, hariduse või spordi valdkonnaga.

7. Kirjalikud ettepanekud või taotlused peavad sisaldama:

7.1. ettepaneku või taotluse põhjenduse, isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loetelu;
7.2. stipendiumi kasutamise eesmärgi ja oodatava tulemuse;
7.3. juhul, kui isik taotleb aasta loomingulist stipendiumi ise, on nõutav vähemalt üks soovitus;
7.4. eelneval kolmel aastal saadud stipendiumid.

8. Aasta loominguliste stipendiumide määramisel ei rakendata komisjonitööd. Arutelu toimub nõukogu koosolekul. Stipendiumi määramise otsus on vastu võetud, kui salajasel hääletamisel hääletas selle poolt 2/3 nõukogu liikmetest, st iga otsus peab saama 10 poolthäält.

9. Loomingulise stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja sisulise aruandluse esitamise kord ja tähtaeg.

10. Loomingulise stipendiumi saajad kuulutatakse välja ja stipendiumid antakse üle Kultuurkapitali pidulikul üritusel.

Loomingulise stipendiumi statuut on vastu võetud Kultuurkapitali nõukogu 11.01. 2001.a. otsusega nr.6., täiendatud 15.12.2008.a. otsusega nr 103/12.