Stipendiumi / toetuse kasutamise sisuline aruanne

Toetuse saaja

Projekt

Projekti info

Failide lisamine:

Mina, toetuse taotleja, olen tutvunud Tartu Kultuurkapitali nõuetega ja kohustun neid järgima.